Chủ Nhật, ngày 22 tháng 10 năm 2017
Thông báo
 • Thông báo nhận tiền thưởng
 

UBND TỈNH NINH BÌNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
   


Số: 186/SGDĐT-VP

V/v nhận tiền thưởng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   


Ninh Bình, ngày 08 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi:

        - Các đơn vị trực thuộc Sở;

                   - Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố.

 

Căn cứ Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khen thưởng cho các cá nhân đoạt giải tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khen thưởng cho học sinh đoạt giải và giáo viên có học sinh đoạt giải tại Cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” cấp Quốc gia dành cho học sinh Tiểu học, năm học 2015-2016,

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt một số việc sau:

1. Lập danh sách học sinh và giáo viên thuộc đơn vị có tên trong các Quyết định số 654, 671 (theo mẫu đính kèm). Mỗi Quyết định lập 1 danh sách; danh sách học sinh riêng, danh sách giáo viên riêng; mỗi danh sách đều có chữ ký của cá nhân đạt thành tích và có xác nhận của lãnh đạo đơn vị.

2. Cử người mang danh sách về Văn phòng Sở nhận tiền thưởng - liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Thu, số điện thoại: 097 556 9075. Bằng khen sẽ được trao tại Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2016-2017 - dự kiến tổ chức vào tháng 5/2017. Thời gian nhận tiền thưởng trước ngày 20/3/2017./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (qua Website của Sở GD&ĐT) ;

- Đ/c Giám đốc Sở;

- Lưu: VT, TĐ. THI/3.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(ĐÃ KÝ)

Phạm Thanh Toàn

 

 
Đơn vị:…………………………..
 
   


Danh sách nhận tiền thưởng của học sinh đạt giải

tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016

(Theo Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 
   


TT

Họ và tên

Lớp

Đơn vị

Thành tích

Số tiền

Ký nhận

Ghi rõ họ tên

1

2

Tổng cộng

Tổng số tiền: - Bằng số:………………

- Bằng chữ:………………………………………………………………………

…………….., ngày tháng 3 năm 2017

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

Đơn vị:…………………………..

 
   


Danh sách nhận tiền thưởng của học sinh đoạt giải

và giáo viên có học sinh đoạt giải tại Cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ”

cấp Quốc gia dành cho học sinh Tiểu học, năm học 2015-2016

(Theo Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 
   


TT

Họ và tên

Lớp

Đơn vị

Thành tích

Số tiền

Ký nhận

Ghi rõ họ tên

1

2

Tổng cộng

Tổng số tiền: - Bằng số:………………

- Bằng chữ:………………………………………………………………………

…………….., ngày tháng 3 năm 2017

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

 

Đã xem 558 lần ,cập nhật lúc 17/03/2017 - 10:32
Bookmark and Share
Tìm kiếm
Thông báo
Lịch công tác
 • Thứ 2, ngày 16-10-2017
  Buổi Sáng: Dạy và học

  - Chào cờ, nhận xét tuần
   
  Buổi Chiều:  
  -  14h Thao giảng theo kế hoạch
  - Khối 11 học nghề 
  Thứ 3, ngày 17-10-2017
  Buổi Sáng: Dạy và học
  Buổi Chiều: Khối 12 học thêm
  - 14h Học GDHN 
  Thứ 4, ngày 18-10-2017
  Buổi Sáng: Dạy và học 
  Buổi Chiều:  Dạy thêm, học thêm cả 3 khối
  Thứ 5, ngày 19-10-2017 
  Buổi Sáng: Dạy và học
  Buổi Chiều:  Dạy thêm, học thêm cả 3 khối
  Thứ 6, ngày 20-10-2017
  Buổi Sáng:Dạy và học
  Buổi Chiều: 
  - 13h30 Kiểm tra ban ky 1: Van 12, Anh 12
  Thứ 7, ngày 21-10-2017
  Buổi Sáng:  
  - 7h00 Kiểm tra bán kỳ 1: Văn 10,11; Toán 10,11 
  Buổi Chiều: 
  - 13h30 Kiểm tra bán kỳ 1: Anh 10,11; Toán 12

Đọc nhiều nhất
Google Search
Thăm dò ý kiến
 • Số người online: 378
 • Số lượt truy cập:
 • 230553713