BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA YÊU NƯỚC GIAI ĐOẠN 2015-2020

 PHÒNG GD&ĐT YÊN KHÁNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH AN

Số 07/BC-THKA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       Khánh An, ngày 05 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO

Tổng kết  phong trào thi đua yêu nước  và công tác khen thưởng 5 năm (2015-2020), phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 5 năm (2020-2025)

I. Kết quả phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2015-2020).

          1. Khái quát tình hình.

          a. Đội ngũ:

          Toàn trường có 29 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đó có 23 đồng chí nữ. Ban giám hiệu có 02 đồng chí; Giáo viên trực tiếp giảng dạy có 23 đồng chí; Tổng phụ trách Đội có 01 đồng chí; Cán bộ kế toán kiêm văn thư 01 đồng chí; thư viện thiết bị 01 đồng chí  và Y tế kiêm thủ quĩ có 01 đồng chí.

          Tỷ lệ giáo viên biên chế/lớp: 1,33; Trình độ đào tạo: 100% cán bộ, giáo viên đạt trình độ trên chuẩn; có 16 cán bộ, giáo viên tốt nghiệp đại học, 9 đồng chí tốt nghiệp cao đẳng.

          Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 18/24 đồng chí = 75 % trong đó giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 02/24đồng chí = 8.3%;

Không có giáo viên yếu kém về chuyên môn.

b. Học sinh:

Toàn trường:  có 548 học sinh/ 18 lớp. Trong đó: Khối 1:129 em/4 lớp; Khối 2: 123 em/4 lớp; Khối 3: 112 em/4 lớp; Khối 4: 104 em/3 lớp; Khối 5: 80 em/3 lớp.

c. Cơ sở vật chất.

Tổng số phòng học: 18 phòng, phòng học có đủ ánh sáng, quạt điện, bàn đôi, ghế đơn và bảng chống loá, đảm bảo đủ điều kiện để học sinh học tập.

Có đầy đủ các phòng họp và phòng chức năng,  phòng thường trực.

Thư viện nhà trường có thư viện xanh, thư viện lớp học hoạt động có hiệu quả.

Mỗi lớp có ít nhất một tủ đựng thiết bị, đồ dùng dạy học với đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.

Trường có phòng máy tính 21 máy hoạt động thường xuyên, có 02 máy chiếu và 04 ti vi lắp đặt tại các phòng học, phòng chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học.

* Thuận lợi:

Nhà trường có đủ giáo viên dạy tất cả các bộ môn.

Tập thể CB-GV-NV nhà trường có truyền thống bề dày thành tích, phát huy các phong trào và hoạt động, nêu cao tinh thần đoàn kết, tất cả vì mục tiêu  phát triển sự nghiệp giáo dục; cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường đã không ngừng đổi mới công tác quản lý và giảng dạy nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh,  luôn quan tâm rèn kỷ cương nề nếp, đẩy mạnh các phong trào thi đua của nhà trường.      Phong trào thi đua trong nhiều năm đã tạo được động lực mạnh mẽ, trở thành đòn bẩy kích thích mọi hoạt động giáo dục toàn diện đạt hiệu quả cao.

Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện; phòng GD&ĐT huyện; Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Khánh An và các ban ngành đoàn thể, hội cha mẹ học sinh, cộng đồng và toàn xã hội đều quan tâm đến giáo dục. Đó chính là động lực để động viên cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Cơ sở vật chất về trang thiết bị phục vụ dạy học ngày một nhiều hơn, thiết bị dạy học khá đầy đủ, hiện đại, phục vụ tốt cho các hoạt động giáo dục của nhà trường.

*  Khó khăn:

Đội ngũ giáo viên chưa đủ, hiện tại nhà trường thiếu 02 giáo viên văn hóa do đó có ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện đổi mới giáo dục hiện nay và sẽ rất khó khăn cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới vào năm học 220-2021.

Số giáo viên tuổi cao trong trường nhiều nên việc đổi mới phương pháp giảng dạy học còn hạn chế.       

 * Tình hình tư tưởng nhận thức của cán bộ giáo viên, nhân viên

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”. Trong 5 năm qua, trường tiểu học Khánh An đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với các lĩnh vực hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Thực hiện lời dạy của Bác "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua...", trong 05 năm qua với chủ đề xuyên suốt trong nhà trường đó là "Đoàn kết, năng động, sáng tạo”, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục trong nhà trường, các phong trào thi đua yêu nước của Ngành phát động đã phát triển sâu rộng. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chi uỷ chi bộ nhà trường, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao BGH nhà trường đã phối hợp với BCH Công đoàn, các đoàn thể trong trường từng bước đổi mới nội dung, hình thức và làm tốt công tác thi đua khen thưởng, tạo được sự thống nhất cao cả về nhận thức và hành động của cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường và của chi bộ qua các năm.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt tổ chức triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng

          Nhằm tiếp tục tạo sự thống nhất trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong nhà trường về vai trò, vị trí, ý nghĩa của công tác thi đua trong tình hình mới, nhà trường đã tổ chức tập huấn, quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên,nhân viên và học sinh trong nhà trường như: quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; NGhị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về đổi mới căn bản, toàn diện về GD&ĐT và Quy chế thi đua khen thưởng hằng năm của tỉnh Uỷ Ninh Bình, UBND huyện Yên Khánh tới toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong nhà trường; thực hiện đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến.

            Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của các cấp, căn cứ vào chương trình mục tiêu, nhiệm vụ công tác hàng năm, trường tiểu học Khánh An đã ban hành kế hoạch, các chỉ tiêu tiêu chí về công tác thi đua, khen thưởng của nhà trường; phát động nhiều đợt thi đua thiết thực gối sóng chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Các văn bản đã tạo hành lang pháp lý, là cơ sở giúp nhà trường thực hiện tốt công tác công khai, dân chủ trong trường học, đẩy mạnh công tác chuyên môn, qua đó nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và thực sự động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch hàng năm và kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục 5 năm 2015-2020 cụ thể:

Đầu mỗi năm học nhà trường xây dựng kế hoạch đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện công tác thi đua, khen thưởng như xây dựng các tiêu chí thi đua để cán bộ, giáo viên, nhân viên thảo luận đóng góp ý kiến và đưa vào thực hiện.

Ban Chi uỷ chỉ đạo BGH nhà trường phối kết hợp chặt chẽ với BCH công đoàn và các đoàn thể trong nhà trường tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua như Phong trào thi đua 2 tốt,  Phong trào thi đua “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “Phong trào tự học, tự bồi dưỡng và viết sáng kiến kinh nghiệm”. Phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”  tiếp tục đẩy mạnh việc  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện  các cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” ...luôn được nhà trường quan tâm, chỉ đạo sâu sát và tổ chức phát động các phong trào thi đua tới toàn thể  cán bộ, giáo viên, CNV và học sinh toàn trường; Phong trào được dấy lên mạnh mẽ nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 20/10,  20/11, 22/12, 3/2, 8/3…Đặc biệt là phong trào thi đua “ Hai Tốt” Phát động 100% cán bộ giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy của thầy và phương pháp học của trò, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thông qua các hội giảng, hội thảo, chuyên đề dự giờ thăm lớp, trao đổi kinh nghiệm để học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Nhà trường đã tổ chức có hiệu quả các buổi sinh hoạt chuyên môn với nội dung hình thức phong phú như: Đổi mới phương pháp giảng dạy ở tất cả các môn học chuyên đề dạy 2 buổi/ngày, chuyên đề rèn chữ cho giáo viên và học sinh, đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài dạy với các nội dung tập cần tập chung trao đổi tìm cách giảng dạy những bài khó, dạy học theo năng lực học sinh,  cách bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh kém, …Phong trào thi đua lao động sáng tạo  được phát huy và nhân rộng các sáng kiến cải tiến các kinh nghiệm để vận dụng có hiệu quả trong giảng dạy. Những sáng kiến kinh nghiệm được cấp trên đánh giá cao nhà trường nhân rộng và phổ biến để cho cán bộ giáo viên trong nhà trường học tập và áp dụng có hiệu quả như: Kinh nghiệm rèn chữ giữ vở, kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi... Phong trào làm và sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả được phát động và nhà trường cùng BCH công đoàn đã phối hợp tổ chức chấm thi đua nhân ngày 20/10; 20/11 là tiêu chí đánh giá thi đua xếp loại cho giáo viên nên  nhiều đồ dùng do giáo viên tự làm đã được áp dụng trong các giờ lên lớp và đạt hiệu quả cao, đặc biệt việc sử dụng thiết bị sẵn có cũng  được BGH chỉ đạo sát sao để nâng chất lượng giờ dạy.

Phong trào tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên và đặc biệt việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy có hiệu quả. Nhà trường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cán bộ giáo viên, CNV nhà trường học tập nâng cao trình độ tin học, biết soạn giáo án điện tử,  biết khai thác các dữ liệu thông tin trên mạng, sử dụng các phần mền dạy học hiệu quả,  trang bị thêm kiến thức và phục vụ tốt cho bài giảng. Nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt hội thi giáo viên dạy giỏi  cấp trường, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên dự thi cấp Huyện và cấp tỉnh đạt giải cao.

Đối với học sinh nhà trường luôn quan tâm giáo dục học sinh một cách toàn diện, đẩy mạnh các  phong trào thi đua đặc biệt là Phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”  bằng cách xây dựng đôi bạn cùng tiến,vòng tay bè bạn  những phong trào thi đua " giành nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện" tặng mẹ tặng cô, qua đó giúp cho học sinh tích cực hơn, chủ động trong học tập và luôn thân thiện với bạn bè. Để hưởng ứng tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động tới từng học sinh nhà trường tiến hành triển khai tới từng lớp qua các đồng chí giáo viên chủ nhiệm, thông qua các buổi tập trung chào cờ đầu tuần, nội dung cuộc vận động cũng được triển khai và được các em hưởng ứng và ký cam kết thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Nhà trường đã phối hợp các tổ chức đoàn thể trong xã, phụ huynh học sinh tuyền truyền phối hợp tổ chức thực hiện để tăng CSVC cho nhà trường và cha mẹ HS quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho con em mình.

  Hằng năm các tổ chuyên môn họp đăng ký danh hiệu thi đua năm học cho tập thể, cá nhân. Đồng thời đăng ký tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm học. Có hồ sơ đăng ký danh hiệu thi đua từng năm học với từng cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Nhà trường phối hợp công đoàn thực hiện tốt luật thi đua khen thưởng, quy trình tiến hành họp đăng ký, bình xét danh hiệu thi đua năm học thực hiện theo đúng luật, không làm hình thức, chiếu lệ hoặc thiếu dân chủ, lựa chọn đúng đối tượng khen thưởng để động viên khuyến khích cán bộ công nhân viên chức tích cực tự giác thực hiện các phong trào, Động viên khen thưởng học sinh kịp thời để các em có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập cũng như tu dưỡng và rèn luyện.

Để đánh giá đúng kết quả nhà trường tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm và để có sự điều chỉnh kịp thời. Mặt khác trên cơ sở kết quả đánh giá tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công việc của cán bộ, GV,CNV nhà trường. Hàng năm, khi kết thúc năm học có báo cáo tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp, kế hoạch cụ thể của năm học tiếp theo hiệu quả hơn.     

3. Kết quả phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng

3.1 Về phong trào thi đua:

a, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; ...

           Đẩy mạnh việc“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn

với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, nhà trường  đã tổ chức triển khai, thực hiện cuộc vận động sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên ngành giáo dục và đào tạo. Gắn liền cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Nhà trường đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo như thi giáo viên và học sinh Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức thi kể chuyện Bác Hồ cho học sinh. Kết quả quan trọng nhất mà Cuộc vận động đem lại đó là toàn thể cán bộ lãnh đạo quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường đã nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư­ tưởng và tấm gư­ơng đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác, tu d­ưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần tích cực đẩy lùi những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là những biểu hiện phai nhạt lí tưởng, suy thoái đạo đức, lối sống.

Từ năm 2010 đến nay, đội ngũ giáo viên và CBQL có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn tăng nhanh, phát triển đủ về số lượng, tương đối đồng bộ về cơ cấu; nhiệt tình, tâm huyết với nghề, tích cực, chủ động học tập bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tỉ lệ giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn đạt cao (100%).

b, Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; .....

Tiếp nối truyền thống thi đua “Dạy giỏi”, “Học giỏi” của nhà trường, 5 năm liền nhà trường được UBND huyện Yên Khánh đánh giá đơn vị “Lao động tiên tiến” và được UBND tỉnh Ninh Bình tặng bằng khen. Năm học 2016-2017 nhà trường còn được Sở GD&ĐT tặng cờ đơn vị dẫn đầu khối Tiểu học huyện yên Khánh. Đội ngũ nhà giáo và CBQL nhà trường  đoàn kết, nhất trí, năng động sáng tạo, không ngừng vượt lên mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.        

          Phong trào thi đua do Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình, phòng GD&ĐT huyện yên Khánh phát động, được nhà trường tích cực hưởng ứng, coi đó là giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo môi trường giáo dục nhân văn, đặc biệt là giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, gìn giữ và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, địa phương. Qua thực hiện phong trào, cảnh quan, khuôn viên, phòng học, sân chơi nhà trường đảm bảo xanh, sạch, đẹp hơn; các trò chơi dân gian trong giờ giải lao giữa các buổi học tạo cho học sinh sự năng động, tích cực, hứng thú, gắn bó cùng bạn bè vui chơi, học tập và rèn luyện sức khoẻ. Liên Đội TNTP nhà trường đã đăng ký chăm sóc di tích lịch sử Đình làng Yên Bắc để thông qua đó giáo dục truyền  thống lịch sử địa phương cho học sinh. Phong trào đã thực sự nâng cao được vai trò, trách nhiệm, ý thức của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên về văn hoá truyền thống, đạo đức “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

          Với sự nỗ lực của toàn trường, trong 5 năm qua, chất lượng giáo dục đào tạo của trường tểu học Khánh An đạt được những kết quả tích cực, ổn định vững chắc và nâng cao. So với năm 2010, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn  đảm bảo ổn định vững chắc. Tỷ lệ học sinh học sinh HTCT tiểu học đạt 100%.  Nhà trường luôn duy trì vị trí tốp dẫn đầu huyện Yên Khánh về tỷ lệ học sinh đoạt giải các cuộc thi và giao lưu.

c, Phong trào thi đua xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, Đảng, đoàn thể,

quản lý nhà nước; Vị trí vai trò của công tác thi đua, khen thưởng; sự phối hợp giữa các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác thi đua, khen thưởng.

Những năm qua, Nhà trường đã quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” đến toàn thể CBQL, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành.

Nhà trường luôn quan tâm đến việc củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể, hệ thống chính trị trong nhà trường. Vì thế Liên đội TNTP HCM 5 năm liền vừa qua luôn được Hội đồng Đội huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình công nhận đơn vị Xuất sắc; Tổ chức Công Đoàn được Liên Đoàn lao động huyện yên Khánh tặng danh hiệu đơn vị Xuất sắc nhiều năm liền. Đặc biệt Chi bộ nhà trường cuối năm 2019, tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng 5 năm được Tỉnh ủy Ninh Bình tặng bằng khen “Đơn vị trong sạch vững mạnh nhiều năm liền”.

d, Phong trào cải tiến công nghệ, nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng tại đơn vị.

Trong 5 năm qua hoạt động đổi mới phương pháp dạy và học của nhà trường còn được thông qua phong trào thi đua viết sáng kiến kinh nghiệm. Đây là một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua để xét chọn giáo viên giỏi cấp trường và Chiến sĩ thi đua các cấp. Nhiều năm nay, cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường tích cực tham gia phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm. Trong 5 năm qua, toàn trường  có 128 sáng kiến được đánh giá, xếp loại cấp trường trong đó có 26 sáng kiến được Hội đồng khoa học Huyện Yên Khánh thẩm định và đánh giá từ mức Khá trở lên.

Về cuộc thi sáng tạo Thanh Thiếu niên và Nhi đồng, năm học 2017-2018 nhà trường có 01 sản phẩm được Hội đồng đánh giá cấp huyện lựa chọn gửi dự thi cấp Tỉnh; năm học 2018-2019 có 01 sản phẩm đạt giải Ba cấp tỉnh.

Về cuộc thi vẽ “Chiếc ô tô mơ ước” trong 5 năm năm qua nhà trường đã phát động học sinh tham gia và tổng số bài gửi dự thi đến BTC Quốc gia là 1023 bài.

e, Kết quả trong việc đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước:

          Hàng năm,  sau khi có văn bản chỉ đạo của phòng GD&ĐT, của UBND huyện thì nhà trường  ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng góp phần nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động trong nhà trường về công tác thi đua khen thưởng, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Đặc biệt nhà trường  đã quan tâm đến việc chỉ đạo điểm, sau đó sơ, tổng kết, nhân rộng việc làm của các tập thể và từng cá nhân. Gắn công tác thi đua khen thưởng với việc giáo dục lương tâm, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, CBQL, nhân viên trong ngành. Chú trọng việc gắn công tác tư tưởng chính trị với quyền lợi (tăng lương sớm với người có nhiều thành tích...); khơi dậy tinh thần lao động, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành, đưa sự nghiệp GD&ĐT phát triển và giành được những thành tích mới.

          Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”, toàn trường đã tích cực triển khai có hiệu quả, đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đến nay phong trào đã trở thành hoạt động thường xuyên trong nhà trường. Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện để “Mỗi giáo viên là một bông hoa dạy tốt, mỗi học sinh là một bông hoa học tốt”. Các cuộc vận động và phong trào thi đua đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng và hành động trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của nhà trường.

Ngoài các đợt thi đua theo chủ đề, chủ điểm, nhà trường duy trì đều đặn việc phát động thi đua gối sóng liên tục trong năm học. Trên cơ sở đó mỗi cá nhân cán bộ, giáo viên cụ thể hoá chủ điểm năm học và chủ đề hàng tháng với nội dung, hình thức phù hợp với đối tượng học sinh cảu lớp mình và nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Công tác thi đua được tập trung chỉ đạo chặt chẽ, được đổi mới trong đánh giá xếp loại đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan. Từ các phong trào thi đua thường xuyên, liên tục, đã xuất hiện nhiều tập thể lớp, cá nhân giáo viên và học sinh tiêu biểu, điển hình xuất sắc nhận được nhiều giấy khen, bằng khen phần thưởng cao quý của nhà trường, của Ngành và UBND huyện.

3.2. Về công tác khen thưởng:

Đánh giá: Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc luật thi đua khen thưởng, Hội đồng thi đua khen thưởng của Nhà trường do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập, hằng năm họp đánh giá, xếp loại từng nội dung nghiêm túc, khách quan, công bằng đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng pháp luật và đúng qui chế.

            Kết quả xây dựng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực:

        a, Về tập thể:

          Với những đóng góp to lớn của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí, hàng năm, trường tiểu học Khánh An đều hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua của Phòng GD&ĐT, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt xuất sắc. 5 năm qua, trường tiểu học Khánh An đã đạt được nhiều thành tích và danh hiệu thi đua đáng trân trọng. Cụ thể:

          Chi bộ:

Năm

Hình thức và nội dung khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định.

2014

Giấy khen

Chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu

Quyết đinh số 96-QĐ/ĐU ngày 20/1/2015 của Đảng bộ xã Khánh An

2015

Giấy khen

Chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu

Quyết đinh số 560-QĐ/HU ngày 06/1/2016 của Huyện ủy Yên Khánh

2016

Giấy khen

Chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu

Quyết đinh số 1269-QĐ/HU ngày 03/1/2017 của Huyện ủy Yên Khánh

 

2017

Giấy khen

Chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu

Quyết đinh số 1968-QĐ/HU ngày 11/1/2018 của Huyện ủy Yên Khánh

 

2018

Giấy khen

Chi bộ có thành tích Xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Quyết đinh số 560-QĐ/HU ngày 06/1/2019 của Huyện ủy Yên Khánh

 

2019

Bằng khen

Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” nhiều năm liền

Quyết định số 1723-QĐ/TU ngày 27 tháng 2 năm 2019 của tỉnh Ủy Ninh Bình.

          Nhà trường:

Năm học

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định.

2014-2015

Tập thể LĐTT

Bằng khen

Quyết định số 3062/QĐ-CT, ngày 24/7/2015 của UBND huyện Yên Khánh

Quyết định số 429/QĐ-UBND, ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình

2015-2016

Tập thể LĐTT

Bằng khen

Quyết định số 3062/QĐ-CT, ngày 24/7/2015 của UBND huyện Yên Khánh

Quyết định số 452/QĐ-UBND, ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình

2016-2017

Tập thể LĐTT

Cờ thi đua xuất sắc

Quyết định số 1467/QĐ-CT ngày 13/7/2017 của UBND huyện Yên Khánh.

Quyết định số 411/QĐ-UBND, ngày 03/8/2017 của UBND Tỉnh Ninh Bình

2017-2018

Tập thể LĐTT

Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND huyện Yên Khánh.

 

2018-2019

Tập thể LĐTT

Tập thể LĐXS

Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND huyện Yên Khánh.

Quyết định số 414/QĐ-UBND, ngày 14/8/2019 của UBND Tỉnh Ninh Bình

          Công đoàn:

          Tổ chức Công đoàn 5 năm liền được tổ chức Công đoàn Giáo dục và Liên đoàn Lao động huyện Yên Khánh đánh giá là đơn vị Công đoàn vững mạnh Xuất sắc; Năm học 2016-2017 công đoàn nhà trường được Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen.

          Đội TNTP:

          Liên Đội TNTPHCM nhà trường luôn được Hội đồng Đội huyện Yên Khánh và tỉnh Ninh Bình đánh giá là đơn vị vững mạnh xuất sắc luôn dẫn đầu trong các phong trào thi đua.

          b, Về cá nhân cán bộ giáo viên:

- 100% cán bộ GV, CNV và các em học sinh nhận thức đúng ý nghĩa các phong trào thi đua và các cuộc vận động đạt hiệu quả cao. Trong các đợt thao giảng 100% giáo viên xếp loại Khá và Giỏi.

