Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website