Saturday, 18/08/2018 - 21:48|
WEBSITE SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH
 • Phạm Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Văn phòng
  • Điện thoại:
   0912282355
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Mai Hữu Thiết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Văn phòng
  • Điện thoại:
   0989994789
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Xuân Sinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Văn phòng
  • Điện thoại:
   0988192299
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Ngọc Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Văn phòng
  • Điện thoại:
   0915518260
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ông Đỗ Hồng Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Điện thoại:
   022930.3871089
  • Email:
   dhxuan@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bà Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0229.3871089
  • Email:
   mhthiet@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bà Tạ Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thường trực một cửa
  • Điện thoại:
   0229.3871089
  • Email:
   ttha@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bà Nguyễn Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0229.3885101
  • Email:
   ntthu@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bà Trần Thị Thể
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên hành chính
  • Điện thoại:
   0229.3871089
  • Email:
   ttthe@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bà Dương Thị Quyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên hành chính
  • Điện thoại:
   0229.3871089
  • Email:
   dtquyen@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bà Vũ Thị Đào Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên hành chính
  • Điện thoại:
   0946.312.092
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ông Phạm Thái Bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
   0229.3871814
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: