báo cáo kiểm tra nội bộ năm học 2019- 2020.

BÁO CÁO

  Kết quả công tác kiểm tra nội bộ năm học 2019 - 2020.

 

          Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường Tiểu học Đông Sơn, thành phố Tam Điệp; Kế hoạch số 23/ KH – THTP ngày 27 tháng 08 năm 2019 của trường Tiểu học Đông Sơn về việc kiểm tra Nội bộ năm học 2019-2020, trường tiểu học  Đông Sơn báo cáo công tác thực hiện việc Kiểm tra Nội bộ học năm học 2019 – 2020 như sau:

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ:

2. Nhà trường

Trường Tiểu học Đông Sơn nằm ở trung tâm xã Đông Sơn, Năm học 2019 - 2020 trường có 25 lớp với 805 số học sinh; Cán bộ, giáo viên, công nhân viên: 44 người trong đó biên chế 38; hợp đồng 6 người. Có 8 tổ chuyên môn và văn phòng, cơ sở vật chất: 23 phòng học/25 lớp ( thiếu phòng học Mỹ thuật, phòng thư viện, Tin học, ngoại ngữ, phòng đọc) các phòng chức năng khác đủ.

3. Thuận lợi:

 Đảng bộ và chính quyền địa ph­­ương luôn quan tâm chăm lo đến sự nghiệp giáo dục nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng. Luôn đầu t­­ư kinh phí  cho việc xây dựng  tr­­ường lớp ngày càng khang trang, sạch đẹp. Nhân dân địa phương rất quan tâm đến việc học tập của con em mình, kết hợp chặt chẽ với nhà trư­­ờng để nâng cao chất lư­­ợng giáo dục. Tích cực đóng góp cùng với địa phư­­ơng xây dựng cơ sở vật chất nhà trư­­ờng. Trong năm học nhà trường đã được bổ sung rất nhiều đội ngũ, CSVC và trang thiết bị.

4. Khó khăn:

  Là một trường thuộc địa bà xã nhưng dân số cơ học phát triển nhanh, vì vậy  học sinh đông, khó chủ động được cơ sở vật chất và các phòng học. Phòng đọc của giáo viên, học sinh, phòng truyền thống nhà trường phải chuyển đổi để làm phòng học cho học sinh. Thiếu giáo viên  tiểu học vì vậy nhà trường phải hợp dồn lớp, số lượng HS các lớp trên 40 em còn nhiều. Các thiết hiện đại phục vụ dạy học còn ít. Kinh phí chi cho mua sắm trang thiết bị ít, nguồn thu từ các nhà tài trợ không nhiều.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM HỌC.

1. Xây dựng kế hoạch thực hiện.

          - Căn cứ vào tình hình thực tế nhà trường, địa phương để xây dựng kế hoạch kiểm tra của đơn vị mình theo đúng thực tế sát với yêu cầu. Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ nhà trường do Hiệu trưởng làm trưởng ban.

          - Tổ chức cho các thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ nhà trường tập huấn  nghiệp vụ. Phân công nhiệm vụ các thành viên thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu nhiệm vụ và khả năng của từng đồng chí. Tổ chức được nhiều lần kiểm tra nội bộ với nhiều nội dung khác nhau. Đánh giá kết quả cụ thể đạt được sau các lần kiểm tra nội bộ.

          - Tổ chức kiểm tra chuyên đề và hoạt động nhà giáo theo đúng kế hoạch đã xây dựng.

2. Tổ chức các nội dung theo kế hoạch.

          - Căn cứ vào kế hoạch đã xây dựng, Ban kiểm tra nội bộ nhà trường đã tiến hành các cuộc kiểm tra nội bộ nhà trường: cụ thể như sau:

          + Kiêm tra về chuyên môn nghiệp vụ: dự giờ thăm lớp, dự kiểm tra toàn diện và chuyên đề CBGV để nắm được tình hình về thực hiến chương trình và tay nghề nghiệp vụ của  CBGV, Phương pháp dạy học và việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục khác.

          + Kiểm tra việc thực hiện nề nếp lớp học.

+ Kiểm tra công tác y tế trường học.

+ Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các phó hiệu trưởng.

+ Kiểm tra chất lượng sau khi nghỉ dịch đi học trở lại....

          Trong năm học qua, nhà trường đã được  Sở GD, Phòng GD kiểm tra thực hiện phòng chống dịc Covid-19 nhà trường đều được đánh giá cao.

3. Kết quả đạt được.

3.1. Kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ:

          Tổng số CBGV được kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ: 33 đ/c.

          Trong đó: Kiểm tra Văn hóa: 23 đ/c; Tiếng Anh : 04, Tin học: 02; thể dục: 02; Âm nhạc: 01; Mỹ thuật: 01.

          Kiểm tra đột xuất: 15 đồng chí.

          Kiểm tra công tác nội bộ nhà trường: 05 nội dung.

          Nhà trường đã hoàn tất hồ sơ về kiểm tra giáo viên theo đúng quy định. Tỷ lệ giáo viên có giờ dạy giỏi đạt cao. Tỷ lệ giáo viên được tư vấn về chuyên môn qua dự giờ của giáo viên đạt 100%.

3.2. Kiểm tra các lĩnh vực khác:

Về các lĩnh vực khác, nhà trường đã tiến hành thực hiện được 05 đợt kiểm tra, cụ thể:

- Kiểm tra việc chấm bài tập toán của giáo viên khối lớp 2.

- Kiểm tra việc sử dụng hồ sơ giáo án của giáo viên.

- Kiểm tra công tác vệ sinh và nền nếp lớp học.

- Kiểm tra việc dạy và học trong việc thực hiện chương trình.

- Kiểm tra thực hiện dạy và học sau dịch bệnh

- Kiểm tra việc thực hiện tiến độ nhiệm vụ của 02 đồng chí Hiệu phó.

 

 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

          Trong năm học 2019 – 2020, nhà trường đã xây dựng và thực hiện được kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học theo đúng quy định và thực hiện đạt hiệu quả kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu biện pháp luôn được quan tâm và chú trọng, góp phần trong việc thực hiện nâng cao hiệu quả giáo dục.

Tồn tại: Do điều kiện giáo viên thiếu nhất là giáo viên Tiểu học, do vậy 01 đồng chí quản lí phải thường xuyên đứng lớp, do đó thực hiện chưa nhiều. Trường chia làm 02 khu  nên thực hiện nhiệm vụ còn gặp khó khăn. Đội ngũ quản lí nhà trường đều mới do đó việc tiếp cần cần phải có thời gian nhất định. Thực hiện phòng chống dịch Covid 19 thời gian nghỉ phòng dịch kéo dài và thực hiện hoàn thiện hồ sơ kiểm định chất lượng nên công tác tổ chức còn gián đoạn và chưa thường xuyên.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI.

          Ngoài những nội dung nhà trường đã thực hiện trong năm học này, trong năm học 2020-2021, công tác kiểm tra nội bộ cần tập trung thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ sau đây:

          - Nâng cao nhận thức về việc thực hiện nhiệm vụ của công tác kiểm tra nội bộ của tất cả cán bộ giáo viên trong nhà trường. Xây dựng kế hoạch thực hiện sát với yêu cầu thực tế trường lớp và các nhiệm vụ của nhà trường đề ra.

          - Tham dự đủ các buổi tập huấn cho CBGV và tập huấn kĩ hơn nghiệp vụ cho các đồng chí được chọn lựa tham gia trong Ban kiểm tra của nhà trường. Tổ chức thực hiện một cách thường xuyên, hiệu quả và có nhiều tư vấn cho đối tượng được kiểm tra hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

          - Quan tâm đi sâu hơn những nội dung chưa thực hiện trong năm học trước và những vấn đề nhậy cảm của nhà trường. Rút kinh nghiệm qua từng lần kiểm tra để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ.

          - Đi sâu, sát các nội dung mà xã hội quan tâm như: Tăng cường hơn nữa trong việc kiểm tra thực hiện dạy và học đối với lớp 1 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Thực hiện nề nếp. Thực hiện xã hội hóa và điều kiện tuyển sinh đầu cấp.

          Trên đây là báo cáo đánh giá công tác thực hiện việc Kiểm tra nội bộ của trường tiểu học Đông Sơn năm học 2019 – 2020, báo cáo trên được thông qua BGH nhà trường và gửi  báo cáo về PGD thành phố.                   

         

                                                                                      HIỆU  TR­­­ƯỞNG

Nơi nhận:

            PGD thành phố - để báo cáo.

                   BGH nhà trường.

                 Lưu.                                                                        

                                                                                    

 

                                                                                    LÊ XUÂN THẮNG                                                                                

Bài viết liên quan