Sunday, 19/08/2018 - 23:51|
WEBSITE SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH
 • Lê Thái Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0229.3887502
  • Email:
   lthoa@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0229.3887502
  • Email:
   lthang@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • An Văn Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0229.3887502
  • Email:
   avtan@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trịnh Thanh Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0229.3887502
  • Email:
   ttnhan@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đinh Hoàng Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0229.3887502
  • Email:
   dhlong@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Tuấn Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức
  • Điện thoại:
   0229.3887502
  • Email:
   ptquang@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: