Thursday, 26/04/2018 - 11:08|
WEBSITE SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH
 • Trịnh Thị Bản
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0229.3872372
  • Email:
   ttban@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0229.3872372
  • Email:
   ltlan@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Cao Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0229.3872372
  • Email:
   cthoa@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Thị Thu Hiển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0229.3872372
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: