• Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02293.872.341
  • Email:
   nthue@ninhbinh.edu.vn
 • Trần Thị Việt Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02293.872.341
  • Email:
   tvhoa@ninhbinh.edu.vn
 • Đinh Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   02293.872.341
  • Email:
   dinhthuha@ninhbinh.edu.vn
 • Vũ Thế Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức
  • Điện thoại:
   02293.872.341
  • Email:
   vthai@ninhbinh.edu.vn
 • Đinh Đức Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   thanhdd.gddt@ninhbinh.gov.vn
 • Nguyễn Thùy Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
   02293.872.341
  • Email:
   ntdung@ninhbinh.edu.vn
 • Đinh Đức Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   thanhdd.gddt@ninhbinh.gov.vn
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website