Thứ 7, ngày 20 tháng 1 năm 2018
Liên kết website
  Phòng ban Sở
  • Phòng Tổ chức Cán bộ
  1. Chức năng
   
  Giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công tác tổ chức bộ máy và quản lý nhân sự theo phân cấp quản lý và uỷ quyền quản lý.

  2. Nhiệm vụ

  2.1. Tham mưu về công tác tổ chức bộ máy bao gồm việc thành lập, chia tách, sáp nhập, đình chỉ hoạt động, chuyển đổi loại hình của các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để trình cấp có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép thành lập đối với các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài  theo quy định của pháp luật.

  2.2. Tham mưu về công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, nhân viên thuộc cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc theo phân cấp quản lý và ủy quyền quản lý

   2.3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện một số cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ chính sách của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc Sở theo phân cấp quản lý.

  2.4. Tham mưu xây dựng, tổng hợp và phân bổ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trực thuộc Sở khi được phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc hàng năm theo quy định và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  2.5. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, tổng hợp kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm của tỉnh thuộc pham vi quản lý. Theo dõi, tổng hợp chất lượng công chức, viên chức và nhân viên toàn ngành.

  2.6. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng, thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và nhân viên toàn ngành. Tham mưu thực hiện việc cử công chức, viên chức đi học tập, bồi dưỡng trong nước; đi học tập, công tác ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Sở.

  2.7. Chủ trì, phối hợp với các phòng ban thuộc Sở tham mưu xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và tổ chức thực hiện.

  2.8. Chủ trì, phối hợp với các phòng ban tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế dân chủ, Quy chế làm việc của cơ quan Sở.
   
  2.9. Thực hiện công tác quản lý hồ sơ cán bộ theo phân cấp quản lý và hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý hồ sơ của các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định.

  DANH SÁCH CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN
   
   
  Stt Họ và tên Chức vụ Điện thoại E-mail
  1

  Ông Bùi Văn Chương

  Trưởng phòng 0229.3872338 bdchong@ninhbinh.edu.vn
  2

  Ông Nguyễn Đình Hưng

  Phó TP 0229.3872338 - 0915038003 ndhung@ninhbinh.edu.vn
  3

  Ông Phạm Văn Nam

  Phó TP 0229.3872338 pvnam@ninhbinh.edu.vn
  4

  Bà Vũ Minh Nguyệt

  Chuyên viên 0229.3872338 vmnguyet@ninhbinh.edu.vn

  Bà Đinh Thị Mỹ An

  Chuyên viên 0229.3872338  dtman@ninhbinh.edu.vn 
  6    Trần Văn Được  Chuyên viên 0229.3872338 tranduoc020@gmail.com

  Đã xem 93496 lần ,cập nhật lúc 04/08/2017 - 02:01
  Bookmark and Share
  Tìm kiếm
  Thông báo
  Lịch công tác
  Đọc nhiều nhất
   Google Search
   Thăm dò ý kiến
   • Số người online: 123
   • Số lượt truy cập:
   • 232339544