Lễ phát động trực tuyến toàn quốc chương trình "Sóng và máy tính cho em"