"Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, một ngày tiến bộ"