Hội nghị Cán bộ, giáo viên và hợp đồng lao động năm học 2020- 2021
Hội nghị Cán bộ, giáo viên và hợp đồng lao động năm học 2020- 2021

QUYẾT NGHỊ

TẠI HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 Năm học 2020 – 2021.

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Hướng dẫn số 59/HD-SGDĐT, CĐGD ngày 13/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục tỉnh Ninh Bình

Hội nghị cán bộ, giáo viên và hợp đồng lao động trường Tiểu học Đông Sơn đầu năm học 2020 – 2021 đã tổ chức vào hồi 13 giờ 30 ngày 9 tháng 10 năm 2020, Sau khi nghe báo cáo của đồng chí Hiệu trưởng trình bày trước Hội nghị,  Hội nghị đã tiến hành thảo luận;  

QUYẾT NGHỊ:

 

Chỉ tiêu cụ thể cho năm học 2020- 2021 như sau:

- 100% HS học 2 buổi/ ngày, dạy và học lớp 1 theo chương trình GDPT 2018, lớp 2-5 theo mô hình trường học mới; học ngoại ngữ tiếng Anh (Làm quen tiếng Anh lớp 1,2 học tuần 02 tiết, lớp 3-5 học tuần 4 tiết), lớp 3-5 học tin học.

- 100% HS được học kĩ năng sống, học các động tác bơi, 70% HS lớp 5 biết bơi.

- Đánh giá HS theo Thông tư 27/2020/ BGD đối với lớp 1, cụ thể:

+ Đánh giá về phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi cuối năm: Mức tốt: đạt  60% trở lên, mức đạt 38% trở lên, mức cần cố gắng còn dưới 2%.

+ Khen HS xuất sắc đạt 20% trở lên, khen HS tiêu biểu từ 45- 50% trở lên.

+ Hoàn thành chương trình lớp học đạt 98% trở lên.

- Đánh giá HS theo Thông tư 22/2016 đối với lớp 2- 5 cụ thể:

+ Khen cuối năm xuất sắc 20% trở lên, khen từng mặt từ 45-50% trở lên.

+ Hoàn thành chương trình lớp học của các khối lớp đạt 98% trở lên, hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.

- Các hội thi: Tham gia đủ các hội thi, phấn đấu có ít nhất 3 giải quốc gia trở lên.

- Có 3-4 sáng kiến được gửi về phòng GD trong đó có ít nhất 1 sáng kiến được công nhận cấp thành phố. Hàng tháng có 01 tin, bài gửi về địa chỉ và trang mạng trường học kết nối. Có ít nhất 15 tin, bài được đăng tải trên trang Web của nhà trường.

- Xếp loại viên chức theo Nghị định 90/2020 NĐ-CP: Hoàn thành xuất sắc đạt 15% trở lên; hoàn thành tốt đạt dưới 60%, Còn lại hoàn thành nhiệm vụ. Đánh giá chuẩn Nghề nghiệp GV theo Thông tư 20/TT-2018-BGD giáo viên tự đánh giá 25-30% mức tốt, 50-60% mức khá, còn lại mức đạt. 100% CBGV thực tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua. Không có CBGV, NV vi phạm đạo đức nhà giáo.

- Thực hiện đúng  Kế hoạch số 19/KH-THĐS về  kiểm tra nội bộ năm 2020- 2021.

- Về xây dựng cơ sở vật chất: Tham mưu xây dựng được ít nhất 04 phòng học, sửa 8 phòng học khu 1, xây dựng cổng và biển trường khu 1 mới, mua mới 5-7 tủ thiết bị, 4-6 bộ bàn ghê giáo viên, mua mới 5-10 máy tính cho HS học, 6 bộ thiết bị cho HS lớp 1, 1-2 ti vi 50 in trở lên.....

- 4 CBGV được UBND thành phố và Công đoàn Thành phố khen thưởng, 01 dồng chí được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Chi bộ đạt xuất sắc, Công đoàn  đạt vững mạnh, Liên đội xuất sắc được Thành đoàn đoàn tặng khen, Nhà trường được UBND Tỉnh tặng  Bằng khen.

- Củng cố vững chắc các tiêu chuẩn PCGD-XMC mức độ 3. Duy trì tốt tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng mức độ 3 được UBND Tỉnh kiểm tra công nhận trong học kì 1.

- Không có tện nạn và bạo lực xâm nhập học đường. Thực hiện tốt việc phòng và chống các dịch bệnh đặc biệt dịch Covid 19.

- Thực hiện thông tin, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Nghị quyết này được thông qua trước toàn thể Hội nghị và được 100% người dự tán thành.

Nghị quyết  này có hiệu từ ngày 9 tháng 10 năm 2020 cho đến khi có nghị quyết mới.

 

  THƯ KÍ HỘI NGHỊ           CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN       CHỦ TỊCH ĐOÀN

 

 

 

 

 

       NINH THỊ DẦN                 VŨ CAO CƯỜNG                  LÊ XUÂN THẮNG