Kế hoạch thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra” năm học 2019-2020

PHÒNG GD-ĐT THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       TRƯỜNG TH ĐÔNG SƠN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số:      /KH-THĐS                                         Đông Sơn , ngày      tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH

Thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra” năm học 2019-2020

 

          Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Trường tiểu học Đông Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra” năm học 2019 - 2020 như sau:

I- Mục tiêu thực hiện công khai

          - Nhằm nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ quản lý và tập thể giáo viên nhà trường ý thức trách nhiệm và tinh thần cộng đồng trong công tác.

          - Quản lý tốt việc thu, chi cũng như việc sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện từ phụ huynh học sinh đảm bảo khách quan chống các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị, từ đó xây dựng tập thể có tình đoàn kết nội bộ tốt.

          - Thúc đẩy cán bộ giáo viên nhà trường phấn đấu vươn lên trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong từng năm học.

          - Công khai các hoạt động của nhà trường trước cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

          - Tổ chức thực hiện tốt các nội dung công khai cơ bản và quy chế dân chủ ở cơ sở để xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ trong trường học.

          - Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để người học, các thành viên của nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật.

          - Thực hiện công khai của nhà trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.

II. Nội dung thực hiện ba công khai

          1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

          a. Cam kết chất lượng giáo dục: Điều kiện về đối tượng tuyển sinh của nhà trường, chương trình giáo dục nhà trường tuân thủ, yêu cầu phối hợp giữa nhà trường và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh ở nhà trường, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và phương pháp quản lý của nhà trường; kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học sinh.

          b. Chất lượng giáo dục thực tế: Số học sinh xếp loại theo năng lực, phẩm chất, tổng hợp kết quả cuối năm; tình hình sức khỏe của học sinh; số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi, số học sinh dự xét hoàn thành chương trình tiểu học, số học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học,….

          c. Mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia: Kế hoạch duy trì nhà trường đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được.

          d. Kiểm định nhà trường: Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, báo cáo tự đánh giá, báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

          2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng nhà trường

          a. Cơ sở vật chất: Số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, tính bình quân trên một học sinh; số thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một lớp.

          b. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo,…

          3. Công khai thu chi tài chính

          Công khai các khoản thu từ người học: các khoản thu theo từng năm học.

          Công khai các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài;

     Công khai chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học.

III. Hình thức và thời điểm công khai

          1. Hình thức:

          - Công khai trên website của nhà trường

- Niêm yết công khai tại nhà trường.

          - Công khai trong các kỳ họp, hội nghị ban đại diện CMHS.

          2. Thời điểm công khai:

          Công khai vào tháng 6 hàng năm, khi kết thúc năm học, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

IV. Thực hiện 4 kiểm tra.

          - Ban thanh tra nhân dân thường xuyên giám sát về việc sử dụng giáo viên, mua sắm, sửa chữa CSVC, chi chế độ cho CB - GV - NV, chế độ nâng lương và các khoản phụ cấp (nếu có).

          - Ban thanh tra chuyên môn dưới sự chỉ đạo của BGH nhà trường kiểm tra chất lượng giảng dạy và giáo dục học sinh theo định kỳ, theo lịch kiểm tra định kỳ trong năm học.

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

          1. Thành lập ban chỉ đạo:

          Thành lập ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai cấp trường gồm các thành viên sau:

        1. Ông Lê Xuân Thắng - Hiệu trưởng - Trưởng ban

        2. Ông Phạm Thế Nghiêm - PHT - Phó ban

        3. Ông Vũ Cao Cường          - CTCĐ - Phó ban

       4. Bà Ninh Thị Dần   - Thư ký HĐ - Thư ký

       5. Bà Tạ Thị Len              - PHT - Uỷ viên

       6. Bà Trịnh Thị Minh Yến - TTCM khối 1 - Uỷ viên

     7. Ông Nguyễn Tiến Hùng - TBTTND     - Uỷ viên

     8. Bà Vương Thị Bích Lụa - TTCM khối 2 - Uỷ viên

     9. Bà Vũ Thị Dung               - TTCM khối 3 - Uỷ viên

     10. Bà Nguyễn Thị Phương Lan - TTCM khối 5 - Uỷ viên

     11. Bà Tạ Thị Thà         - Kế toán - Ủy viên

          2. Phân công nhiệm vụ:

          - Hiệu trưởng: chịu trách nhiệm thực hiện quản lý và công khai đội ngũ, cán bộ quản lý, tài chính, tài sản, thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị.

          - Phó hiệu trưởng: chịu trách nhiệm thực hiện quản lý và công khai chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế của đơn vị, thực hiện quản lý và công khai về cơ sở vật chất, quản lý về chất lượng phổ cập giáo dục. Cùng với hiệu trưởng thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị.

          - CTCĐ: Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, động viên, giám sát, đôn đốc các hoạt động công khai của đơn vị. Phối hợp cùng với hiệu trưởng thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị

          - Tổ trưởng CM: Thực hiện thống kê kết quả giảng dạy và giáo dục của cá nhân, tổ, kết quả bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ của các thành viên trong tổ khối, tự đánh giá phân loại giáo viên trong tổ hàng tháng, năm để thực hiện công khai theo quy định.

          - Kế toán: Quyết toán thu - chi theo quy định, lưu giữ chứng từ tài chính khoa học để phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát khi được yêu cầu.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Hình thức công khai và thời điểm công khai:

          Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, cuộc họp phụ huynh của trường

           Niêm yết tại trường đảm bảo cho cha mẹ học sinh dễ theo dõi và giám sát.

          Công khai vào thời điểm tháng 6 và tháng 9 hàng năm.

          2. Tổ chức thực hiện:

          - Thông qua hội nghị CNCBCC đầu năm:

          + GV đăng ký chất lượng môn dạy, chất lượng lớp chủ nhiệm và danh hiệu thi đua cá nhân.

          + Tổ Chuyên môn đăng ký chất lượng hoạt động của tổ và số lượng HS đạt giải trong các hội thi, kế hoạch bồi dưỡng GV, phương pháp nâng cao chất lượng giáo dục của tổ.

          + Công đoàn, liên đội phát động thi đua tạo không khí tích cực học tập, rèn luyện trong đội ngũ GV và HS.

          - Tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện của HS vào cuối học kỳ và cuối năm có so sánh, đánh giá phân tích kết quả so với những năm trước để thực hiện công khai.

          - Thực hiện đánh giá phân loại GV hàng năm để thực hiện công khai chất lượng đội ngũ.

          - Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai theo quy định. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

          - Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của nhà trường của các cấp.

          - Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

          + Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại nhà trường đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh hoặc người học xem xét.

          + Đưa lên website của nhà trường.

          Trên đây là kế hoạch Thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra” về chất lượng giáo dục điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và thu chi tài chính năm học 2019 - 2020 của trường tiểu học  Đông Sơn, kế hoạch được triển khai đầy đủ trước cán bộ, giáo viên và nhân viên để tổ chức thực hiện hiệu quả và được báo cáo về Phòng GD thành phố.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD ĐT TP  Tam Điệp;

- website nhà trường

- Lưu VP

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 Lê Xuân Thắng

 

Bài viết liên quan