Sunday, 16/12/2018 - 06:01|
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT HUYỆN HOA LƯ
Văn bản liên quan

V/v triển khai thu thập cơ sở dữ liệu về học sinh cho cơ sở dữ liệu Ngành

Ngày ban hành:
07/06/2018
Ngày hiệu lực:
07/06/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

QĐ ban hành quy chế thi đua, khen thưởng

Ngày ban hành:
07/06/2018
Ngày hiệu lực:
07/06/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực