thông báo kết quả lựa chọn SGK lớp 1

PHÒNG GD&ĐT TP TAM ĐIỆP

TRƯỜNG TH  ĐÔNG SƠN

               Số: 02 /TB-THĐS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Sơn, ngày 19 tháng 05 năm 2020

 

THÔNG BÁO

 Về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021

 trường tiểu học Đông Sơn

 
 

 

 

           Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

           Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 12/05/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

          Căn cứ Công văn số 470/SGDĐT-GDTH ngày 12/05/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình về việc Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021;

           Căn cứ Công văn số 191/PGDĐT-TH ngày 13/ 05/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021;

          Căn cứ Quyết định số 18/ QĐ- THĐS ngày 18 tháng 5 năm 2020 về việc Ban hành danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong nhà trường năm học 2020 - 2021 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Sơn,

           Trường Tiểu học Đông Sơn trân trọng thông báo tới toàn thể nhân dân trên địa bàn xã nội dung cụ thể như sau:

          Ngày 15 tháng 5 năm 2020, Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021 của trường  Tiểu học Đông Sơn đã tiến hành lựa chọn sách giáo khoa và thống nhất lựa chọn 8 môn học của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống ( gồm  Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, giáo dục thể chất, âm nhạc, mỹ thuật và hoạt động trải nghiệm) của Nhà xuất bản giáo dục, Môn  Tiếng Anh ( I- learn Smart Start) của nhà xuất bản Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

         Giá thành:

          - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống ( chưa kể các sách bài tập kèm theo) của Nhà xuất bản giáo dục: 179.000 đồng.

          - Tiếng Anh ( I-learn Smart Start) của nhà xuất bản Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh: 78000 đồng.

          Nhà trường thông báo nội dung trên để nhân dân địa phương biết và chủ động thực hiện. Giá bán  sẽ được đăng tải trên trang Web và bảng tin của nhà trường từ ngày 19 tháng 5 năm 2020, bản đăng kí mua sách nhà trường sẽ gửi cụ thể đến cha mẹ học sinh lớp 1 mới tại trường Mần non của xã.

Mọi thông tin chi tiết xin được phản ánh về Ban giám hiệu để được tư vấn giải quyết.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

 HIỆU TRƯỞNG

 

( đã kí)

 

LÊ XUÂN THẮNG

 

 

Giá bìa sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình GDPT 2018 của NXB Giáo dục Việt Nam

 

 

STT

Tên sách

Tổng Chủ biên, Chủ biên

Số trang ruột

Giá bìa
(VNĐ)

 
 

I. Bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống

179,000

 

1

Tiếng Việt 1, tập một

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

184

30,000

 

2

Tiếng Việt 1, tập hai

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

176

29,000

 

3

Toán 1, tập một

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên)

116

17,000

 

4

Toán 1, tập hai

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên)

108

16,000

 

5

Đạo đức 1

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Nam Thành (Chủ biên)

72

12,000

 

6

Tự nhiên và Xã hội 1

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên)

124

21,000

 

7

Âm nhạc 1

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

56

11,000

 

8

Mĩ thuật 1

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển (Chủ biên)

72

12,000

 

9

Hoạt động trải nghiệm 1

Bùi Sỹ Tụng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên)

88

15,000

 

10

Giáo dục thể chất 1

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Lê Anh Thơ (Chủ biên)

96

16,000

 

 

 
 
 
 
Bài viết liên quan