Công khai kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 - 2018 cho năm học 2020 - 2021

 

PHÒNG GDĐT TP NINH BÌNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH PHÚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG KHAI

Kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1- 2018 cho năm học 2020-2021

       1. Việc tổ chức nghiên cứu các van bản hướng dẫn lựa chọn sách:

      Nhà trường đã bám vào các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ GDĐT, Sở GDĐT Ninh Bình, PGDĐT TP Ninh Bình bao gồm các văn bản sau:

       - Trong thời gian qua, nhà trường tổ chức tuyên truyền, học tập các văn bản của các cấp về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 gồm các văn bản: QĐ số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019 về việc QĐ danh mục SGK lớp 1; QĐ số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/2/2020 về việc QĐ danh mục SGK lớp 1; QĐ số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20/1/2020 về việc QĐ danh mục SGK Tiếng anh lớp 1; QĐ số 756/QĐ-BGDĐT ngày 18/3/2020 về việc QĐ danh mục bổ sung SGK lớp 1; Thông tư 01/TT-BGDĐT ngày 30/1/2020 về việc hướng dẫn lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Công văn số 470/SGDĐT-GDTH ngày 12/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình về việc Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021 và các văn bản hướng dẫn của PGDĐT Thành phố Ninh Bình về việc Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021;

       2. Công tác tổ chức, thực hiện:

      Sau khi nghiên cứu kĩ các văn bản hướng dẫn, trường Tiểu học Ninh Phúc đã tổ chức, chỉ đạo, nghiên cứu, thẩm định sách giáo khoa trong nhà trường với các nội dung cụ thể như sau:

      - Hiệu trưởng nhà trường đã ra Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 1.

      - Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong hội đồng.

      - Tổ chức nghiên cứu các bộ sách giáo khoa và xem băng các tiết dạy mẫu.

      - Tổ chức nghiên cứu theo 3 vòng:

     + Vòng 1. Phân công cho cá nhân nghiên cứu độc lập theo phân môn, theo khả năng, năng lực, sở trường của mỗi đồng chí. (Nghiên cứu trong 4 ngày. Từ ngày 28/2 đến hết ngày 3/3)

     + Vòng 2. Nghiên cứu thảo luận theo nhóm có cùng bộ môn, cùng sở trường, năng lực. (Nghiên cứu trong 1 ngày. Từ ngày 4/3 đến hết ngày 5/3)

      + Vòng 3. Nghiên cứu thảo luận tập chung toàn trường. (Nghiên cứu trong 1 ngày. Từ ngày 6/3 đến hết ngày 6/3)

      Qua một thời gian tích cực, tự giác chúng tôi đã nghiên cứu chi tiết, trao đổi, thảo luận và đã đi đến thống nhất được việc chọn sách.

       3. Kết quả lựa chọn sách giáo khoa

      - Nhà trường lựa chọn bộ sách giáo khoa dành cho học sinh lớp 1 sử dụng trong trường năm học 2020 -  2021 gồm các đầu sách theo Quyết định số 21/QĐ-THNP ngày 14/5/2020 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Ninh Phúc là:

 

TT

Môn

/HĐGD

Tên sách, bộ sách

Tên tác giả

NXB

1

Toán

Kết nối tri thức với cuộc sống

Bùi Huy Khoái (Tổng Chủ biên)

GDVN

2

Tiếng việt

Kết nối tri thức với cuộc sống

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên)

GDVN

3

Đạo đức

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên)

GDVN

4

Tự nhiên và xã hội

Kết nối tri thức với cuộc sống

Vũ Văn Hùng ( Chủ biên)

GDVN

5

Giáo dục    thể chất

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Duy Quyết (Chủ biên)

GDVN

6

Âm nhạc

Kết nối tri thức với cuộc sống

Đỗ Thị Minh Chính (Chủ biên)

GDVN

7

Mĩ thuật

Vì sự bình đẳng trong giáo dục

Nguyễn Tuấn Cường – Nguyễn Thị Nhung (đồng Chủ biên)

GDVN

8

Hoạt động trải nghiệm

Vì sự bình đẳng trong giáo dục

Bùi Ngọc Diệp – Phó Đức Hòa (đồng Chủ biên)

GDVN

9

Tiếng anh

I-Learn Smart Start

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Tổng Chủ biên)

GDVN

 

                                                                           TP Ninh Bình, ngày 20 tháng 5 năm 2020

Nơi nhận: 

- Phòng GDĐT TPNB;     

- CBQL nhà trường;                                                                                    

- Lưu: VT.                                                                      

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Lưu Thị Thu

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan