Thursday, 22/02/2018 - 07:51|
WEBSITE SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH
 • Ông Phạm Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Văn Phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 •  Ông Nguyễn Xuân Sinh  
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Văn Phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 •  Ông Nguyễn Ngọc Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Văn Phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Mai Hữu Thiết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh văn phòng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0229.3887 553
  • Email:
   lvthuyet@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đỗ Hồng Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   022930.3871089
  • Email:
   dhxuan@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0229.3871089
  • Email:
   mhthiet@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Tạ Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thường trực một cửa
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0229.3871089
  • Email:
   ttha@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0229.3885101
  • Email:
   ntthu@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Thể
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên hành chính
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0229.3871089
  • Email:
   ttthe@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Dương Thị Quyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0229.3871089
  • Email:
   dtquyen@ninhbinh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Vũ Thị Đào Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên hành chính
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0946.312.092
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: