THỜI KHÓA BIỂU 
Thực hiện từ ngày 23/1/2018
ThứTiết9A9B9C9D8A8B8C8D
21Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờ
2TDCườngVănHiếuB.NgọcToánTrườngSinhHiềnToánMỹÂNThảoTDLựu
3VănHiếuTDCườngCNgHiềnSửK.AnhToánHưngVănQuyTDLựuToánMỹ
4SửK.AnhToánL.ThọToánĐàiVănThơmVănNhẫnAnhN.NgọcB.NgọcTinHiệu
5TinĐàiSửK.AnhTDCườngSinhĐ.ThọAnhN.NgọcGDNhẫnTinHiệuB.Ngọc
31ToánĐàiTinHiệuVănThơmAnhN.NgọcToánHưngToánMỹHóaDĐ.ThọSinhHiền
2TinĐàiAnhN.NgọcVănB.NgọcHóaĐ.ThọTDLựuToánHưngToánMỹ
3SinhHiềnToánL.ThọToánĐàiTinHiệuTDLựuB.NgọcAnhN.NgọcAnhThu
4AnhN.NgọcB.NgọcHóaMạnhToánTrườngTinHiệuĐịaNamĐịaThùyMTMỳ
5B.NgọcGDDuyênSinhĐ.ThọHóaMạnhĐịaNamTinHiệuSinhHiềnĐịaThùy
41HóaThủyVănHiếuTDCườngToánTrườngVănNhẫnVănQuyMTMỳHóaĐ.Thọ
2TDCườngVănAnhÂNThảoVănVănToánHưngĐịaThùy
3ÂNThảoTDCườngĐịaNamVănThơmCNgTrangSửK.AnhHóaĐ.ThọTinHiệu
4ĐịaNamHóaThủyVănThơmSinhĐ.ThọB.NgọcSinhHảiSửK.AnhVănNhẫn
5GDDuyênĐịaNamSửK.AnhTDCườngGDNhẫnAÂNThảoTinHiệuCNgĐ.Thọ
51ToánĐàiVănHiếuVănThơmB.NgọcAnhN.NgọcĐịaNamVănNhẫnSinhHiền
2VănHiếuToánL.ThọSửK.AnhVănThơmĐịaNamAnhN.NgọcSinhHiềnAnhThu
3B.NgọcSửK.AnhGDTuấnTinHiệuTDLựuVănQuyAnhN.NgọcVănNhẫn
4SửK.AnhTinHiệuTinĐàiGDTuấnSinhHiềnHóaMạnhĐịaThùyVăn 
5ĐàiHiếuThơmThơmNhẫnMỹHiềnĐ.Thọ
61VănHiếuSinhHiềnToánĐàiToánTrườngHóaĐ.ThọToánMỹVănNhẫnÂNThảo
2VănAnhN.NgọcAnhCNgHiềnToánHưngMTMỳVăn ToánMỹ
3AnhN.NgọcToánL.ThọB.NgọcSửK.AnhÂNThảoTDLựuToánHưngAnhThu
4ToánĐàiB.NgọcÂNThảoAnhN.NgọcSửK.AnhTinHiệuCNgĐ.ThọTDLựu
5SinhHiềnÂNThảoTinĐàiTDCườngTinHiệuCNgTrangTDLựuSửK.Anh
71CNgHiềnHóaThủyHóaMạnhĐịaNamMTMỳAnhN.NgọcVănNhẫnHóaĐ.Thọ
2HóaThủyCNgHiềnSinhĐ.ThọVănThơmAnhN.NgọcHóaMạnhToánHưngVănNhẫn
3VănHiếuSinhHiềnToánĐàiVănToánHưngToánMỹAnhN.NgọcGDNho
4ToánĐàiVănHiếuVănThơmHóaMạnhVănNhẫnSinhHảiGDNhoToánMỹ
5SHĐàiSHHiếuSHThơmSHThơmSHNhẫnSHMỹSHHiềnSHĐ.Thọ
                  
THỜI KHÓA BIỂU 
Thực hiện từ ngày 23/1/2018
ThứTiết7A7B7C7D6A6B6C6D
21Chào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờ
2VănDuyênGDThêmToánL.ThọAnhThuVănThùyToánN.HòaSửTuấnAnh
3ĐịaT.LinhToánThêmGDThảoToánL.ThọToánN.HòaVănThùyToánĐăngSửTuấn
4ToánThêmVănDuyênAnhThuVănT.LinhSinhTrangAnhVănThùyToánĐăng
5GDThêmAnhThuĐịaT.LinhGDThảoAnhGDN.HòaSinhTrangCNgHưng
31AnhThuSửTuấnToánL.ThọMTMỳCNgThủyTDLựuToánĐăngVănDuyên
2ToánThêmSinhHảiVănT.LinhAnhThuĐịaK.AnhVănThùySinhTrangVăn
3ĐăngToánThêmVănTDCườngSửTuấnSinhTrangVănThùyĐịaK.Anh
4SửTuấnĐăngTDCườngToánL.ThọMTMỳĐịaK.AnhTinHưngSinhTrang
5TDCườngTinThêmCNgTrangSinhHảiTDLựuMTMỳĐịaK.AnhTinHưng
41AnhThuToánThêmĐăngSinhHảiTinHiệuToánN.HòaB.NgọcCNgHưng
2CNgTrangSinhHảiAnhThuVănT.LinhGDN.HòaB.NgọcMTMỳToánĐăng
3VănDuyênAnhThuTinThêmĐịaThơmVănThùyCNgHưngToánĐăngAnh
4VănCNgTrangVănT.LinhTinThêmVănTinHiệuCNgHưngÂNThảo
5TinThêmĐịaT.LinhSinhHảiCNgTrang        
51SinhHảiVănDuyênSửTuấnTDCườngToánN.HòaÂNThảoAnhToánĐăng
2ToánThêmVănVănT.LinhĐăngAnhVănThùyTDLựuGDMỹ
3ĐịaT.LinhTDCườngTinThêmSửTuấnÂNThảoVănGDMỹVănDuyên
4TDCườngTinThêmĐịaT.LinhAnhThuCNgThủyAnhÂNThảoTDLựu
5DuyênTuấnT.LinhHảiThủyHòaMỳMỳ
61ToánThêmSửTuấnAnhThuToánL.ThọB.Ngọc ToánN.HòaTinHưngMTMỳ
2CNgTrangAnhThuToánL.ThọĐịaThơmToánN.HòaTinHiệuVănThùyB.Ngọc
3MTMỳToánThêmTDCườngVănT.LinhTinHiệuSinhTrangVănAnh
4TinThêmTDCườngCNgTrangVănVănThùySửTuấnAnhTinHưng
5AnhThuĐịaT.LinhMTMỳTinThêm        
71SinhHảiCNgTrangÂNThảoSửTuấnAnhCNgHưngToánĐăngTDLựu
2VănDuyênÂNThảoSửTuấnCNgTrangToánN.HòaAnhTDLựuToánĐăng
3ÂNThảoMTMỳSinhHảiToánL.ThọSinhTrangTDLựuAnhVănDuyên
4SửTuấnVănDuyênToánL.ThọÂNThảoTDLựuToánHòaCNgHưngSinhTrang
5SHDuyênSHTuấnSHL.ThọSHHảiSHThủySHHòaSHĐăngSHMỳ