Địa chỉ: Xã Sơn Hà, Huyện Nho Quan, Ninh Bình
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Sơn Hà

Xã Sơn Hà, Huyện Nho Quan, Ninh Bình
nbh-nhoquan-mnsonha@edu.viettel.vn