Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ NINH BÌNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THÀNH

 

 
 
 

Số: 92/KH-THNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Nam Thành, ngày 12 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

 

 
 

 

 

Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 26/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2019-2020;

  Căn cứ Công văn số 533 /PGDĐT ngày 10/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Ninh Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học thành phố Ninh Bình năm học 2019-2020;

  Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, của nhà trường và kết quả đạt được của nhà trường trong năm học 2018-2019,

Trường Tiểu học Nam Thành xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 với những nội dung sau:

 

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 

Kế hoạch là căn cứ để tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của nhà trường đảm bảo khoa học, chủ động, đạt kết quả cao.

Kế hoạch phải bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 theo sự chỉ đạo của Bộ GDĐT, Sở GDĐT, Phòng GDĐT và tình hình thực tiễn của nhà trường; tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hướng tới mục tiêu Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Nội dung kế hoạch phải toàn diện, cụ thể, chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường; huy động công sức, trí tuệ của tập thể, cá nhân trong đơn vị tham gia.

Kế hoạch phải được thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá, rút  kinh nghiệm trong từng thời điểm cụ thể.

B. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ

 

I. Tình hình nhà trường năm học 2019-2020

1. Quy mô trường, lớp, học sinh

Nội dung thông tin

Khối 1

Khối 2

Khối 3

Khối 4

Khối 5

Cộng

Số lớp

5

5

4

3

4

21

Số học sinh

189

213

143

110

135

790

Số học sinh lưu ban

 

 

 

 

 

0

Bình quân học sinh /lớp

38

42,6

35,75

36,7

33,75

37,6

Số nữ

94

84

69

60

60

367

Số đội viên

 

 

 

110

135

245

Số nhi đồng

189

213

143

 

 

545

Số con liệt sỹ

 

 

 

 

 

0

Số con thương binh

 

2

 

1

 

3

Số con  công giáo

 

1

 

6

6

13

Số HS dân tộc

2

1

1

1

1

6

Số con hộ nghèo, cận nghèo

 

3

5

1

4

13

Số HS  mồ côi cha

1

2

4

 

3

10

Số HS  mồ côi mẹ

1

 

 

 

2

3

Số HS  KT hoà nhập

1

 

 

 

1

2

 

2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

 

Thông tin

TS

Số nữ

Đảng viên

Trình độ

GVG

Biên chế

TS

ĐH

TC

LL

CT

TP

Tỉnh

QG

CB quản lý

3

3

3

 

3

 

 

3 TC

1

2

 

3

 

GV tiểu học

21

21

18

 

15

6

 

 

11

2

1

21

 

GV Thể dục

2

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1

1

GV Ngoại ngữ

3

3

3

 

3

 

 

 

2

 

 

3

 

GV Âm nhạc

1

1

1

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

GV Mĩ thuật

1

1

1

1

 

 

 

 

1

1

 

1

 

GV Tin học

1

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

TPT Đội

1

(KN)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Thư viện, TB

1

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

0

1

Kế toán, VT

1                             11              1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

Y tế

11                                             1

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

Tổng số

18                                             35

35

29

1

26

6

2

3

15

5

1

32

3

Tỷ lệ GV/lớp: 1,33

Đến nay, nhà trường có 100% cán bộ quản lí và giáo viên có trình độ đào tạo trên chuẩn. Toàn trường có 04 người có chứng chỉ Tin học A, 29 người có chứng chỉ Tin học B và 01 giáo viên có trình độ Đại học Tin học; có 08 người có chứng chỉ Ngoại ngữ A, 07 người có chứng chỉ Ngoại ngữ B, 14 người có chứng chỉ Ngoại ngữ B1, 03 người có trình độ Đại học Ngoại ngữ; có 21/29 giáo viên có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học, 18/29 giáo viên có khả năng bồi dưỡng học sinh năng khiếu tham gia các cuộc thi, giao lưu.

3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học

a) Diện tích, khuôn viên

Tổng diện tích: 5 090 m2; gồm 3 dãy nhà cao tầng được xây dựng kiên cố. Tỉ lệ diện tích 6,4 m2/HS; có diện tích sân chơi: 2400 m2, nhà đa năng: 350 m2 .

b) Các phòng học, phòng học bộ môn, phòng chức năng

 

Nội dung thông tin

Phòng học

Khối phòng phục vụ học tập

Khối phòng hành chính quản trị

ÂN, MT, TH, NN

TV, TB

Truyền thống

HT, PHT

GV, VP, họp

YT, BV, kho

Số lượng

21

1

1

0

3

1

2

Diện tích

978

48

48

0

54

18

28

So với nhu cầu

Đủ

Thiếu 4

Thiếu 1

Thiếu 1

Đủ

Thiếu 2

Thiếu 1

 

c) Trang thiết bị

- Có đủ thiết bị dạy học tối thiểu cho các lớp.

- Các lớp học có đủ bàn ghế, tủ, bảng phục vụ cho dạy và học.

d) Các công trình phụ trợ: Có khu nhà vệ sinh cho giáo viên và học sinh; có khu bếp phục vụ bán trú cho học sinh với diện tích 50 m2, có đủ dụng cụ thiết yếu để phục vụ bán trú, có lán để xe với diện tích 40 m2.

4. Những thuận lợi, khó khăn

a) Thuận lợi

- Trường luôn nhận được sự chỉ đạo quan tâm sâu sát của lãnh đạo ngành và cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân và phụ huynh học sinh trong toàn phường.

- Tập thể CBGVNV đoàn kết, trình độ CMNV của GV vững vàng, 100% GV trên chuẩn.

          - Học sinh ngoan ngoãn, có nền nếp và ý thức tổ chức kỉ luật tốt, chăm chỉ học tập và tu dưỡng đạo đức.

b) Khó khăn

- Cơ sở vật chất:

Số lượng học sinh tăng nhanh nên cơ sở vật chất của nhà trường chưa đáp ứng kịp so với yêu cầu. Một số phòng học, phòng chức năng bị xuống cấp gây mất an toàn cho giáo viên và học sinh. Diện tích một số phòng học chưa đảm bảo tiêu chuẩn 1,25 m2/học sinh.

Công trình vệ sinh: Khu vệ sinh học sinh bị xuống cấp và chưa đảm bảo số bệ xí và bồn rửa tay so với quy định.

- Số học sinh/lớp: Hiện tại, nhà trường3 khối lớp có số học sinh/lớp vượt quá so với quy định (Khối 1, 2, 4).

- Năng lực của giáo viên: Một số giáo viên chưa thật sự mạnh dạn trong việc đổi mới phương pháp dạy học; số giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” cấp tỉnh, cấp quốc gia còn ít.

- Chất lượng giáo dục: Trong các cuộc thi, giao lưu, số học sinh đạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia còn ít.

- Nhân viên y tế chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. Do đó, từ tháng 1/2019, nhà trường không được cơ quan BHXH cấp tiền hỗ trợ mua thuốc và dụng cụ sơ cứu ban đầu từ tiền đóng BHYT của học sinh.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019

1. Một số kết quả chủ yếu

T

T

Nhiệm vụ

chủ yếu

Kết quả đạt được

Đánh giá nhận xét

1

 

Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

- 100% CB, GV thực hiện tốt các chỉ thị, các cuộc vận động.  

- Danh hiệu thi đua nhà trường đạt được trong năm học:

+ Tập thể: Tập thể nhà trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen; Công đoàn được Liên đoàn lao động TP tặng giấy khen; Liên đội được HĐ Đội TP tặng giấy khen.

+ Cá nhân: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 4 người;  

Giấy khen: 5 người; Lao động tiên tiến: 21 người

 

Hoàn thành

kế hoạch

2

Thực hiện nội dung, chương trình và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

* Học sinh hoàn thành chương trình lớp học (từ lớp 1 đến lớp 4): 609/610 em = 99,8 %.

* Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học:  116/116 em = 100%.

 Khen thưởng cấp trường: 556/726 em  = 76,5%.

* Kết quả các cuộc thi, giao lưu:

- Cấp quốc gia: 1 giải nhất thi trạng nguyên TV, 1 HCB, 1 giải KK thi Toán TV trên mạng Internet.

 - Cấp tỉnh: 8 học sinh đạt giải (1 Giải Nhất, 3 giải Ba, 4 giải KK) thi Trạng nguyên Tiếng Việt.

- Cấp thành phố: 59 em đạt giải các cuộc thi Giải toán bằng TA, bằng TV trên mạng Internet, thi Tài năng TA, Thi Tin học trẻ. Trong đó: 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 19 giải Ba và 25 giải KK.

 

 

So với năm học 2017-2018:

Tăng: 3 giải QG, 8 giải cấp tỉnh và 52 giải cấp TP

 

 

 

 

3

 

Thực hiện nhiệm vụ   PCGDTH

- Quy mô trường lớp: 726 HS/19 lớp.

- Phường Nam Thành tiếp tục đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

- Tăng   121   HS

- Hoàn thành KH

4

Công tác quản lý, chỉ đạo, xây dựng  đội ngũ

 

- Đẩy mạnh công tác tự bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý theo Chuẩn hiệu trưởng cho cán bộ quản lý nhà trường.

- Kiểm tra HĐSPNG: 21GV được kiểm tra 1 nội dung, 8 GV được kiểm tra nhiều nội dung.

- Tổ chức 15 chuyên đề, tập huấn cấp trường, cấp tổ để bồi dưỡng CMNV cho giáo viên.

 

 

 

Hoàn thành kế hoạch

5

Công tác kiểm định chất lượng cơ sở GD và xây dựng trường chuẩn QG

- Sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học với tổng kinh phí 302.000.000 đồng; huy động các nguồn lực tài trợ, ủng hộ để lắp 16 tivi tại các lớp học.

- Thu thập minh chứng

 

Vượt kế hoạch: lắp đặt ti vi, sửa chữa bếp bán trú, phòng y tế, trồng lại  cây, hoa xung quanh trường

6

 

Công tác khác

- Tham gia hiến 04 đơn vị máu.

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt động ủng hộ, từ thiện (Quỹ đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện của phường, Quỹ khuyến học của phường,...) với số tiền trên 20 triệu đồng.

 

Hoàn thành kế hoạch

 

 

2. Đánh giá chung

Năm học 2018 - 2019  nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, quy mô trường lớp tăng; chất lượng giáo dục toàn diện đảm bảo phát triển vững chắc, chất lượng các cuộc thi, giao lưu được nâng lên và đạt kết quả cao, tổ chức các hoạt động NGLL thường xuyên và đạt hiệu quả thực sự; cơ sở vật chất được tăng cường, chất lượng đội ngũ được nâng lên; công tác quản lý tốt, giữ vững kỉ cương nền nếp trường học.

* Tồn tại, hạn chế:

- Cơ sở vật chất tuy được củng cố song một số hạng mục vẫn chưa đáp ứng kịp nhu cầu hoạt động trong nhà trường: Thiếu trang thiết bị dạy học hiện đại (thiếu 05 ti vi, 05 máy tính), phòng học của khu nhà hướng Nam xuống cấp nhưng chưa có kinh phí để sửa chữa, nhà vệ sinh dành cho học sinh hiện nay xuống cấp trầm trọng; thiếu 10 phòng học và phòng chức năng.

          - Một số giáo viên còn hạn chế về đổi mới phương pháp dạy họcứng dụng công nghệ thông tin.

- Thi TDTT của giáo viên và thi bơi cấp thành phố dành cho học sinh phổ thông đạt kết quả thấp.

C. PHƯƠNG HƯỚNG, CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020

I. Phương hướng, nhiệm vụ chung

1. Tiếp tục chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học; nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường. Nâng cao chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nếp, dân chủ trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường và thực hiện tốt vệ sinh trường học, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa, thực hiện quy định an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

2. Tăng cường cơ sở vật chất nhà trường, tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo để được xây dựng thêm phòng học, nhà vệ sinh và bổ sung, sửa chữa, cải tạo các phòng học, phòng chức năng đảm bảo an toàn theo quy định.

3. Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, nhất là đối với lớp 1.

II. Một số chỉ tiêu cơ bản

1. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lồng ghép với các cuộc vận động và phong trào thi đua trong ngành

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh, không có hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật, Luật công chức, Luật viên chức.

- Kết quả các phong trào thi đua và khen thưởng:

  + Trường được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

  + Chi bộ: Chi bộ trong sạch vững mạnh.

  + Công đoàn: Duy trì danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”.

 + Liên đội: Phấn đấu đạt danh hiệu “Liên đội xuất sắc”, đề nghị Tỉnh đoàn tặng Bằng khen.

  + Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 4 đ/c

  + Lao động tiên tiến: 80% tổng số CB, GV, NV trở lên.

- Các phong trào thi đua khác:

  + Giữ vững đơn vị đạt Xuất sắc cấp tỉnh trong phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

  + Tiếp tục được công nhận đạt tiêu chuẩn “Trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích”.

  + 100% cán bộ, giáo viên thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị.

2. Thực hiện nội dung, chương trình và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

- 100% CBGV thực hiện đúng nội dung chương trình các môn học và HĐGD.

- Chất lượng giáo dục:

+ 99% học sinh trở lên hoàn thành chương trình lớp học.

+ 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học.

+ 70% học sinh trở lên được khen thưởng đạt thành tích trong các hoạt động giáo dục.

- Tổ chức và tham gia các cuộc thi, giao lưu:

  + Thi Hội khỏe Phù Đổng toàn đoàn xếp thứ 9 trở lên.

+ 100% các lớp có học sinh tham gia các cuộc thi, giao lưu do các cấp, ngành phát động.

 + Có học sinh đạt giải giao lưu “Tài năng tiếng Anh”cấp thành phố.

+ Có học sinh đạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia thi giải toán qua mạng, thi Trạng nguyên Tiếng Việt.

+ Có 1-2 sản phẩm tham gia thi “Sáng tạo TTN và Nhi đồng” cấp TP.

  - Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp:

  + 100% học sinh được giáo dục kỹ năng sống, biết cách ứng xử có văn hoá, biết giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp; tham gia phong trào Kế hoạch nhỏ, nuôi lợn nhựa tiết kiệm, phong trào giúp bạn nghèo vươn lên học tập.

          + 100% học được giáo dục phòng tránh đuối nước.

+ 90% trở lên đội viên và nhi đồng đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”.

3. Công tác huy động trẻ đến trường và thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục tiểu học

Phường Nam Thành tiếp tục được công nhận đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3 (theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ); thông tin trên HTTTĐTQLPCGDXMC cập nhật chính xác.

4. Công tác quản lý, chỉ đạo và xây dựng đội ngũ

- Tổ chức 15 chuyên đề, hội thảo cấp trường, cấp tổ; đăng ký thực hiện 1 chuyên đề cấp thành phố.

- 100% giáo viên tham gia tự học tự bồi dưỡng thường xuyên và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; có 90% giáo viên trở lên được xếp loại khá, giỏi về bồi dưỡng thường xuyên, trong đó có ít nhất 30% giáo viên được xếp loại giỏi.

- 100% CBQL được đánh giá theo Chuẩn Hiệu trưởng đạt mức khá trở lên .

- 100% giáo viên được đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, trong đó có 30 đến 40% giáo viên đạt chuẩn mức tốt, còn lại đạt chuẩn mức khá và mức đạt.

- 100% giáo viên được kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo.

- 70% giáo viên trở lên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường. Có giáo viên tham gia thi GV dạy giỏi cấp thành phố được công nhận “Giáo viên dạy giỏi” cấp thành phố.

- 100% gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt gia đình văn hoá.

- Có ít nhất 2 sáng kiến được cấp thành phố công nhận.

