Thứ 3, ngày 24 tháng 10 năm 2017
Thông báo
 • Xét chọn nhà giáo và cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2017
UBND TỈNH NINH BÌNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
   


Số: 507/SGDĐT-VP

V/v xét chọn nhà giáo và cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   


Ninh Bình, ngày 25 tháng 5 năm 2017

 

                       Kính gửi:

                                   - Trưởng phòng ban Sở;

                                   - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;

- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố.

 

Thực hiện Công văn số 2110/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 17/5/2017 của Bộ GD&ĐT về việc xét chọn nhà giáo và cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2017, Sở GD&ĐT yêu cầu Trưởng các phòng ban Sở; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố triển khai, thực hiện một số việc sau:

1. Lựa chọn, giới thiệu 01 cá nhân là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có nhiều sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong triển khai phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và các nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có cống hiến đặc biệt trong sự nghiệp giáo dục tại địa phương.

Trên cơ sở danh sách các đơn vị gửi về, Sở GD&ĐT sẽ lựa chọn 02 cá nhân tiêu biểu xuất sắc để trình Bộ GD&ĐT.

2. Tiêu chuẩn lựa chọn, giới thiệu

Thực hiện theo Công văn số 2110/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 17/5/2017 của Bộ GD&ĐT.

3. Hồ sơ bao gồm: báo cáo trích ngang thành tích tiêu biểu của cá nhân (theo mẫu đính kèm) gửi về Sở GD&ĐT - qua Văn phòng Sở, đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ thư điện tử: phongcntt.soninhbinh@moet.edu.vnmhthiet@ninhbinh.edu.vn.

4. Thời gian nộp hồ sơ: Trước ngày 15/7/2017. Sau thời gian trên, đơn vị nào không gửi văn bản coi như không giới thiệu trường hợp nào./.

Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng và đúng thời gian quy định.

(Gửi kèm bản sao Kế hoạch số 323/KH-BGDĐT ngày 16/5/2017 và Công văn số 2110/BGDĐT-NGCBQLCSGD của Bộ GD&ĐT)./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (qua website của Sở GD&ĐT);

- Đ/c Giám đốc Sở;

- Lưu: VT, VP. THI/5.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(ĐÃ KÝ)

Phạm Thanh Toàn

 

 
Mẫu:

Tên đơn vị:…………………………..

 
   


Danh sách giới thiệu cá nhân tiêu biểu xuất sắc năm 2017

Họ tên

Giới tỉnh

Ngày sinh

Chức vụ

Đơn vị

Tóm tắt thành tích nổi bật

Số ĐT và địa chỉ email

Ghi chú

               

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

 

Đã xem 908 lần ,cập nhật lúc 05/07/2017 - 07:40
Bookmark and Share
Tìm kiếm
Thông báo
Lịch công tác
 • Thứ Hai - ngày 02/10/2017:

  - Chào cờ. Đón Hiệu trưởng mới về công tác

  - Hội nghị liên tịch,

  - Lên lớp theo TKB.

  - Họp hội đồng sư phạm từ 14h

  Thứ Ba - ngày 03/10/2017:

  - Lên lớp theo TKB

  Thứ Tư - ngày 04/10/2017:

  - Lên lớp theo TKB.

  - Nhận bảng ghi tên ghi điểm thi Nghề THPT năm học 2017-2018 

  Thứ Năm - ngày 05/10/2017:

  - Lên lớp theo TKB.

  Thứ Sáu - ngày 06/10/2017:

  - Lên lớp theo TKB.

  Thứ Bẩy - ngày 07/10/2017:

  - Lên lớp theo TKB

  - Họp hội nghị GVCN 

  Chủ nhật - ngày 08/10/2017:

  - Nghỉ

Đọc nhiều nhất
Google Search
Thăm dò ý kiến
 • Số người online: 300
 • Số lượt truy cập:
 • 230610790