Saturday, 22/09/2018 - 12:02|
WEBSITE SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH
Đề tài, sáng kiến năm học 2015 - 2016

Đề tài, sáng kiến năm học 2015 - 2016

Sở Giáo dục và Đào tạo đăng tải các ý tưởng, sáng kiến xuất sắc của ngành năm học 2015-2016 trên trang thông tin điện tử của Sở để cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành tham khảo, ứng dụng vào thực tế.