A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định số 570/QĐ-SGDĐT ngày 13/9/2017 của Sở GD&ĐT Về việc thành lập khối thi đua đối với các trường Trung học phổ thông thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình

UBND TỈNH NINH BÌNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

Số: 570/QĐ-SGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Ninh Bình, ngày  13 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập khối thi đua đối với các trường Trung học phổ thông

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH

 

          Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005, năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Công văn số 172/UBND-VP7 ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Khối thi đua các phòng, ban, đơn vị trực thuộc các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh và tách khối thi đua các Trường THPT;

Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-SNV ngày 16/5/2017 của Sở Nội vụ về việc thành lập và tổ chức hoạt động của Khối thi đua các phòng, ban, đơn vị trực thuộc các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh và tách Khối thi đua các Trường Trung học phổ thông;

          Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập 02 Khối thi đua đối với các Trường Trung học phổ thông thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình và phân công nhiệm vụ Trưởng, Phó khối thi đua năm học 2017-2018 - có danh sách kèm theo.

Điều 2. Trưởng, Phó khối thi đua là thủ trưởng các đơn vị trong khối luân phiên đảm nhiệm; Thủ trưởng một đơn vị không đảm nhiệm vai trò Trưởng khối thi đua 2 năm liên tục.

Điều 3. Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị xây dựng và chấm điểm các nội dung, chỉ tiêu thi đua sát với chức năng, nhiệm vụ của khối thi đua; chỉ đạo các khối thi đua tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua; đồng thời, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo kịp thời.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Sở; Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành; Thủ trưởng các Trường Trung học phổ thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 Nơi nhận:

- Như điều 5;

- Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ;

- Lãnh đạo Sở;

- Thường trực Công đoàn giáo dục tỉnh;

- Các phòng của Sở (qua IOffice của Sở);

- Lưu: VT, VP. THI/10.

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

Vũ Văn Kiểm

 

 

DANH SÁCH KHỐI THI ĐUA VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
TRƯỞNG KHỐI, PHÓ KHỐI NĂM HỌC 2017-2018

(Kèm theo Quyết định số  570/QĐ-SGDĐT  ngày  13/9/2017 của Sở GD&ĐT)

 

 

TT

Tên đơn vị

I. Khối 1 gồm 14 Trường THPT thuộc các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư, và thành phố Ninh Bình:

1

Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy - Trưởng khối 1

2

Trường THPT Hoa Lư A - Phó khối 1

3

Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

4

Trường THPT Trần Hưng Đạo

5

Trường THPT Nho Quan C

6

Trường THPT Gia Viễn B

7

Trường THPT Nho Quan B

8

Trường THPT Gia Viễn C

9

Trường THPT Gia Viễn A

10

Trường THPT Nho Quan A

11

Trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu

12

Trường THPT Dân tộc nội trú

13

Trường THPT Nguyễn Công Trứ

14

Trường THPT Trương Hán Siêu

II. Khối 2 gồm 13 Trường THPT thuộc các huyện Yên Khánh, Kim Sơn, Yên Mô và thành phố Tam Điệp

1

Trường THPT Kim Sơn A - Trưởng khối 2

2

Trường THPT Yên Khánh A - Phó khối 2

3

Trường THPT Nguyễn Huệ

4

Trường THPT Kim Sơn B

5

Trường THPT Yên Mô B

6

Trường THPT Yên Khánh B

7

Trường THPT Bình Minh

8

Trường THPT Ngô Thì Nhậm

9

Trường THPT Yên Mô A

10

Trường THPT Kim Sơn C

11

Trường THPT Vũ Duy Thanh

12

Trường THPT Tạ Uyên

13

Trường THPT Yên Khánh C

 

 

(Danh sách có 27 Đơn vị)

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website