LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TRONG TUẦN

Thứ

 

Ngày, tháng

Buổi

Công việc

Thứ 2

16/4

Sáng

Thực hiện các hoạt động giáo dục

Chiều

Thực hiện các hoạt động giáo dục

Thứ 3

17/4

Sáng

Thực hiện các hoạt động giáo dục

Chiều

Thực hiện các hoạt động giáo dục

Thứ 4

18/4

Sáng

Thực hiện các hoạt động giáo dục

 

Chiều

Học sinh nghỉ học;

Giáo viên Sinh hoạt chuyên môn Tổ

Thứ 5

19/4

Sáng

Thực hiện các hoạt động giáo dục

Chiều

Thực hiện các hoạt động giáo dục

Thứ 6

20/4

Sáng

Thực hiện các hoạt động giáo dục

Giao ban Lãnh đạo

Chiều

Thực hiện các hoạt động giáo dục

Giáo viên giao ban

Bài viết liên quan