Thursday, 22/02/2018 - 07:55|
WEBSITE SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH
 • Phạm Thị Tuất
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0229.3872346
  • Email:
   pttuat@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trịnh Duy Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0229.3872346
  • Email:
   tdnghia@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Văn Tỉnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0229.3872346
  • Email:
   pvtinh@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lương Thị Huyền Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0229.3872346
  • Email:
   lthanh@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bà Trần Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0229.3872346
  • Email:
   ttgiang@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: