Số: 207/PGDĐT
Tên: (Về việc tổ chức hội nghị chuyên môn)
Số: 190/PGDĐT
Tên: (Về việc họp Hiệu trưởng (KHẨN))
Tin tức
Lịch công tác tuần (30/01/2018)

Thứ 2 - Ngày 05//03/2018

Sáng: Chào cờ đầu tuần + Thực hiện các HĐGD

Chiều: Thực hiện các HĐGD

Thứ 3 - Ngày 06//03/2018

Sáng: Thực hiện các HĐGD

Chiều: Thực hiện các HĐGD

Thứ 4 - Ngày 07//03/2018

Sáng: Thực hiện các HĐGD

Chiều: Thực hiện các HĐGD

Thứ 5 - Ngày 08//03/2018

Sáng: Thực hiện các HĐGD

Chiều: Thực hiện các HĐGD

Thứ 6 - Ngày 09/03/2018

Sáng: Thực hiện các HĐGD

Chiều:Thực hiện các HĐGD

Thứ 7 - Ngày 10/03/2018

Sáng: Nghỉ

Chiều: Nghỉ

Liên kết
Giáo dục