- ít nhất 1 giáo viên được kết nạp Đảng.

5. Quản lí, sử dụng tài sản, thiết bị

 - Lắp đặt thêm hệ thống điện 3 pha, sửa chữa điện các phòng học.

- Sửa chữa, bảo trì phòng máy tính, mua sắm thêm 02 máy tính phục vụ công tác quản lý và dạy học.

- Mua sắm 20 bộ bàn ghế dành cho học sinh; huy động các nguồn lực bổ sung 02 ti vi cho lớp 4.

-  Sửa chữa, cải tạo khu phòng học 2 tầng hướng Nam, xây mới 12 phòng học, nhà vệ sinh dành cho học sinh.

6. Công tác kiểm định chất l­ượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia

Tiếp tục duy trì và nâng cao: Tiêu chí 2.2, 2.3 (Tiêu chuẩn 2); Tiêu chuẩn 3; Rà soát, tự đánh giá theo Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.

7. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học

- 100% CBQL và giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021 được bồi dưỡng dạy học theo chương trình GDPT 2018.

 8. Các chỉ tiêu khác

-  Mỗi tháng có ít nhất 1 bài viết đăng trên Website của trường và gửi về Phòng GDĐT.

- 100% học sinh tham gia Bảo hiểm Y tế.

- 90% học sinh trở lên tham gia bảo hiểm thân thể.

- 100% cán bộ giáo viên tham gia các hoạt động của Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ.

          III. Nhiệm vụ và giải pháp

1. Tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lồng ghép với các cuộc vận động và phong trào thi đua trong ngành

a) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lồng ghép với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mỗi đảng viên, giáo viên tự xây dựng kế hoạch cá nhân về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; thực hiện tốt cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

- Tăng cường việc tuyên truyền các câu chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách của Bác theo các chuyên đề.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về chuẩn mực đạo đức nhà giáo; các quy định của pháp luật và quy định của ngành, đặc biệt là không được dạy thêm, dạy trước chương trình; giáo viên phải có thái độ ứng xử tốt với học sinh, không xúc phạm về tinh thần cũng như thân thể học sinh.

- Giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học và các hoạt động giáo dục, thực hiện quy tắc văn hoá ứng xử trong nhà trường.

- Hưởng ứng phong trào “Học tập suốt đời”.

- Thực hiện dạy học bộ sách Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống cấp tiểu học” cho học sinh từ khối 2 đến khối 5: Mỗi tháng dạy một tiết vào tiết tự học của tuần thứ hai trong tháng; dạy tích hợp nội dung tấm gương đạo đức Bác Hồ trong các môn học ở các khối lớp.

b) Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua

- Phối hợp chặt chẽ với công đoàn tổ chức tốt các phong trào thi đua như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào thi đua “Hai tốt” và phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

- Tổ chức phát động phong trào thi đua đầu năm học cho cán bộ, giáo viên kí cam kết thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

- Động viên, khuyến khích tạo điều kiện để các cá nhân, tổ, nhóm thi đua cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công việc được giao.

- Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lồng ghép với các cuộc vận động và phong trào thi đua. Phát hiện những nhân tố điển hình nhân rộng và làm hồ sơ đề nghị các cấp khen thưởng.

- Chú trọng giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh. Hàng tháng tổ chức một buổi sinh hoạt ngoại khoá cho học sinh toàn trường, tổ chức các trò chơi dân gian hoặc các hoạt động theo chủ điểm tháng.

- Xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trong trường học và phòng chống cháy nổ. Tuyên truyền phụ huynh học sinh thực hiện quy định về ATGT, đặc biệt an toàn trước cổng trường không gây ắc tách giao thông trong giờ cao điểm.

- Tổ chức cho giáo viên, học sinh lao động tổng vệ sinh trường, lớp vào chiều thứ Sáu hàng tuần. Có đủ nhà vệ sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, hàng ngày thuê người quét dọn sạch sẽ.

- Thực hiện tốt sinh hoạt chính trị dưới hình thức chào cờ đầu tuần.

2. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

a) Thực hiện nội dung chương trình, kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục; kế hoạch thời gian năm học

- Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạotriển khai hiệu quả Mô hình trường học mới vào lớp 3,4,5; Thực hiện dạy học Tiếng Việt 1, Giáo dục lối sống với lớp 1, 2 - Công nghệ giáo dục; Chương trình Tiếng Anh 4 tiết/tuần với lớp 3, 4, 5 và tổ chức làm quen Tiếng Anh 2 tiết/tuần với học sinh lớp 1, 2 theo chương trình và tài liệu được Sở GDĐT cho phép thực hiện. Kết hợp với Trung tâm Anh ngữ SmartLearn tổ chức cho học sinh học tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh học sinh; tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp tạo môi trường giao tiếp, thực hành nói  tiếng Anh cho học sinh toàn trường.

- Tổ chức dạy môn Tin học cho học sinh lớp 3,4,5 theo tài liệu hướng dẫn học Tin học theo Công văn số 3031/BGDĐT-GDTH ngày 17/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nâng cao hiệu quả việc dạy học Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch (hướng dẫn tại Công văn số 2070/BGDĐT-GDTH); tăng cường đầu tư đồ dùng học tập và sáng tạo không gian lớp học.  

- Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp dạy học nhằm phát triển phẩm chất năng lực của học sinh (Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 3/10/2017 và Công văn số 5131/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2017 của Bộ GDĐT).

- Thực hiện lồng ghép, tích hợp các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống bạo lực học đường trong một số môn học và hoạt động giáo dục.

- Tiếp tục thực hiện dạy học gắn với di sản văn hóa theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của Bộ GDĐT, Bộ VHTT&DL một cách thiết thực, hiệu quả.

- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh toàn trường, kết hợp dạy kỹ năng sống, câu lạc bộ các môn học và tổ chức bán trú đảm bảo an toàn cho học sinh có nhu cầu.

- Khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi trực tuyến trên cơ sở tự nguyện của phụ huynh và học sinh.

- Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh khuyết tật học hòa nhập. Triển khai hoạt động phòng/góc hỗ trợ giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật tại các lớp có học sinh khuyết tật học hòa nhập; xây dựng đội ngũ GV làm công tác hỗ trợ giáo dục cá nhân cho HSKT.

- Thực hiện đúng khung thời gian năm học theo Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

b)  Tiếp tục đổi mới đánh giá học sinh tiểu học

- Tiếp tục tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GDĐT và thực hiện đổi mới đánh giá học sinh theo Thông tư số 22.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lí kết quả giáo dục và học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, dành nhiều thời gian cho giáo viên quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.

- Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học nghiêm túc; đánh giá, khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định.

c) Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống

- Thực hiện dạy học gắn kết giữa kiến thức được học với cuộc sống; tăng cường các hoạt động trải nghiệm; lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, xây dựng thói quen, hình thành nhân cách cho học sinh.

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an toàn giao thông.

d) Tổ chức và tham gia các cuộc thi, giao lưu, các hoạt động nhằm phát hiện bồi dưỡng học sinh năng khiếu

Tham gia đầy đủ và có chất lượng các cuộc thi do các cấp phát động:  Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng, Ý tưởng trẻ thơ,... Khuyến khích giáo viên và học sinh tham gia các sân chơi: Trạng nguyên Tiếng Việt, thi giải toán qua mạng Internet,  An toàn giao thông, ...Tổ chức giao lưu tài năng tiếng Anh cấp trường, lựa chọn và bồi dưỡng học sinh tham gia giao lưu cấp thành phố.

Nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các hoạt động trên phù hợp với đặc điểm học sinh tiểu học, điều kiện nhà trường, địa phương, học sinh tự nguyện. Trao phần thưởng cho những học sinh đạt giải để động viên các em khác tích cực tham gia.

e) Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; xây dựng, phát triển thư viện đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực cho học sinh

- Xây dựng và quản lí tốt môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, dân chủ, an toàn, chất lượng và bình đẳng trong nhà trường.

- Chuyển mạnh các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa sang hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm; tập trung vào các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực, ý thức giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp; thực hiện tốt giáo dục thực hành tâm lí học đường cho học sinh tiểu học, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe và làm quen với một số nghề truyền thống ở địa phương.

- Tiếp tục đưa chương trình giáo dục kỹ năng sống POKI, tổ chức các câu lạc bộ các môn học phù hợp, đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh, đúng quy định theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT ban hành quy định về Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

          - Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả của “Thư viện lớp em”, thư viện xanh, thư viện truyền thống. Mỗi tuần có ít nhất 1 tiết hoạt động thư viện dành cho học sinh tại lớp học nhằm tạo thói quen và nâng cao văn hóa đọc cho học sinh. Huy động sự tham gia của cha mẹ học sinh và cộng đồng trong quá trình tổ chức hoạt động thư viện; vận động học sinh đem SGK cũ còn dùng được tặng bạn nghèo hoặc ủng hộ tủ sách nhà trường.

 g) Công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, phòng chống tai nạn đuối nước

- Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh, tạo hứng thú, yêu thích cho học sinh khi tham gia giờ học thể dục.

- Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao dành cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường. Động viên cán bộ, giáo viên, học sinh tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao, hội khỏe Phù Đổng trong năm học 2019-2020 do các cấp tổ chức.

- Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục hướng dẫn học sinh kỹ năng nhận biết nguy cơ về đuối nước, biết chủ động phòng tránh. Triển khai dạy bơi đảm bảo tuyệt đối an toàn và hiệu quả. Yêu cầu giáo viên, hàng ngày dành 3-5 phút các tiết cuối trước khi học sinh tan trường để nhắc nhở, hướng dẫn các em thực hiện quy định an toàn từ nhà đến trường và từ trường về nhà; thực hiện tốt quy định về ATGT, 100% học sinh ngồi trên xe máy, xe đạp điện đến trường phải đội mũ bảo hiểm.

- Phối hợp với Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh mở lớp dạy bơi cho học sinh lớp 3,4,5; Khuyến cáo các em tuyệt đối không được chơi, đùa nghịch gần ao, hồ, sông suối, kênh, rạch, hố công trình, nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, tự ý rủ nhau tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng.

 - Nghiêm túc thực hiện các nội dung phù hợp với cấp học quy định tại Công văn số 1041/SGDĐT-CTTT ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học năm học 2019-2020.

3. Công tác huy động trẻ đến trường và thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục tiểu học

- Tích cực chủ động tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo, cùng với Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch PCGD; tự kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ, đề nghị cấp trên kiểm tra công nhận vào tháng 10/2019.

- Rà soát các điều kiện tiêu chuẩn PCGDTH theo các văn bản hiện hành, tăng cường cơ sở vật chất trong nhà trường.

- Phối hợp với trường mầm non và trường THCS trên địa bàn phường điều tra phổ cập, nhập dữ liệu vào phần mềm đảm bảo chính xác số liệu,  giao cho cán bộ, giáo viên quản lý tốt hệ thống TTĐTQLPCGDXMC.

- Điều tra rà soát trẻ trong độ tuổi vào tháng 01/2020 và chuẩn bị kế hoạch cho ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

- Bàn giao sĩ số học sinh giữa lãnh đạo nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp ngay từ đầu năm học, duy trì sĩ số đảm bảo tỉ lệ chuyên cần.

- Huy động tận lực trẻ khuyết tật trong độ tuổi phổ cập GDTH ra học hòa nhập. Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 Quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật.

4. Đổi mới công tác quản lí và phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục tiểu học

a) Đổi mới công tác quản lí giáo dục tiểu học

- Tiếp tục đổi mới công tác quản lí, thực hiện đúng các quy định về quản lí tài chính trong nhà trường; các quy định tại Công văn số 2976/BGDĐT-KHTC ngày 15/7/2019 về việc chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2019-2020; Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ GDĐT ban hành quy định về việc tài trợ cho các cơ sở giáo dục; Công văn số 1004/SGDĐT-KHTC ngày 15/8/2019 của Sở Giáo dục - Đào tạo Ninh Bình về việc hướng dẫn thu, quản lý và sử dụng các khoản thu trong trường học năm 2019 - 2020.

- Thực hiện công khai nội dung giáo dục, chất lượng giáo dục, tài chính (theo TT61/2017TT-BTC và TT36/2017/TT-BGDĐ) của nhà trường trên Website và trên các bảng tin của nhà trường

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường.

 b) Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học

- Tích cực tham mưu để có đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đủ về số lượng, hợp lí về cơ cấu và đáp ứng yêu cầu về chất lượng, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực cho việc triển khai CTGDPT 2018.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, trên cơ sở đó xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực để đáp ứng theo chuẩn.

- Chủ động chỉ đạo, tăng cường tập huấn nâng cao năng lực quản lí và tổ chức dạy học học tích cực cho đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên để chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện CTGDPT 2018, đặc biệt là xây dựng và triển khai tốt kế hoạch tập huấn cho đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021.

- Tạo điều kiện để tất cả cán bộ quản lí, giáo viên  tham gia các đợt tập huấn nâng cao năng lực quản lí, tổ chức dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện CTGDPT 2018, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; mỗi thầy giáo, cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo. Kiên quyết “nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”. 

          5. Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia

- Tiếp tục duy trì và nâng cao tiêu chí 2.2, 2.3 (Tiêu chuẩn 2) và Tiêu chuẩn 3. Tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo để được xây dựng thêm 12 phòng học, nhà vệ sinh dành cho học sinh; sửa chữa, cải tạo khu phòng học hướng Nam.

          - Rà soát, bổ sung kế hoạch cải tiến chất lượng và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng  tiến độ. Nâng số lượng, chất lượng học sinh tham gia các cuộc thi và giao lưu từ 3-7% tổng số học sinh toàn trường tham gia và đạt giải. 

- Duy trì, củng cố, nâng chất lượng các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

6. Phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường

- Phối kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường - gia đình - xã hội. Phát huy tốt vai trò của cha mẹ học sinh trong quá trình đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, quá trình hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh từ đó cha mẹ học sinh tích cực hợp tác với nhà trường trong các hoạt động giáo dục.

- Động viên cha mẹ học sinh, huy động cộng đồng đầu tư, đóng góp nhân lực, trí lực, tài lực để thực hiện giáo dục toàn diện theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trong hoạt động tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, cùng nhà trường thực hiện tốt quy định về ATGT, học sinh ngồi trên xe máy, xe đạp điện đến trường nhất thiết phải đội mũ bảo hiểm.

7. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học

- Thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện trong nhà trường. Phối kết hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh truyền thông với cha mẹ học sinh và xã hội về đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông. Quán triệt các văn bản chỉ đạo của các cấp về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đến tất cả cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh của nhà trường; tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu, thảo luận về Chương trình giáo dục phổ thông mới. Khuyến khích cán bộ quản lí, giáo viên chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động của ngành, tập trung các tin bài về việc chuẩn bị các điều kiện thực hiện CTGDPT 2018 đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021, các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của cấp học để khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

- Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học để đề xuất với các cấp có thẩm quyền kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục  mới. Tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục về thực hiện CTGDPT 2018, đặc biệt đối với lớp 1.

- Rà soát, sửa chữa, sắp xếp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có một cách hợp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng; xây dựng kế hoạch đầu tư tăng cường cơ sở vật chất để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021.

8. Các hoạt động khác

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.

- Hoạt động của Hội Chữ thập đỏ và Hội Khuyến học:

+ Tăng cường hoạt động của Hội Chữ thập đỏ và Hội Khuyến học trong nhà trường. Tuyên truyền, vận động 100% hội viên tham gia xây dựng quỹ.

+ Thông qua hoạt động của Hội chữ thập đỏ, Hội khuyến học giáo dục tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Đồng thời động viên, khích lệ kịp thời học sinh có năng khiếu tham gia các cuộc thi, giao lưu đạt thành tích cao.

+ Rà soát, phát hiện những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những học sinh thuộc diện chính sách để tặng quà giúp các em có điều kiện học tập. Phối hợp chặt chẽ với Hội khuyến học phường và thành phố tạo điều kiện giúp đỡ HS nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt vươn lên trong học tập.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học:

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ GDĐT về đổi mới và phát triển giáo dục.

+ Tuyên truyền tới CMHS địa chỉ website để CMHS cập nhật, chia sẻ thông tin, tạo sự đồng thuận trong CMHS.

+ Chỉ đạo viết bài, đưa các tin bài kịp thời, phản ánh nội dung giảng dạy và học tập hàng ngày các hoạt động trong nhà trường lên trang Website của nhà trường và của Phòng GDĐT.

+ Nhà trường lấy ngày         hàng năm làm ngày truyền thống của trường.

 

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch

1. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

a) Hiệu trưởng

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Triển khai và thực hiện nghiêm túc kế hoạch, đảm bảo các hoạt động giáo dục đạt hiệu quả.

Hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra các bộ phận chuyên môn, đoàn thể thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học. Giúp các tổ chuyên môn, đoàn thể giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chỉ đạo các bộ phận, các tổ chuyên môn xây dựng có chất lượng kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công và thực hiện đúng kế hoạch.

Tham mưu với Đảng ủy và chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

b) Các Phó Hiệu trưởng

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể theo các nhiệm vụ được phân công, thực hiện kế hoạch có hiệu quả. Khi thực hiện có vướng mắc khó khăn báo cáo ngay với Hiệu trưởng để có kế hoạch chỉ đạo cụ thể.

Tư vấn, giúp đỡ các tổ chuyên môn xây dựng và thực hiện kế hoạch.

2. Tổ văn phòng, các tổ chuyên môn và tổ chức đoàn thể  

Triển khai và thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường.

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của tổ mình và thực hiện kế hoạch có hiệu quả. Khi thực hiện có vướng mắc khó khăn báo cáo ngay với lãnh đạo nhà trường để có kế hoạch chỉ đạo cụ thể.

3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên

Nghiêm túc thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường.

Các giáo viên chủ nhiệm lớp xây dựng kế hoạch chủ nhiệm sát thực với tình hình của lớp chủ nhiệm và bám sát với chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường.

II. Lịch trình công tác tháng

Tháng

Nội dung công việc

Điều chỉnh, đánh giá thực hiện KH

8/2019

- Hoàn thành tuyển sinh lớp 1, phân lớp theo địa bàn phố.

- Dạy kỹ năng sống POKI hè 2019

- Học theo chương trình mới 1 tuần từ 26/8/2019.

- Tu sửa cơ sở vật chất và vệ sinh trường, lớp.

- Xây dựng Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trường học.

- Tham gia học các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn hè 2019 theo kế hoạch của PGDĐT và của nhà trường, tổ chức tập huấn và các chuyên đề cấp trường.

- Tổ chức điều tra PCGD, huy động trẻ trong độ tuổi PCGDTH đến trường. Hoàn thành thống kê PCGD.

- Phân công chuyên môn, công tác kiêm nhiệm. 

- Học tập các quy định về nề nếp chuyên môn, các văn bản hướng dẫn, chỉ thị của ngành GDĐT.

- Xây dựng dự thảo kế hoạch năm học 2019-2020.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Khai giảng năm học mới.

 

9/2019

- Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. Phát động tháng ATGT.

- Hoàn thành xây dựng kế hoạch năm học và duyệt với PGDĐT.

- Các đoàn thể, tổ chuyên môn, cá nhân, xây dựng kế hoạch.

- Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, VC và NLĐ.

- Tổ chức Đại hội Liên đội.

- Tự kiểm tra công tác PCGDTH  năm 2019. Hoàn thiện

hồ sơ đề nghị TP công nhận.

- Họp phụ huynh đầu năm học.

 

 

Tháng

Nội dung công việc

Điều chỉnh, đánh giá thực hiện KH

9/2019

 

- Tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn do PGDĐT, SGDĐT tổ chức.

- Làm báo cáo thống kê đầu năm, nhập dữ liệu các phần mềm.

- Thực hiện công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017.

- Kiểm tra nền nếp chuyên môn, kiểm tra HĐSPNG

- Chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động của “Thư viện lớp em”.

- Học sinh tham gia giải bơi cấp TP.

- Tổ chức cho học sinh tham gia  thi vẽ tranh “Ý tưởng trẻ thơ”.

- Tham gia tổ chức Tết Trung thu cho HS ở nơi cư trú.

 

10/2019

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 15/10, 20/10 và 20/11.

- Tổ chức kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Tổ chức thi GV dạy giỏi cấp trường (kết hợp tổ chức chuyên đề).

- Kiểm tra HĐSP  giáo viên.

- Tập huấn cầu lông cho CB, GV.

- Tham gia giải cầu lông dành cho CB, GV cấp thành phố.

- Đón đoàn kiểm tra của TP công nhận tiếp tục đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3.

- Báo cáo kết quả tham gia thi vẽ tranh “Ý tưởng trẻ thơ”.

 

11/2019

- Tổ chức thi GV dạy giỏi cấp trường (kết hợp tổ chức chuyên đề). Chọn GV tham gia thi GVG cấp TP.

- Tổ chức thi văn nghệ chào mừng 20/11.

- Kiểm tra HĐSP giáo viên.

- Sơ kết đợt thi đua chào mừng ngày NGVN 20/11.

- Tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tổ chức kiểm tra định kì và đánh giá HS giữa học kì I.

- Tham dự các chuyên đề, hội thảo do Phòng GDĐT, Sở GDĐT tổ chức.

- Tổ chức giao lưu Tài năng tiếng Anh cấp trường.

 

12/2019

- Phát động thi đua chào mừng ngày TLQĐNDVN 22/12.

- Điều tra phổ cập bổ sung chuẩn bị cho ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm 2020.

- Rà soát chương trình, ôn tập chuẩn bị KTĐK  cuối  kỳ I.

- Tổ chức KTĐK, đánh giá học sinh CKI.

- Kiểm tra HĐSP nhà giáo

- Tham gia giao lưu Tài năng TA cấp TP

- Lập kế hoạch dự toán ngân sách năm 2020.

 

 

Tháng

Nội dung công việc

Điều chỉnh, đánh giá thực hiện KH

12/2019

 

- Tổng hợp, quyết toán kinh phí năm 2019 với Phòng tài chính.

- Tổ chức đánh giá, xếp loại CB, đảng viên cuối năm; xếp loại CC, VC năm 2019.

- Hoàn thành các báo cáo, thống kê cuối kỳ I

- Tập huấn cho học sinh và tham gia HKPĐ

 

01/2020

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2; Ngày học sinh sinh viên Việt Nam 9/1.

- Tổ chức sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Họp phụ huynh học sinh cuối kỳ I.

- Xây dựng kế hoạch huy động trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 năm học 2020 - 2021.

- Lập quy chế chi tiêu nội bộ.

- Tham dự các chuyên đề, tập huấn của Phòng GDĐT, Sở GDĐT.

- Tổ chức các chuyên đề ĐMPPDH

- Tổ chức nghỉ Tết Nguyên đán

 

 

02/2020

- Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2 và phát động phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3 và Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

- Kiểm tra nề nếp dạy và học ở 1 số lớp.

- Kiểm tra nội bộ.

- Đón đoàn kiểm tra thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước.

 

 

3/2020

- Tổ chức thi đua chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3).

- Tổ chức kỷ niệm ngày 8/3 và 26/3.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

 - Tổ chức kiểm tra định kì và đánh giá HS giữa HKII.

- Kết nạp Đội cho học sinh khối lớp 3.

 

 

 

Tháng

Nội dung công việc

Điều chỉnh, đánh giá thực hiện KH

4/2020

 

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 30/4, 1/5, 15/5, 19/5.

- Rà soát lại chương trình ở tất cả các khối lớp.

- Tập trung ôn tập cuối năm, tăng cường phụ đạo HS yếu.

- Kiểm tra HĐSPNG theo kế hoạch.

- Tự đánh giá nhà trường theo tiêu chí thi đua năm học.

- Hoàn thành sản phẩm tham gia “Cuộc thi Sáng tạo TNNNĐ”.

- Chuyên đề nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục HS cấp trường.

- Thu, chấm sáng kiến năm học 2019 - 2020.

 

 

5/2020

- Hoàn thành chương trình ở tất cả các khối lớp.

- Chỉ đạo các khối ôn tập cuối năm.

- Tổ chức KTĐK cuối năm học.

- Tổ chức xét duyệt hoàn thành chương trình lớp học và hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5. Bàn giao chất lượng học sinh.

- Kiểm kê tài chính, tài sản nhà trường.

- Thực hiện công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017.

- Đánh giá xếp loại thi đua cuối năm học.

- Nhập dữ liệu các phần mềm.

- Họp phụ huynh học sinh.

- Hoàn thành các loại báo cáo cuối năm, hồ sơ thi đua, hồ sơ giáo viên và hồ sơ học sinh.

- Đánh giá xếp loại Hiệu trưởng, PHT, GV theo Chuẩn hiệu trưởng và Chuẩn nghề nghiệp GV

- Tổ chức đánh giá công tác BDTX của CB, GV.

- Tổng kết năm học, tổ chức lễ ra trường cho HS lớp 5.

- Bàn giao học sinh nghỉ hè ở địa phương.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động hè và bồi dưỡng hè 2020.

- Lập phương án phòng chống bão lụt; Phân công trực hè 2020.

 

 

 

Tháng

Nội dung công việc

Điều chỉnh, đánh giá thực hiện KH

6/2020

- Xây dựng kế hoạch ôn tập hè cho học sinh chưa hoàn thành.

- Trực hè theo kế hoạch.

- Tham mưu với chính quyền địa phương tu sửa bổ sung CSVC chuẩn bị cho năm học 2020 - 2021.

- Tham gia các hoạt động hè tại địa phương.

 

7/2020

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hè cho CBQL, GV

- Chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm học 2020 - 2021

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới 2020 - 2021

- Chuẩn bị cho công tác tuyển sinh năm học 2020 - 2021

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT;

- HT, PHT, các tổ CM;

- CTCĐ, TPT Đội;

- Lưu VT./.

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Anh Đào

 

 

Bài viết liên quan