- Những cán bộ, giáo viên, nhân viên đầu năm đăng kí viết sáng kiến kinh nghiệm , cuối năm đều có sáng kiến kinh nghiệm và được Hội đồng thẩm định chấm sáng kiến kinh nghiệm cấp trường thẩm định xếp loại, trong đó có tới 30% xếp loại Giỏi, 60% xếp loại Khá. Mỗi năm có ít nhất 5 sáng kiến được công nhận cấp Huyện tiêu biểu như các thầy cô giáo Lại Ánh Hường, Đinh Thị Mai Hiên, Đinh Thị Bích Liên, Trịnh Thị Thơm, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Thị Kim Phượng, Lâm Xuân Chính, tạ Thị Kim Thúy..... Cuối các năm học 80% cán bộ GV, CNV xếp loại tốt trong đó có 20% xếp loại Xuất sắc, không có đồng chí nào xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

-100% cán bộ GV, CNV nữ đạt danh hiệu Phụ nữ Xuất sắc, phong trào“ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo - xây dựng gia đình hạnh phúc”.

-100% cán bộ GV, CNV hưởng ứng phong trào “ Làm và sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả” mỗi năm học mỗi đồng chí giáo viên làm ít nhất 01 đồ dùng dạy học có chất lượng nổi bật đ/c Hoàng Anh, đ/c Lê Xuân Giao, đ/c Nguyễn Văn Huy….

- Nhà trường đã bồi dưỡng giáo viên giỏi các cấp trong 5 năm qua đạt kết quả cụ thể:

- Kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện:

+ Giải Nhất: Cô giáo Đinh Thị Bích Liên (năm học 2019-2020)

          + Giải Nhì: Cô giáo Bùi Thị Hồng Chiên (năm học 2015-2016)

+ Giải Ba: Cô giáo: Trịnh Thị Thơm (năm học 2019-2020)

+ Giải Khuyến Khích: cô giáo Hoàng Thị Kim Gấm, thầy giáo Đinh Hoàng Anh (năm học 2017-2018)

- Kết quả thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh:

+ Giải Ba: Cô giáo Bùi Thị Hồng Chiên (2017-2018)

- Tổng hợp kết quả CB-GV-NV được các cấp khen thưởng 5 năm như sau:

 

Năm học

CSTĐ cơ sở

Giấy khen

cấp huyện

Giấy khen của

Sở GD

Bằng khen

cấp tỉnh

 

2014-2015

Đinh Thị Xuân Minh

Phạm Thị An

Bùi Đức Nghĩa

Nguyễn Văn Huy

 

 

 

2015-2016

Bùi Thị Hồng Chiên

 Nguyễn Thị Lan

Đinh Thị Thoan

Đinh Hoàng Anh

 

 

 

2016-2017

Nguyễn Thị Thủy

Hoàng T Kim Gấm

Bùi Thị Năm

Bùi Thị Thêm

Tạ T Kim Thúy

 

 

 

2017-2018

Nguyễn T Kim Phượng

Bùi Thị Hồng Chiên

Nguyễn Thị Thắm

Đinh T Mai Hiên Bùi Thị Thủy

 

 

2018-2019

Đinh T Bích Liên

Trần T Minh Huệ

Trịnh Thị Thơm

Lâm Xuân Chính

Lại Ánh Hường

Lại Ánh Hường

          c. Về học sinh:

Năm học

Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ .....

(Khen toàn diện)

Hoàn thành Tốt hoặc Vượt trội

(Khen từng mặt)

Giấy khen, Giấy CN cấp huyện

Giấy khen, giấy CN cấp tỉnh

Giấy khen, giấy CN cấp Quốc gia

2014-2015

204/422 = 49.3%

110/422 = 26.6%

23

10

 

2015-2016

136/421 = 32.3%

175/421 = 41.6%

42

 

 

2016-2017

128/465 = 27.5 % 

159/465 = 34.2%

54

9

 

2017-2018

132/489 = 26.7 %

209/489 = 42.7%

 

15

1

2018-2019

126/508 = 24,8%

151/508 = 29,7%

26

36

4

Các giải thưởng khác:

- Sáng tạo thanh thiếu niên: Có 01 giải Khuyến Khích cấp tỉnh năm học 2018-2019

- Tiếng hát dân ca: Cờ Khuyến Khích Giai điệu Tuổi Hồng (năm học 2016-2017)

- Thể dục thể thao: - Cờ khuyến khích Hội khỏe phù đổng huyện năm 2019

                              - Cờ Ba Hội khỏe phù đổng huyện năm 2014

Phân tích kết quả, chất lượng các hình thức khen thưởng, việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, về cải cách thủ tục hành chính và hồ sơ đề nghị khen thưởng.

Để có được những kết quả thi đua nêu trên, trước hết, là có lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện Yên Khánh mà trực tiếp là Phòng GD&ĐT, sự chỉ đạo , giúp đỡ tận tình của chính quyền địa phương xã Khánh An, sự ủng hộ của cha mẹ học sinh và ý thức trách nhiệm của đội ngũ CB-GV-NV nhà trường.

Sự nhận thức đúng đắn của đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục trong trường về chủ trương đường lối, quan điểm của Đảng, về chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đào tạo, về công tác thi đua - khen thưởng. Đó còn là biểu hiện của tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, tinh thần lao động cần cù, bản lĩnh, nghị lực vượt qua mọi khó khăn, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ quản lí và các nhà giáo trong toàn trường.

Việc phát động phong trào thi đua đã bám sát vào những định hướng của ngành, đồng thời việc đánh giá khách quan công bằng. Do đó đã khích lệ động viên cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tích cực tham gia.

Kết quả, chất lượng các hình thức khen thưởng, việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, về cải cách thủ tục hành chính và hồ sơ đề nghị khen thưởng nhà trường thực hiện nghiêm túc theo quy định.

4. Kết quả đổi mới công tác thi đua khen thưởng

- Cơ cấu Hội đồng Thi đua - khen thưởng đã đảm bảo theo đúng Điều lệ trường tiểu học, có sự phân công cụ thể.  Hoạt động của Hội đồng đã đi vào nền nếp.

- Công tác tham mưu của Hội đồng đã làm tốt tạo nên phong trào thi đua sôi nổi qua các năm và đạt được kết quả cao.

- Việc xây dựng nội dung tiêu chí thi đua, đăng ký thi đua đã đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

- Đánh giá tổng hợp số lượng CBGV được khen thưởng trong năm 5 qua.

5. Những tồn tại, hạn chế nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

 - Những tồn tại, hạn chế.

          Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào thi đua trong thời gian qua của nhà trường còn bộc lộ những khuyết điểm sau:

          - Nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng ở một số cán bộ, giáo viên chưa đầy đủ, dẫn đến phong trào thi đua ở một vài tập thể lớp, một vài cá nhân giáo viên chưa thực sự trở thành động lực thúc đẩy các hoạt động.

          - Việc chỉ đạo phong trào thi đua có lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa sâu sát. Nội dung thi đua nhiều khi còn chung chung, chưa cụ thể, nặng về hình thức. Công tác tuyên truyền, giới thiệu tập thể, cá nhân điển hình còn hạn chế, nên đôi lúc chưa phát huy kịp thời ảnh hưởng của các điển hình ra quần chúng.

          - Nguyên nhân

- Việc tổ chức, chỉ đạo các hoạt động thi đua có lúc chưa được quan tâm đúng mức, thiếu sáng tạo trong việc tạo dựng phong trào thi đua. Việc bình xét danh hiệu thi đua ở một cá nhân còn nặng về cảm tính. Cá biệt, có một số cá nhân sau khi đạt được thành tích, danh hiệu thi đua có biểu hiện thỏa mãn, chủ quan...

- Quỹ thi đua khen thưởng cho cán bộ giáo viên, nhân viên hằng năm rất hạn chế, theo quy định phải trích lập quỹ mới có kinh phí khen thưởng, xong do kinh phí chi thường xuyên chỉ được 5% nên nhà trường mới dừng ở mức độ khen, chưa có kinh phí để thưởng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Bài học kinh nghiệm.

        Từ chỉ đạo phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua, rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

          Một là, cần nâng cao nhận thức trong toàn trường về vai trò công tác thi đua, làm cho mọi người thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Đồng thời phải nhận thức sâu sắc thi đua là động lực để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của toàn xã hội.

          Hai là, mỗi đợt thi đua đều phải xác định rõ mục tiêu cụ thể gắn với các giải pháp tổ chức thực hiện khả thi; xây dựng nội dung, kế hoạch cụ thể. Chống hình thức, chạy theo thành tích. Việc đánh giá phải tạo sự bình đẳng, công bằng, khách quan trong phong trào thi đua.

          Ba là, trong thi đua cần coi trọng công tác tuyên truyền, gắn với biểu dương gương người tốt, việc tốt. Coi trọng việc phát hiện, xây dựng các điển hình tiên tiến, phát hiện những nhân tố mới để bồi dưỡng và nhân ra diện rộng. Nội dung thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ và cụ thể hóa thành các tiêu chí, từ đó mới có thể đánh giá phong trào thi đua một cách khách quan, chính xác.

