Tin tức
Lịch công tác tuần ( từ ngày 07/05 đến 12/05/2018) (30/01/2018)

Thứ 2 - Ngày07/052018

Sáng: Dạy học theo TKB

Chiều: Dạy học theo TKB

Thứ 3 - Ngày 08/05/2018

Sáng: Dạy học theo TKB

Chiều: Dạy học theo TKB

Thứ 4 - Ngày 09/05/2018

Sáng: Dạy học theo TKB

Chiều: Dạy học theo TKB

Thứ 5 - Ngày 10/05/2018

Sáng: Dạy học theo TKB

Chiều: Dạy học theo TKB

Thứ 6 - Ngày 11/05/2018

Sáng: Dạy học theo TKB

Chiều: Sinh hoạt chuyên môn

Thứ 7 - Ngày 12/05/2018

Sáng: Nghỉ

Chiều: Nghỉ

Liên kết
Giáo dục