• Giới thiệu phòng GD TP Ninh Bình     
 

THÔNG TIN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ NINH BÌNH

Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Ninh Bình nằm trên địa bàn Phường Đông Thành - Thành phố Ninh Bình. Nhân dân Thành phố Ninh Bình vốn có truyền thống hiếu học, luôn chăm lo và hết lòng vì thế hệ trẻ. Trẻ em trong độ tuổi đi học đạt tỉ lệ 100%.
    Ngành giáo dục Thành phố Ninh Bình có số lượng các đơn vị trường học khá đông gồm 47 đơn vị, trong đó có 20 trường Mầm non (05 trường MN tư thục), 15 trường tiểu học (01 trường tiểu học tư thục), 12 trường THCS  với số lượng huy động học sinh trong năm học 2017-2018 là 27.918 (học sinh).
    Cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành là 1.580 người, có quyết tâm cao, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học. 
1. Địa chỉ: Số 17 Đường Phạm Văn Nghị - Phố 3 - Phường Đông Thành - TP Ninh Bình.
2. Số điện thoại: 02293871547; Fax: 0303.873.092

3. Email: pnb@ninhbinh.edu.vn
4. Cơ cấu tổ chức bộ máy

a. Ban lãnh đạo

* Bà: Lương Thị Thanh Vân - Bí thư chi bộ, Trưởng phòng

- Sinh ngày 26/02/1971

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Tiểu học.
- Trình độ chính trị: Trung Cấp.
- Lĩnh vực được phân công đảm nhiệm:Phụ trách chung và Phụ trách trực tiếp bậc học Mầm non.
- Số điện thoại cơ quan: 0303.871.547.
- Số điện thoại di động: 0912.387.080

- Địa chỉ thư điện tử: vanltt@gmail.com

 

* Ông: Nguyễn Chí Thanh - Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn ngành.

- Sinh ngày 26/02/1964

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Toán

- Trình độ chính trị: Trung cấp lý luận chính trị.

- Lĩnh vực được phân công đảm nhiệm: Phụ trách khối THCS.

- Số điện thoại cơ quan: 0303.871.547

- Số điện thoại di động: 0914.319.193

- Địa chỉ thư điện tử: chithanhgdtp@gmail.com

 

 * Ông: Đinh Xuân Cấp - Phó trưởng phòng

- Sinh ngày 22/7/1986

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Vật Lý.
- Trình độ chính trị: Cao Cấp.
- Lĩnh vực được phân công đảm nhiệm: Phụ trách cấp Tiểu học.
- Số điện thoại cơ quan: 0303.871.547.
- Số điện thoại di động: 0917.355.386

- Địa chỉ thư điện tử: xuancapnv@gmail.com

 

b. Chuyên viên, cán bộ phòng

- Bộ phận GD Mầm non: Bà Bùi Thị Thu Hương -  Chuyên viên, Bà: Trần Thị Hòa - Chuyên viên, Bà Phạm Thị Thoan - Chuyên viên.

- Bộ phận GD Tiểu học: Ông Nguyễn Vân Anh - Chuyên viên, Bà Trần Thị Hương - Chuyên viên.

- Bộ phận GD THCS: Ông Nguyễn Tử Chung, Bà Lê Thị Hồng Vân, Ông Phạm Xuân Dương.

- Bộ phận Tổ chức: Ông Trần Đức Hiệp - Chuyên viên, Ông Bùi Xuân Tuân - cán bộ.

- Bộ phận Văn phòng (Tài vụ - Hành chính): Đặng Thị Hà - Thủ quỹ; Trịnh Thị Thủy - Kế toán; Bà Lê Thu Thủy - Văn thư .

 

5. Vị trí, chức năng

5.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Ninh Bình là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.
5.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Ninh Bình có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.
6. Nhiệm vụ và quyền hạn
6.1. Trình Uỷ ban nhân dân thành phố:
a) Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về hoạt động giáo dục trên địa bàn;
b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn;
c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông), trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non và Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo;
d) Dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các các cơ sở giáo dục công lập, gồm: trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông), trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non; cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường, các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật.
6.2. Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục; chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn; thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn.
6.3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của thành phố sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
6.4. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương. 
6.5. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn thành phố.
6.6. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố xây dựng kế hoạch biên chế; tổng hợp biên chế của các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố, trình cấp có thẩm quyền quyết định.
6.7. Giúp ủy ban nhân dân cấp thành phố hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập theo phân cấp của ủy ban nhân dân cấp tỉnh và quy định của pháp luật. 
6.8. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán và phân bổ ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục của thành phố theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài chính. 
6.9. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền việc thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án và các quy định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.
6.10. Quản lý biên chế, thực hiện tuyển dụng, hợp đồng làm việc, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và ủy quyền của ủy ban nhân cấp thành phố.
6.11. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của ủy ban nhân dân cấp thành phố.
6.12. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với ủy ban nhân dân cấp thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo.
6.13. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp thành phố giao và theo quy định của pháp luật.


7. Tóm lược quá trình hình thành và phát triển
- Năm 1981 Thị xã Ninh Bình được tái thành lập. Tháng 1 năm 1981 Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ninh Bình được tách ra từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoa Lư. Do Bà: Phạm Thị Tuệ - Phó trưởng Phòng phụ trách. Các đơn vị trực thuộc có: 04 trường
+ Nhà trẻ Liên cơ.
+ Trường PTCS Lê Hồng Phong (cấp 1, 2)
+ Trường PTCS Lý Tự Trọng (cấp 1, 2)
+ Trường PTCS Đinh Tiên Hoàng (cấp 1, 2)
- Từ tháng 8 năm 1982 đến tháng 11 năm 1999 do ông Trịnh Quang Sơn làm Trưởng phòng. 
Đến năm 1999 đơn vị trực thuộc có: 18 trường:
+ Khối Mầm non: 4 trường
+ Khối Tiểu học: 8 trường
+ Khối THCS: 6 trường.
- Từ tháng 12 năm 1999 đến tháng 12 năm 2003 Trưởng phòng Ông: Nguyễn Văn Hinh.
Đến năm 2003 đơn vị trực thuộc có: 20 trường:
+ Khối Mầm non: 6 trường
+ Khối Tiểu học: 8 trường
+ Khối THCS: 6 trường.
- Từ tháng 01 năm 2004 đến tháng 9 năm 2005: Ông: Đinh Nguyên Tri làm Quyền trưởng phòng. 
Đến năm 2005 đơn vị trực thuộc có: 38 trường
+ Khối Mầm non: 12 trường
+ Khối Tiểu học: 14 trường
+ Khối THCS: 12 trường.
- Từ tháng 10 năm 2005 đến tháng 3 năm 2015, Trưởng phòng: Bà  Nguyễn Thị Ninh.

- Từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 4/2019, Trưởng phòng: Ông  Bùi Quang Vinh
Thời điểm 2017, số đơn vị trực thuộc có : 43 trường
+ Khối Mầm non: 17 trường (trong đó có 02 trường MN tư thục)
+ Khối Tiểu học: 14 trường
+ Khối THCS: 12 trường.

- Từ Tháng 6/2019 đến nay, Trưởng phòng Bà Lương Thị Thanh Vân

Thời điểm 2019, số đơn vị trực thuộc có : 47 trường
+ Khối Mầm non: 20 trường (trong đó có 05 trường MN tư thục)
+ Khối Tiểu học: 15 trường (trong đó có 01 trường tiểu học tư thục)
+ Khối THCS: 12 trường.