Tuesday, 25/09/2018 - 18:15|
WEBSITE SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH
 • Ông Vũ Văn Toan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0229.3889138 - 0912792055
  • Email:
   vvtoan@ninhbinh.edu.vn
 • Ông Đặng Hiếu Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0229.3889138
  • Email:
   dhnam@ninhbinh.edu.vn
 • Phạm Thị Ánh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0229.3889138
  • Email:
   panguyet@ninhbinh.edu.vn
 • Nguyễn Trọng Hoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0229.3889138
  • Email:
   nguyentrong.hoan19@gmail.com