• GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG GD&ĐT HOA LƯ


    Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Hoa Lư nằm trên địa bàn thị trấn Thiên Tôn – huyện Hoa Lư. Nhân dân huyện Hoa Lư vốn có truyền thống hiếu học, luôn chăm lo và hết lòng vì thế hệ trẻ. Trẻ em trong độ tuổi đi học đạt tỉ lệ 100%. Ngành giáo dục huyện Hoa Lư có số lượng các đơn vị trường học gồm 33 đơn vị, trong đó có 11 trường Mầm non (01 nhóm lớp tư thục), 11 trường tiểu học, 11 trường THCS với số lượng huy động học sinh trong năm học 11.916 (học sinh). Cán bộ, giáo viên 1028 (người), có quyết tâm cao, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học.
     

A.    THÔNG TIN CHUNG.

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Hoa Lư nằm trên địa bàn thị trấn Thiên Tôn – huyện Hoa Lư. Nhân dân huyện Hoa Lư vốn có truyền thống hiếu học, luôn chăm lo và hết lòng vì thế hệ trẻ. Trẻ em trong độ tuổi đi học đạt tỉ lệ 100%.
    Ngành giáo dục huyện Hoa Lư có số lượng các đơn vị trường học gồm 33 đơn vị, trong đó có 11 trường Mầm non (01 nhóm lớp tư thục), 11 trường tiểu học, 11 trường THCS  với số lượng huy động học sinh trong năm học 11.916 (học sinh).
    Cán bộ, giáo viên 1028 (người), có quyết tâm cao, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học.

1. Địa chỉ: thị trấn Thiên Tôn – huyện Hoa Lư – tỉnh Ninh Bình.
2. Số điện thoại: 0303.502472;

3. Email: phl@ninhbinh.edu.vn
 

 

B. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ĐƠN VỊ PHÒNG GD&ĐT.

1. Vị trí ,chức năng.

1.1. Phòng GD&ĐT là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng: tham mưu, giúp uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lí nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo bao gồm: Mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lí giáo dục, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp bằng, chứng chỉ; đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

1.2. Phòng GD&ĐT có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lí về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Trình Uỷ ban nhân dân huyện.

a) Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật các quy định của uỷ ban nhân dân huyện về hoạt động giáo dục trên địa bàn.

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

c) Dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục công lập, gồm: Trường trung học cơ sở, trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non công lập; cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường, các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc quyền quản lí của Uỷ ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật và phân cấp về công tác tổ chức bộ máy của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2.2. Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương sau khi được Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hoá giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn; thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

2.3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lí của Uỷ ban nhân dân huyện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.4. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương.

2.5. Hướng dẫn kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn huyện.

2.6 Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lí của Uỷ ban nhân dân huyện; xây dựng kế hoạch biên chế; tổng hợp biên chế của các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lí của Uỷ ban nhân dân huyện, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

2.7. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính các cở sở giáo dục và đào tạo công lập theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật.

2.8. Phối hợp với Phòng tài chính - Kế hoạch lập dự toán và phân bổ ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục của huyện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở tài chính.

2.9. Kiểm tra, thanh tra và xử lí vi phạm theo thẩm quyền việc thực hiện chích sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án và các quy định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.

          2.10. Quản lý biên chế, phối hợp với Phòng Nội vụ giúp UBND huyện thực hiện tuyển dụng, hợp đồng làm việc, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện.

          2.11. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của Uỷ bân nhân huyện.

          2.12. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Uỷ ban nhân dân huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo.

          2.13 Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, giao và theo quy định của pháp luật.

C. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY.

- Lãnh đạo Phòng gồm:

          + Trưởng phòng

          + Phó phòng

Tổ chuyên môn:

- Bộ phận mầm non.

- Bộ phận Tiểu học.

- Tổ Trung học cơ sở - giáo dục thường xuyên.

- Tổ tổng hợp hành chính văn phòng gồm:

        + Bộ phận Hành chính – Tổng hợp, TH&NN; Ứng dụng công nghệ thông tin; KT&KĐCL giáo dục

        + Bộ phận tổ chức cán bộ, BHXH, Tuyển sinh.

        + Bộ phận thanh tra, Thi đua khen thưởng; Hành chính – Tổng hợp.

        + Bộ phận tài vụ; sách, thiết bị trường học; CSVC.

        + Bộ phận hành chính, văn thư

D. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY.

I, Ban Lãnh đạo:

       1/  Bà Nguyễn Thị Hà Minh - Trưởng phòng                      
            -  Sinh ngày 01/9/1965.
            - Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm     Chuyên ngành: Ngữ văn.

     - Trình độ chính trị: Cao cấp.
- Lĩnh vực được phân công đảm nhiệm:

          - Phụ trách chung.

    - Trực tiếp phụ trách công tác Tổ chức, Thanh tra, Thi đua, KT&KĐCL. Chủ tài khoản cơ quan. (Ủy quyền cho các phó phụ trách ở từng bậc học lĩnh vực Thanh tra, KT&KĐCL)

           - Số điện thoại cơ quan: 0303.622125.
            - Số điện thoại di động: 0916.864.474.
            - Địa chỉ thư điện tử: haminh_pgd@yahoo.com.vn hoặc hl.nthminh@ninhbinh.edu.vn  

          2Ông Nguyễn Văn Thiện - Phó trưởng phòng

            - Sinh ngày 15/01/1961.
            - Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm     Chuyên ngành: Sinh học.
            - Trình độ chính trị: Trung cấp.

       -   Phụ trách ngành học Mầm non.

       -   Trực tiếp phụ trách CSVC, Thiết bị thư viện, chế độ chính sách BHXH, công tác HSSV.

              - Số điện thoại: 0915.302.625
           - Địa chỉ thư điện tử: hl.nvthien@gmail.com
3/- Bà: Đinh Thị Bích Huệ - Phó trưởng phòng
- Sinh ngày: 05/11/1979.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chuyên ngành: Ngữ văn.
- Trình độ chính trị: Trung cấp.

- Phụ trách: Tiểu học, Giáo dục thường xuyên, Văn phòng.

- Số điện thoại: 0913.051.179; 0912.777.466
- Địa chỉ thư điện tử: dinhhue1179@gmail.com

II, Chuyên viên, cán bộ:

1/ Ông Nguyễn Tiến Lực:

-        Phụ trách: Công tác TCCB; Kiểm tra; Bảo hiểm xã hội- Y tế, Chủ tịch Công đoàn ngành.

-        Email: hl.ntluc@ninhbinh.edu.vn

-        Số điện thoại: 0915.834.393

2/ Ông  Phạm Hùng Thiện:

-        Phụ trách: Ứng dụng CNTT, Tin học - Ngoại ngữ; KT&KĐCLGD, Phụ trách môn Hóa- Sinh, 

-        Email: hl.phthien@ninhbinh.edu.vn hoặc phthien030@gmail.com

-        Số điện thoại: 0918.138.083 - 0983.003.428

3/ Ông Đinh Công Đức:

-        Phụ trách: Công tác Thi đua, Khen thưởng; Văn phòng

-        Email: dinhcongduc030@gmail.com

-        Số điện thoại: 0943.483.107

4/ Ông Nguyễn Hữu Du:

-        Phụ trách: Chuyên môn THCS: Những môn KHTN, GDTX ;

-        Email: nguyendu1177@gmail.com

-        Số điện thoại: 01676.444.751

5/ Ông Tạ Hữu Tịnh:

 

-        Phụ trách: Chuyên môn Tiểu học- Những môn KHXH, PCGD TH, Trường chuẩn QG cấp TH; Phó chủ tịch công đoàn ngành.

-        Email: tinhgdth@yahoo.com.vn

-        Số điện thoại: 0947.723.509

 

 6/ Bà Đinh Thị Thảo:

-        Phụ trách:Chuyên môn Tiểu học- Những môn KHTN

-        Email: thaonb79@yahoo.com.vn

-        Số điện thoại: 0915518047

7/ Ông Nguyễn Minh Khuê:

-        Phụ trách: Chuyên môn THCS- những môn KHXH; công tác HSSV; Thiết bị - thư viện.

-        Email: khuenguyen688@gmail.com

-        Số điện thoại: 0978.253.688

9/ Bà Lê Thị Hải Yến:

-        Phụ trách: Công tác tài vụ; CSVC; Thiết bị thư viện.

-        Email: haiyen1010@gmail.com

-        Số điện thoại: 0978.923.334

10/ Bà Trần Thị Thu Hiền:

-        Phụ trách: Chuyên môn Mầm non (Nhà trẻ) kiêm Thủ quỹ.

-        Email: thuhien141179@gmail.com

-        Số điện thoại: 01694669273

 

11/ Bà Nguyễn Thị Thuý:
     - Phụ trách: chuyên môn ngoại ngữ
      - Email: thuy75hl@gmail.com
      - Số điện thoại: 01248319992 
12/ Bà Phạm Thị Huyền Chang:

-        Phụ trách: Nhân viên phục vụ; Hỗ trợ thêm CTVP

-        Email: ctw119@gmail.com 

-        Số điện thoại: 0986.535.119