Saturday, 18/08/2018 - 21:38|
WEBSITE SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH
 • Phan Việt Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh thanh tra
  • Điện thoại:
   0229.3872337
  • Email:
   yk.pvdung@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Đình Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh thanh tra
  • Điện thoại:
   0229.3872337
  • Email:
   ndkhoa@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đặng Quyết Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh thanh tra
  • Điện thoại:
   0229.3872337
  • Email:
   dqthang@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Kim Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0229.3872337
  • Email:
   tkloan@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Vũ Thị Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tranh tra viên
  • Điện thoại:
   0229.3872337
  • Email:
   vtlhuong@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đỗ Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0229.3872337
  • Email:
   nganymb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bà Nguyễn Thị Ngân Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên
  • Điện thoại:
   0229.3872337
  • Email:
   ntnthanh@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: