DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1, NĂM HỌC 2020-2021

Quyết định ban hành danh mục sách giáo khoa lớp 1, sử dụng cho năm học 2020-2021 của trường tiểu học Khánh An

PHÒNG GD&ĐT YÊN KHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH AN

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 02/QĐ-THKA

Khánh An, ngày 19 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong nhà trường

Năm học 2020-2021

 
  
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH AN

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Các Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông: Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019, Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2020 và Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2020;

Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Công văn số 470/SGDĐT-GDTH ngày 12/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình về việc Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021;

Căn cứ Công văn số 109/PGDĐT ngày 13/5/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Khánh về việc Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021;

Xét đề nghị tại tờ trình số 05/TT-THKA ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021, trường tiểu học Khánh An:

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong nhà trường năm học 2020-2021.

Điều 2. Danh mục sách được nêm yết công khai trên bảng tin và website của nhà trường, thông báo cho cha mẹ học sinh và học sinh biết trước khi vào năm học 2020-2021.

Điều 3. Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, các Tổ chuyên môn và toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Phòng GD&ĐT;

- Ban ĐD CMHS;

- Đăng bảng tin và website;

- Lưu VT, HS chọn sách.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lại Ánh Hường

 

DANH MỤC

Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong trường tiểu học Khánh AnNăm học 2020-2021

(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-THKA  ngày 19/5/2020 của Hiệu trưởng trường TH Khánh An)

 

TT

Môn/ HĐ giáo dục

Tên sách, bộ sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

1

 

Tiếng Việt

Kết nối tri thức với cuộc sống

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên); Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm

Giáo dục

2

 

Toán

Kết nối tri thức với cuộc sống

Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh

Giáo dục

3

 

Đạo đức

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga

Giáo dục

4

Tự nhiên và Xã hội

Kết nối tri thức với cuộc sống

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Hoàng Quý Tỉnh

Giáo dục

5

Giáo dục Thể chất

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ biên), Lê Anh Thơ (chủ biên) Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng

Giáo dục

6

 

Âm nhạc

Kết nối tri thức với cuộc sống

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân

Giáo dục

7

 

Mĩ thuật

Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Tuấn Cường (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Trần Thị Hương Ly, Hà Thị Quỳnh Nga, Phạm Văn Thuận, Nguyễn Thị Tuệ Thư

Giáo dục

8

Hoạt động trải nghiệm

Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

Đinh Thị Kim Thoa (Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Vũ Phương Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang

 

Giáo dục

9

Tiếng Anh

Engligh Dícovery

Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên), Đỗ Thị Phi Nga

Đại học Sư phạm

 

Bài viết liên quan