Từ 18/4/2020, trường THCS Thanh Lạc tiến hành giao bài tập trên trang web: olm.vn. Đề nghị các em học sinh xem video để được hướng dẫn.Tên đăng nhập: hsthcstl_hovaten (hoặc hsthcstl_hocvaten1). Mật khẩu: 12345678.Sau khi đăng nhập có thể đổi mật khẩu.