$result;}} ?> Phòng Giáo dục Mầm non
Sunday, 22/07/2018 - 19:16|
WEBSITE SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH
 • Trịnh Thị Bản
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0229.3872372
  • Email:
   ttban@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0229.3872372
  • Email:
   ltlan@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Cao Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0229.3872372
  • Email:
   cthoa@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Thị Thu Hiển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức
  • Điện thoại:
   0229.3872372
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: