• Đồng Thị Thủy Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0229.3872336
  • Email:
   dtttrung@ninhbinh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0229.3872336
  • Email:
   nthuong@ninhbinh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0229.3871089
  • Email:
   nthuongvp@ninhbinh.edu.vn
Liên kết website