"Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, một ngày tiến bộ"

Địa chỉ: Xã Gia Phong, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Lịch học tập

Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú