• Phạm Thị Tuất
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0229.3872346
  • Email:
   pttuat@ninhbinh.edu.vn
 • Phạm Văn Tỉnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0229.3872346
  • Email:
   pvtinh@ninhbinh.edu.vn
 • Bà Trần Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0229.3872346
  • Email:
   ttgiang@ninhbinh.edu.vn
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website