 

II. Phương hướng nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2020-2025)

1. Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và phát huy vai trò của các đoàn thể đối với công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới.

Tiếp tục phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn trường theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị. Các phong trào thi đua gắn liền với việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" chuẩn bị đại hội Ðảng các cấp và thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và nhiệm kỳ tiếp theo của Chi bộ.

  • Tiếp tục quán triệt Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm về công tác thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng và vai trò quản lý của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của Mặt trận, đoàn thể các cấp đối với công tác thi đua, khen thưởng. Các cán bộ, đảng viên, cần phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, thực sự là hạt nhân của phòng trào thi đua. Coi trọng công tác nghiên cứu, tổng kết lý luận và thực tiễn về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, nhằm làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân.

    Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn trường thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Khánh An, tiến tới thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, thiết thực kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm.

     Đổi mới phương thức chỉ đạo công tác thi đua, chú trọng việc xây dựng điển hình; những điển hình tiên tiến xuất sắc, những sáng kiến, cải tiến, những cách làm mới phải được kịp thời nêu gương, phổ biến và nhân rộng. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích chủ nghĩa trong thi đua; tiêu cực, dễ dãi trong khen thưởng.

      Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua, trên cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, biện pháp phù hợp để phong trào thi đua có hiệu quả thiết thực; duy trì nhân rộng biện pháp tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị.

     Tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua. Trên cơ sở những kinh nghiệm và bài học đã được tổng kết, tiến hành phổ biến, giới thiệu để học tập, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong toàn cơ quan; đồng thời lựa chọn, bồi dưỡng các cá nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đề nghị cấp trên tặng thưởng các danh hiệu thi đua.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và các giải pháp chủ yếu.

Trên cơ sở nhận thức về vị trí, tác dụng của công tác thi đua - khen thưởng trong công cuộc đổi mới có chuyển biến tốt từ đó tập thể Ban chi uỷ, BGH, Ban chấp hành Công đoàn tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua - khen thưởng  tạo động lực phát triển thúc đẩy các hoạt động sôi nổi trong nhà trường.

Nội dung thi đua được cải tiến, đi sâu vào những mục tiêu phát triển, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường.

Về phương thức tổ chức thi đua tiếp tục được cải tiến, nhà trường đã tổ chức tốt việc giao ước, trên cơ sở tiêu chí thang điểm để đánh giá thi đua, lựa chọn thành tích. Phát hiện điển hình, tuyên truyền và nhân điển hình được chú trọng và có nhiều hình thức phong phú đã gắn chặt chẽ giữa phát động thi đua với khen thưởng kịp thời các nhân tố mới.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của trường được củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng; lựa chon, bố trí cán bộ thi đua có khả năng để giúp cho BGH tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng ở trong nhà trường

3. Những nội dung đề xuất, kiến nghị với Sở GD&ĐT, UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT và Chính phủ:

Về chủ trương, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới, công tác thi đua khen thưởng", nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan đơn vị trong những năm tới về công tác thi đua khen thưởng.

Về chính sách: Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và cải tiến thủ tục, quy trình xét khen thưởng, thực hiện công khai, dân chủ, kịp thời và đảm bảo tính nêu gương giáo dục trong thi đua khen thưởng. Xây dựng ban hành các quy định cụ thể hơn để thực hiện tốt hơn Luật Thi đua khen thưởng.

Về biện pháp thực hiện: Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, nhất là chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến.

Quy chế thi đua khen thưởng không nên quy định tỷ lệ chiến sĩ thi đua cấp tỉnh riêng cho ngành Giáo dục mà cần thực hiện theo quy định chung cho các đơn vị hành chính sự nghiệp khác, bảo đảm bình đẳng theo Luật.

Có quy định cụ thể về kinh phí ngân sách giành cho quỹ khen thưởng .

Nhìn lại kết quả phong trào thi đua yêu nước của trường tiểu học Khánh An đã đạt được trong 5 năm qua, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường vô cùng tự hào về những thành tích đã đạt được. Thời gian tới, nhà trường tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đẩy mạnh phong trào thi đua thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Khánh An nhiệm kì 2020-2025, Đại hội Thi đua yêu nước huyện Yên Khánh sắp tới. 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                          HIỆU TRƯ­ỞNG

- PGD&ĐT (để BC) 

- Hội đồng thi đua khen thưởng                                                                                                                 

- Lưu VP                                                                                                                                                                                             LẠI ÁNH HƯỜNG

Bài viết liên quan