Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Khánh được thành lập chính thức từ năm 1994, sau khi phân chia lại địa giới hành chính của 2 huyện Tam Điệp cũ và huyện Kim Sơn thành 3 huyện: Kim Sơn, Yên Mô và Yên Khánh ( huyện Yên Khánh gồm 9 xã thuộc huyện Kim Sơn và 11 xã thuộc huyện thuộcTam Điệp cũ)

Yên Khánh là huyện đồng bằng nằm ở phía đông nam tỉnh Ninh Bình, tổng diện tích đất tự nhiên của huyện là 137,8km2, bao gồm 18 xã và 1 thị trấn. Tính đến tháng 8 năm 2009 dân số toàn huyện là 143.131 người.

Nhân dân huyện Yên Khánh có truyền thống hiếu học, là huyện có phong trào xã hội hoá giáo dục phát triển mạnh.

Những năm đầu khi mới thành lập, cơ sở vật chất thiếu thốn; đội ngũ giáo viên vừa thiếu, vừa không đồng bộ. Sau 15 năm phấn đấu, đến nay, ngành GD-ĐT huyện Yên Khánh đã đạt được những thành tựu đáng kể.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học hàng năm được tăng cường đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong thời kỳ đổi mới, đặc biệt phục vụ cho chương trình thay sách giáo khoa ở tất cả các khối lớp. Đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục Yên Khánh có tinh thần đoàn kết, nhiệt tình, trách nhiệm cao, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng và nhân dân giao cho.

          Hiện nay ngành giáo dục huyện Yên Khánh có 62 đơn vị, trong đó có 20 trường mầm non, 22 trường tiểu học, 20 trường THCS, với tổng số học sinh là 23.631 các cháu, các em học sinh. Tổng số cán bộ, giáo viên toàn ngành là 1.894 đồng chí.

           A. THÔNG TIN CHUNG.

          + Địa chỉ: Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Khánh

          Khu phố 2 - Thị trấn Yên Ninh - Huyện Yên Khánh - Tỉnh Ninh Bình.

          + Điện thoại cơ quan: 0303.841.264

+ Điện thoại trực:       0303.841.264

+ Số fax:                     0303.841.264

           + Địa chỉ thư điện tử: pyk@ninhbinh.edu.vn 

                                           hoặc pgdyenkhanh,ninhbinh@moet.edu.vn

 

B. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ĐƠN VỊ PHÒNG GD&ĐT.

1. Vị trí ,chức năng.

1.1. Phòng GD&ĐT là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng: tham mưu, giúp uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lí nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo bao gồm: Mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lí giáo dục, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp bằng, chứng chỉ; đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

1.2. Phòng GD&ĐT có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lí về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Trình Uỷ ban nhân dân huyện.

a) Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật các quy định của uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố về hoạt động giáo dục trên địa bàn.

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

c) Dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục công lập, gồm: Trường trung học cơ sở, trường,, trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non công lập; cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường, các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc quyền quản lí của Uỷ ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật và phân cấp về công tác tổ chức bộ máy của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2.2. Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương sau khi được Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hoá giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn; thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

2.3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lí của Uỷ ban nhân dân huyện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.4. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương.

2.5. Hướng dẫn kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn huyện.

2.6 Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lí của Uỷ ban nhân dân huyện; xây dựng kế hoạch biên chế; tổng hợp biên chế của các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lí của Uỷ ban nhân dân huyện, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

2.7. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện hướng dẫn, kiểm tra ,thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính các cở sở giáo dục và đào tạo công lập theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật.

2.8. Phối hợp với Phòng tài chính - Kế hoạch lập dự toán và phân bổ ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục của huyện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở tài chính.

2.9. Kiểm tra, thanh tra và xử lí vi phạm theo thẩm quyền việc thực hiện chích sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án và các quy định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.

          2.10. Quản lý biên chế, phối hợp với Phòng Nội vụ giúp UBND huyện thực hiện tuyển dụng, hợp đồng làm việc, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện.

          2.11. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của Uỷ bân nhân huyện.

          2.12. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Uỷ ban nhân dân huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo.

          2.13 Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, giao và theo quy định của pháp luật.

C. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY.

- Lãnh đạo Phòng gồm:

          + Trưởng phòng

          + Các phó phòng

- Tổ mầm non.

- Tổ Tiểu học.

- Tổ Trung học cơ sở - giáo dục thường xuyên.

- Tổ tổng hợp hành chính văn phòng gồm:

          + Bộ phân tổng hợp, thi đua, kế hoạch

          + Bộ phận tổ chức cán bộ, công đoàn

          + Bộ phận KT&KĐCL giáo dục, thanh tra và TH&NN.

          + Bộ phận tài vụ

          + Bộ phận sách, thiết bị trường học

          + Bộ phận hành chính, văn thư