Trường Tiểu học Ninh Khánh tổ chức chuyên đề "Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học."

Theo quan điểm phát triển năng lực, việc đánh giá kết quả học tập không lấy việc kiểm tra khả năng tái hiện kiến thức đã học làm trung tâm của việc đánh giá mà đánh giá kết quả học tập theo năng lực cần chú trọng khả năng vận dụng sáng tạo tri thức trong những tình huống ứng dụng khác nhau.

 

 

Theo quan điểm phát triển năng lực, việc đánh giá kết quả học tập không lấy việc kiểm tra khả năng tái hiện kiến thức đã học làm trung tâm của việc đánh giá mà đánh giá kết quả học tập theo năng lực cần chú trọng khả năng vận dụng sáng tạo tri thức trong những tình huống ứng dụng khác nhau. Đánh giá kết quả học tập đối với các môn học và hoạt động giáo dục ở mỗi lớp và sau cấp học là biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức độ thực hiện mục tiêu dạy học, có vai trò quan trọng trong việc cải thiện kết quả học tập của HS. Hay nói cách khác, đánh giá theo năng lực là đánh giá kiến thức, kỹ năng và thái độ trong bối cảnh có ý nghĩa.

Thực hiện nhiệm vụ năm học, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng với yêu cầu tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, vào hồi 14h ngày 17 tháng 10 năm 2018, Trường Tiểu học Ninh Khánh đã tổ chức Chuyên đề: "Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học".

Các giáo viên dự Chuyên đề.

Tham gia buổi chuyên đề có 100% giáo viên trong trường. Các đồng chí giáo viên đã được dự một tiết Toán 4 bài "Hai đường thẳng vuông góc" do đồng chí Đỗ Thị Bích Thủy dạy tại lớp 4B. Trong tiết học, giáo viên đã chú trọng vào việc đổi mới phương pháp dạy học; học sinh tích cực, tự giác tham gia các hoạt động học tập. Các em mạnh dạn, tự tin trao đổi những vấn đề mà các em quan tâm với các bạn và cô giáo. Trong tiết học, giáo viên đã nêu những câu hỏi, bài tập để kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

 

Học sinh chia sẻ nội dung bài học

Giáo viên hướng dẫn, giúp đỡ, tư vấn cho học sinh

Sau khi dự giờ, các đồng chí giáo viên trong trường còn được nghiên cứu tài liệu về "Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học."

Nội dung được các đồng chí giáo viên quan tâm trao đổi sôi nổi hơn cả là cách biên soạn một đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với Chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học, theo đúng tinh thần của Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT, ngày 28/9/2016 Thông tư ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học. Các đồng chí giáo viên dự chuyên đề được thực hành ra một đề kiểm tra định kì của các môn học Toán; Tiếng Việt; Khoa học; Lịch sử-Địa lí theo 4 mức độ.

Qua buổi chuyên đề đã giúp các đồng chí giáo viên hiểu rõ hơn về bản chất thì không có mâu thuẫn giữa đánh giá năng lực và đánh giá kiến thức kỹ năng, mà đánh giá năng lực được coi là bước phát triển cao hơn so với đánh giá kiến thức, kỹ năng. Để chứng minh HS có năng lực ở một mức độ nào đó, phải tạo cơ hội cho HS được giải quyết vấn đề trong tình huống mang tính thực tiễn. Khi đó HS vừa phải vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được học ở nhà trường, vừa phải dùng những kinh nghiệm của bản thân thu được từ những trải nghiệm bên ngoài nhà trường (gia đình, cộng đồng và xã hội). Như vậy, thông qua việc hoàn thành một nhiệm vụ trong bối cảnh thực, người ta có thể đồng thời đánh giá được cả kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hiện và những giá trị, tình cảm của người học. Mặt khác, đánh giá năng lực không hoàn toàn phải dựa vào chương trình giáo dục môn học như đánh giá kiến thức, kỹ năng, bởi năng lực là tổng hòa, kết tinh kiến thức, kỹ năng, thái độ, tình cảm, giá trị, chuẩn mực đạo đức,… được hình thành từ nhiều lĩnh vực học tập và từ sự phát triển tự nhiên về mặt xã hội của một con người theo đúng Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế./.

              Trường Tiểu học Ninh Khánh

Bài viết liên quan