• GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP

 

Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Tam Điệp nằm trên địa bàn Phường Bắc Sơn - Phành phố Tam Điệp. Nhân dân TP Tam Điệp vốn có truyền thống hiếu học, luôn chăm lo và hết lòng vì thế hệ trẻ. Trẻ em trong độ tuổi đi học đạt tỉ lệ 100%. Ngành giáo dục TP Tam Điệp có 26 đơn vị trường học, trong đó có 10 trường Mầm non (01 trường tư thục), 09 trường tiểu học, 07 trường THCS. Cán bộ, giáo viên có quyết tâm cao, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

A. THÔNG TIN CHUNG.

1. Địa chỉ: Phường Bắc Sơn - TP Tam Điệp - tỉnh Ninh Bình.
2. Số điện thoại: 02293864091

3. Email:

 

B. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ĐƠN VỊ PHÒNG GD&ĐT.

1. Vị trí, chức năng.

1.1. Phòng GD&ĐT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Tam Điệp, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Phòng GD&ĐT có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình UBND thành phố:

a) Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của UBND tỉnh về hoạt động giáo dục ở địa phương;

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục ở địa phương;

c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở; trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mầm non (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) ở địa phương theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT và UBND thành phố.

2. Trình Chủ tịch UBND thành phố dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập) cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài), đối với: Trường trung học cơ sở; trường tiểu học; cở sở giáo dục mầm non; công nhận việc thành lập trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố.

3. Hướng dẫn, tổ chức, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hoá giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn thành phố; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

4. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố.

5. Chủ trì xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; quyết định phân bổ, giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục thuộc UBND thành phố khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc UBND thành phố.

6. Kiểm tra chuyên ngành theo hướng dẫn của thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo; phối hợp với thanh tra thành phố, thanh tra Sở GD&ĐT trong các hoạt động kiểm tra, thanh tra về giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố.

7. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch này theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

9. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

10. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn thành phố.

11. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thành phố.

12. Giúp UBND thành phố thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND thành phố.

13. Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

14. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý giáo dục và đào tạo đối với cán bộ, công chức xã, phường được phân công phụ trách, theo dõi công tác giáo dục ở địa phương.

15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc uỷ quyền của UBND thành phố.

16. Quản lý và chịu trách về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của UBND thành phố.

17. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo.

18. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thành phố giao và theo quy định của pháp luật.

C. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY.

- Lãnh đạo Phòng gồm:

+ Trưởng phòng

+ Phó phòng

Tổ chuyên môn:

- Bộ phận mầm non.

- Bộ phận Tiểu học.

- Tổ Trung học cơ sở - Giáo dục thường xuyên.

- Tổ tổng hợp hành chính văn phòng gồm:

+ Bộ phận Hành chính, văn thư - Tổng hợp, TH&NN; Ứng dụng công nghệ thông tin; KT&KĐCL giáo dục

+ Bộ phận tổ chức cán bộ, BHXH, Tuyển sinh.

+ Bộ phận kiểm tra, Thi đua khen thưởng; Hành chính - Tổng hợp.

+ Bộ phận tài vụ; sách, thiết bị trường học; CSVC.