LỊCH TRỰC HÈ NĂM 2018 (22/05/2018)

PHÂN CÔNG TRỰC HÈ NĂM 2018

 

Ngày 01/6/2018 đến 16/6/2018

Giám hiệu trực: Hoàng Thị Thu Hường

Hotline: 0943877559       

Hành chính: Tống Thúy Hằng

 

Ngày 17/6/2018 đến 30/6/2018

Giám hiệu trực: Nguyễn Thị Thu Thuần

Hotline: 0969422888       

Hành chính: Nguyễn Thị Hải

 

Ngày 01/7/2018 đến 15/7/2018

Giám hiệu trực: Quách Thế Nghĩa

Hotline: 0982099075       

Hành chính: Nguyễn Thị Hải

 

Ngày 16/7/2018 đến 30/7/2018

Giám hiệu trực: Hoàng Thị Thu Hường         

                       Hotline: 0943877559

                      Nguyễn Thị Thu Thuần     

                     Hotline: 0969422888

Hành chính: Nguyễn Thị Thanh Hà

 

Ngày 31/7/2018

Giám hiệu trực: Hoàng Thị Thu Hường        

                       Hotline: 0943877559

                       Nguyễn Thị Thu Thuần      

                       Hotline: 0969422888

                      Quách Thế Nghĩa             

                      Hotline: 0982099075

 

 

Nhân viên bảo vệ trực 24/24 trong ngày

Thư viện ảnh