Địa chỉ: Xã Đức Long, Huyện Nho Quan, Ninh Bình
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Đức Long

Xã Đức Long, Huyện Nho Quan, Ninh Bình
nbh-nhoquan-mnduclong@edu.viettel.vn