• Quách Thị Dương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0982788616
  • Email:
   quachduong.dth@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

   Ngày sinh: 26/12/1975

   Địa chỉ: Phố Khánh Bình, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình

   Trình độ đào tạo: Đại học

   Năm vào ngành: 1997

   Trình độ lí luận chính trị: Sơ cấp

   Trình độ tin học: B

   Trình độ ngoại ngữ: B

 • Hoàng Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01656554207
  • Email:
   hien76dongthanh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

   Ngày sinh: 18/11/1976

   Địa chỉ: Phố Tân An, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình

   Trình độ đào tạo: Đại học

   Năm vào ngành: 1999

   Trình độ lí luận chính trị: Sơ cấp

   Trình độ tin học: B

   Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân

 • Đinh Thị Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976293662
  • Email:
   dinhthithuthuy1234@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

   Ngày sinh: 08/9/1969

   Địa chỉ: Phố Mía Đông, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình

   Trình độ đào tạo: Cao đẳng

   Năm vào ngành: 1990

   Trình độ lí luận chính trị:

   Trình độ tin học: A

   Trình độ ngoại ngữ: B

 • Đỗ Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0942526768
  • Email:
   dothoa@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

   Ngày sinh: 20/7/1978

   Địa chỉ: Phố 3, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình

   Trình độ đào tạo: Đại học

   Năm vào ngành: 1999

   Trình độ lí luận chính trị: Sơ cấp

   Trình độ tin học: B

   Trình độ ngoại ngữ: B

   gment-->

 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng khối 4
  • Điện thoại:
   0913826729
  • Email:
   huongthdt74@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

   Ngày sinh: 23/9/1974

   Địa chỉ: Phố Khánh Minh, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình

   Trình độ đào tạo: Đại học

   Năm vào ngành: 1995

   Trình độ lí luận chính trị: Sơ cấp

   Trình độ tin học: B

   Trình độ ngoại ngữ: A

 • Phạm Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01693213568
  • Email:
   huongquyet76@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

   Ngày sinh: 22/2/1975

   Địa chỉ: Phố 3, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình

   Trình độ đào tạo: Đại học

   Năm vào ngành: 1995

   Trình độ lí luận chính trị: Sơ cấp

   Trình độ tin học: B

   Trình độ ngoại ngữ: B

 • Đinh Thị Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984212425
  • Email:
   lekhanhlinh34@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

   Ngày sinh: 20/8/1981

   Địa chỉ: Phố 6, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình

   Trình độ đào tạo: Đại học

   Năm vào ngành: 2008

   Trình độ lí luận chính trị: Sơ cấp

   Trình độ tin học: B

   Trình độ ngoại ngữ: B

 • Lê Thị Thu Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0913508087
  • Email:
   lethuhoa@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

   Ngày sinh: 25/3/1987

   Địa chỉ: Phố Trung Nhì, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình

   Trình độ đào tạo: Đại học

   Năm vào ngành: 2012

   Trình độ lí luận chính trị: Sơ cấp

   Trình độ tin học: B

   Trình độ ngoại ngữ: B

 • Nguyễn Thị Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0911185477
  • Email:
   thamhung70@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

   Ngày sinh: 18/11/1976

   Địa chỉ: Phố Tân An, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình

   Trình độ đào tạo: Đại học

   Năm vào ngành: 1996

   Trình độ lí luận chính trị: Sơ cấp

   Trình độ tin học: B

   Trình độ ngoại ngữ: B

 • Nguyễn Thị Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0946024628
  • Email:
   nguyenthiquang120573@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

   Ngày sinh: 12/5/1973

   Địa chỉ: Phố 12, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình

   Trình độ đào tạo: Đại học

   Năm vào ngành: 1993

   Trình độ lí luận chính trị: Sơ cấp

   Trình độ tin học: B

   Trình độ ngoại ngữ: B

 • Phạm Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phu trách đội
  • Điện thoại:
   0912927159
  • Email:
   nga8182@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

   Ngày sinh: 20/2/1982

   Địa chỉ: Phố Trung Sơn, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình

   Trình độ đào tạo: Đại học

   Năm vào ngành: 2013

   Trình độ lí luận chính trị: Sơ cấp

   Trình độ tin học: B

   Trình độ ngoại ngữ: A

 • Đàm Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0912897229
  • Email:
   lananhdamdt@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

   Ngày sinh: 03/9/1972

   Địa chỉ: Phố 3, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình

   Trình độ đào tạo: Đại học

   Năm vào ngành: 1992

   Trình độ lí luận chính trị: Sơ cấp

   Trình độ tin học: B

   Trình độ ngoại ngữ: B