• Trao đổi về dạy học theo mô hình trường học mới VNEN.
  | 64 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học
  | 67 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bản chất, các bước của Phương pháp "Bàn tay nặn bột".
  | 967 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chi tiết một số điều của Luật phòng chống tham nhũng 2013
  | 58 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2014
  | 63 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thông tư 39/2013 Thanh tra linh vực Giáo dục
  | 55 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Luật Thanh tra 2010
  | 62 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em 2004
  | 65 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Luật Phòng chống bao lực gia đinh 2007
  | 55 lượt tải | 1 file đính kèm