Trường MN Nam Sơn với tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường là 60 người, trong đó biên chế: 40 người. Hợp đồng thành phố: 5 người. HĐ 68: 1 người. Hợp đồng trường: 14 người

100% CB, giáo viên,  nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm 

 Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiệt tình, năng động, sáng tạo

 Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

 Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường đạt chuẩn , trên chuẩn về trình độ đào tạo chiểm tỷ lệ cao, đội ngũ trẻ, nhiệt tình, trách nhiệm trong mọi lĩnh vực công tác, có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết trong nội bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Cán bộ quản lý có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động trong nhà trường, có khả năng ứng dụng CNTT trong quản lý và giáo dục trẻ, thường xuyên tự học tập bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, trình độ chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.