Thursday, 26/04/2018 - 11:02|
WEBSITE SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH
 • Ông Đỗ Hồng Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   022930.3871089
  • Email:
   dhxuan@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bà Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0229.3871089
  • Email:
   mhthiet@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bà Tạ Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thường trực một cửa
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0229.3871089
  • Email:
   ttha@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bà Nguyễn Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0229.3885101
  • Email:
   ntthu@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bà Trần Thị Thể
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên hành chính
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0229.3871089
  • Email:
   ttthe@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bà Dương Thị Quyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên hành chính
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0229.3871089
  • Email:
   dtquyen@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bà Vũ Thị Đào Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên hành chính
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0946.312.092
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ông Phạm Thái Bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0229.3871814
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ông Vũ Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0229.3871814
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ông Đỗ Văn Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0229.3871814
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ông Đinh Ngọc Thuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0229.3871814
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ông Vũ Văn Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: