Thursday, 22/02/2018 - 07:50|
WEBSITE SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH
 • Bùi Văn Chương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0229.3872338
  • Email:
   bdchong@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Đình Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0229.3872338 - 0915038003
  • Email:
   ndhung@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Văn Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0229.3872338
  • Email:
   pvnam@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Vũ Minh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0229.3872338
  • Email:
   vmnguyet@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đinh Thị Mỹ An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0229.3872338
  • Email:
   ttlinh@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Văn Được
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0229.3872338
  • Email:
   tranduoc020@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: