Monday, 22/10/2018 - 23:47|
WEBSITE SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH
 • Đồng Thị Thủy Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0229.3872336
  • Email:
   dtttrung@ninhbinh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0229.3872336
  • Email:
   nthuong@ninhbinh.edu.vn
 • Nguyễn Văn Huân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0229.3872336
  • Email:
   nvhuan@ninhbinh.edu.vn
 • Đinh Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức
  • Điện thoại:
   0229.3872v336
  • Email:
   dthoa@ninhbinh.edu.vn