Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh (QĐ số 329 ngày 08/6/2018)
Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật ... (QĐ số 329 ngày 08/6/2018)
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình THPT (QĐ số 329 ngày 08/6/2018)
Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (QĐ số 329 ngày 08/6/2018)
Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (QĐ số 329 ngày 8/6/2018)
Liên kết website