1. Hiệu trưởng

        Nguyễn Thị Hồng

       ĐT: 01256 519 089

       Email: giatienhong@gmail.com

2. P. Hiệu trưởng

       Trịnh Văn Khánh

       ĐT: 01665 906 096

       Email: trinhkhanh73@gmail.com