KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019

Thực hiện Kế hoạch Số 10/KH-SGD ĐT ngày 20/3/2019 của Sở GD và ĐT Ninh Bình về Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. Trường THPT Hoa Lư A xây dựng kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2019 như sau:

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HOA LƯ A                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                  

               Số: 11 /KH-HLA                                                                       Hoa Lư, ngày 22 tháng 03 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2019

 

Thực hiện Kế hoạch Số 10/KH-SGD ĐT ngày 20/3/2019 của Sở GD và ĐT Ninh Bình về Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. Trường THPT Hoa Lư A xây dựng kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng; các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UNBD tỉnh, Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng của Sở GD và ĐT Ninh Bình. Ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng trong nhà trường.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thi hành nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên; ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, tham nhũng.

- Nâng cao tinh thần, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong công tác phòng, chống tham nhũng.

- Nâng cao nhận thức, vai trò các tổ chức đoàn thể trong nhà trường (Công đoàn, Đoàn thanh niên ...) về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể và mọi thành viên trong nhà trường trong việc phòng, chống tham nhũng; tạo ra thói quen phòng, chống tham nhũng trong đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường.

II. YÊU CẦU

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng; trọng tâm là thể hiện bằng hành động thực hiện của từng cá nhân, tập thể.

- Gắn kết công tác phòng, chống tham nhũng trong mối quan hệ với việc thực hiện công việc hàng ngày của mỗi cá nhân, tập thể.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các trường THPT

III. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Luật phòng, chống tham nhũng; chiến lược quốc gia về phòng chống tham nhũng và các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.

- Triển khai, tuyên truyền kịp thời, quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, công chức ở đơn vị nhằm nâng cao nhận thức và ý thức phòng, chống tham nhũng trong đội ngũ.

- Triển khai thường xuyên nội dung Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng trong các lần họp Chi bộ, Hội đồng sư phạm, nhằm nhắc nhở, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện, hành vi tham nhũng  của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các trường THPT

- Quán triệt Công văn số 5571/BGDĐT-TTr ngày 13/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan.

- Hằng năm tiến hành xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, kế hoạch giáo dục các bộ môn, đặc biệt là môn GDCD trong đó có đưa nội dung kiểm tra, tổ chức giảng dạy phòng, chống tham nhũng trong chương trình THPT.

- Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục học sinh thông qua các buổi sinh hoạt tập thể đầu tuần; triển khai kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng đến giáo viên và học sinh; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chính trị đầu tuần qua đó giáo dục cho các em về công tác phòng, chống tham nhũng trong tình hình hiện nay.

3. Các giải pháp phòng, chống tham nhũng:

a. Công khai, minh bạch trong việc thực hiện chính sách, pháp luật:

- Minh bạch hóa quá trình quy hoạch, tuyển dụng, tuyển sinh, xã hội hóa giáo dục v...v...

- Cụ thể hóa và tăng cường kiểm tra nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng. Công khai, minh bạch các hoạt động của nhà trường, nhất là trong việc quy hoạch cán bộ và thực hiện các chính sách chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức của nhà trường.

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ dân chủ, công khai theo đúng qui định.

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các chế chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.

- Xây dựng qui chế làm việc của nhà trường.

- Công khai, minh bạch các quyết định trong hoạt động của nhà trường thông qua công tác vận động dân chủ hóa trong nhà trường.

b) Nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao:

- Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cá nhân. Không để tình trạng chồng chéo, buông lỏng trong hoạt động quản lý.

- Quy định chức trách của từng vị trí công tác, nhất là trách nhiệm của Hiệu trưởng. Căn cứ vào kết quả thực hiện chức trách đó để đánh giá cán bộ, công chức hàng năm.

- Công khai các quy tắc ứng xử, trách nhiệm công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức viên chức và tăng cường giám sát việc thực hiện theo quy định của pháp luật.

c) Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, bình đẳng, công bằng, minh bạch:

- Nhà trường phải hạch toán chính xác, trung thực việc thu chi các khoản trong đơn vị.

- Sử dụng đất đai, tài sản của nhà trường đúng mục đích. Chấn chỉnh kịp thời những hành vi có dấu hiệu tham nhũng, đồng thời xử lý nghiêm những sai phạm.

d) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát:

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ. Có kế hoạch thanh, kiểm tra nội bộ hàng năm theo đúng yêu cầu của ngành.

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thu chi các khoản đóng góp tự nguyện của phụ huynh, tổ chức, cá nhân cho sự nghiệp giáo dục, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật.

- Nâng cao hiệu lực thi hành các kết luận, quyết định xử lý của thanh tra cấp trên:

+ Kiểm tra lại việc thực hiện sau kết luận của thanh tra cấp trên.

+ Hoàn thiện Quy chế dân chủ, Quy chế tiếp công dân, xử lý thông tin tố cáo về tham nhũng, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng.

đ) Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn đơn vị trong phòng, chống tham nhũng:

- Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ công nhân viên chức, giáo viên của đơn vị về biểu hiện, tác hại của tham nhũng và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức đoàn thể trong việc phòng, chống tham nhũng; tạo điều kiện để mọi người tích cực, chủ động tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng.

- Đề cao vai trò của Chi bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể của nhà trường trong công tác phòng chống tham nhũng.

- Bảo vệ, biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích phát hiện tham nhũng, đấu tranh chống tham nhũng; xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng tố cáo để vu khống, gây rối trật tự việc quản lý đơn vị làm ảnh hưởng đến  hoạt động đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hàng năm nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng của đơn vị và tổ chức thực hiện phòng, chống tham nhũng trong đơn vị.

2. Ban thanh tra nhân dân theo dõi thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng trong đơn vị, giúp Hiệu trưởng kiểm tra, đánh giá, báo cáo việc thực hiện Kế hoạch hàng quí và cả năm.

3. Tổ Văn phòng và các giáo viên dạy môn GDCD của trường có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu có liên quan công tác phòng, chống tham nhũng để tuyên truyền trong các phiên họp Hội đồng sư phạm.

 

Nơi nhận:                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD&ĐT (để báo cáo);

- Các cá nhân, tổ CM, đoàn thể,

Ban TTND( để thực hiện);               

- Lưu  VT.N/10.                                                                                              Hoàng Hải Nam          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều