• Phạm Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Văn phòng
  • Điện thoại:
   0912282355
 • Nguyễn Xuân Sinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Văn phòng
  • Điện thoại:
   0988192299
 • Bà Tạ Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thường trực một cửa
  • Điện thoại:
   0229.3871089
  • Email:
   ttha@ninhbinh.edu.vn
 • Bà Nguyễn Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0229.3885101
  • Email:
   ntthu@ninhbinh.edu.vn
 • Bà Trần Thị Thể
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên hành chính
  • Điện thoại:
   0229.3871089
  • Email:
   ttthe@ninhbinh.edu.vn
 • Bà Dương Thị Quyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên hành chính
  • Điện thoại:
   0229.3871089
  • Email:
   dtquyen@ninhbinh.edu.vn
Liên kết website