Chủ Nhật, ngày 23 tháng 7 năm 2017
Phòng ban Sở
 • Phòng Tổ chức Cán bộ
1. Chức năng
 
Giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công tác tổ chức bộ máy và quản lý nhân sự theo phân cấp quản lý và uỷ quyền quản lý.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tham mưu về công tác tổ chức bộ máy bao gồm việc thành lập, chia tách, sáp nhập, đình chỉ hoạt động, chuyển đổi loại hình của các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để trình cấp có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép thành lập đối với các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài  theo quy định của pháp luật.

2.2. Tham mưu về công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, nhân viên thuộc cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc theo phân cấp quản lý và ủy quyền quản lý

 2.3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện một số cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ chính sách của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc Sở theo phân cấp quản lý.

2.4. Tham mưu xây dựng, tổng hợp và phân bổ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trực thuộc Sở khi được phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc hàng năm theo quy định và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.5. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, tổng hợp kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm của tỉnh thuộc pham vi quản lý. Theo dõi, tổng hợp chất lượng công chức, viên chức và nhân viên toàn ngành.

2.6. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng, thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và nhân viên toàn ngành. Tham mưu thực hiện việc cử công chức, viên chức đi học tập, bồi dưỡng trong nước; đi học tập, công tác ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Sở.

2.7. Chủ trì, phối hợp với các phòng ban thuộc Sở tham mưu xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và tổ chức thực hiện.

2.8. Chủ trì, phối hợp với các phòng ban tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế dân chủ, Quy chế làm việc của cơ quan Sở.
 
2.9. Thực hiện công tác quản lý hồ sơ cán bộ theo phân cấp quản lý và hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý hồ sơ của các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định.

DANH SÁCH CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN
 
 
Stt Họ và tên Chức vụ Điện thoại E-mail
1

Ông Bùi Văn Chương

Trưởng phòng 030.3872338 bdchong@ninhbinh.edu.vn
2

Ông Nguyễn Đình Hưng

Phó TP 030.3872338 - 0915038003 ndhung@ninhbinh.edu.vn
3

Ông Phạm Văn Nam

Phó TP 030.3872338 pvnam@ninhbinh.edu.vn
4

Bà Vũ Minh Nguyệt

Chuyên viên 030.3872338 vmnguyet@ninhbinh.edu.vn

Bà Đinh Thị Mỹ An

Chuyên viên 030.3872338  dtman@ninhbinh.edu.vn 
6    Trần Văn Được  Chuyên viên 0303.872.338 tranduoc020@gmail.com

Đã xem 90212 lần ,cập nhật lúc 03/11/2016 - 11:02
Bookmark and Share
Tìm kiếm
Thông báo
Lịch công tác
 • LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2017

  Thứ 2 - ngày 01/5/2017

  Nghỉ ngày Quốc tế lao động

  Thứ 3 - ngày 02/5/2017

  Nghỉ bù 30/4

  Thứ 4 - ngày 03/5/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB số 14

  Tiết 4 + 5: Họp LĐMR

  Buổi chiều:

  Ôn thi THPT QG theo TKB số 18

  Thứ 5 - ngày 04/5/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB số 14

  Buổi chiều:

  14h Họp HĐGD

  15h30 Họp Chi bộ

  Thứ 6 - ngày 05/5/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Ôn thi THPT QG theo TKB số 18

  Thứ 7 - ngày 06/5/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Tiết 3: Họp GVCN

  Buổi chiều:

  Ôn thi THPT QG theo TKB số 18

  14h họp BGH, Thường trực Hội cha mẹ HS nhà trường

  15h BGH, Thường trực Hội cha mẹ HS nhà trường, họp Đại diện cha mẹ học sinh K12, GVCN 12

  CN - ngày 07/5/2017

  7h15 Họp phụ huynh khối 12

  Thứ 2 - ngày 08/5/2017

  Buổi sáng: Chào cờ: Nhận xét tuần trước, triển khai công việc trong tuần.

  Lên lớp theo TKB

  Tập huấn nhập dữ liệu tuyển sinh

  Buổi chiều:

  Học bù

  Thứ 3 - ngày 09/5/2017

  Buổi sáng:

  Khối 12 lên lớp theo TKB số 14

  Khối 10, 11 thi hết HKII

  Thu hồ sơ, nhập dữ liệu, kiểm dò dữ liệu tuyển sinh (Từ 9 – 16)

  Buổi chiều:

  Khối 12 ôn thi THPT QG theo TKB 18

  Khối 10, 11 thi hết HKII

  Thứ 4 - ngày 10/5/2017

  Buổi sáng:

  Khối 12 lên lớp theo TKB số 14

  Khối 10, 11 thi hết HKII

  Buổi chiều:

  Khối 12 ôn thi THPT QG theo TKB 18

  Khối 10, 11 thi hết HKII

  Chấm sáng kiến cấp trường

  Thứ 5 - ngày 11/5/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Ôn thi THPT QG theo TKB số 18

  Thứ 6 - ngày 12/5/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Ôn thi THPT QG theo TKB số 18

  Thứ 7 - ngày 13/5/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB số 18

  Kết thúc chương trình học chính khóa khối 10, 11

  Tiết 3: Họp GVCN

  Buổi chiều:

  Ôn thi THPT QG theo TKB số 18

  CN - ngày 14/5/2017

  Học sinh K 12 đi trải nghiệm sáng tạo tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám – Hà Nội

  Thứ 2 - ngày 15/5/2017

  Buổi sáng: Thi chuyên đề 10, 11 lần II

  Khối 12 học theo TKB số 14

  Hoàn thành điểm tổng kết 10, 11 trong hệ thống

  Buổi chiều:

  Thi chuyên đề 10, 11 lần II

  Khối 12 Ôn thi THPT QG theo TKB 18

  Kiểm tra hồ sơ chuyên môn

  Thứ 3 - ngày 16/5/2017

  Buổi sáng:

  Thi chuyên đề 10, 11 lần II

  Khối 12 học theo TKB số 14

  Duyệt kết quả HL, HK 10, 11(Từ 16 -17)

  Buổi chiều:

  Thi chuyên đề 10, 11 lần II

  Khối 12 Ôn thi THPT QG theo TKB 18

  Thứ 4 - ngày 17/5/2017

  Buổi sáng:

  Thi chuyên đề 10, 11 lần II

  Khối 12 học theo TKB số 14

  Báo cáo số liệu ĐKDT TS vào 10

  Buổi chiều:

  Thi chuyên đề 10, 11 lần II

  Khối 12 Ôn thi THPT QG theo TKB 18

  Thứ 5 - ngày 18/5/2017

  Buổi sáng:

  Thi thử THPT QG theo đề chung của Sở

  Báo cáo số liệu chính thức ĐKDT TS vào 10

  Buổi chiều:

  Thi thử THPT QG theo đề chung của Sở

  Thứ 6 - ngày 19/5/2017

  Buổi sáng:

  Thi thử THPT QG theo đề chung của Sở

  Hoàn thành vào điểm 10, 11 trong Học bạ

  Buổi chiều:

  Thi thử THPT QG theo đề chung của Sở

  Thứ 7 - ngày 20/5/2017

  Buổi sáng:

  Thi thử THPT QG theo đề chung của Sở

  Buổi chiều:

  Thi thử THPT QG theo đề chung của Sở

  Kiểm tra học bạ 10, 11

  14h họp BGH, Thường trực Hội cha mẹ HS nhà trường.

  15h BGH, Thường trực Hội cha mẹ HS nhà trường, họp Đại diện cha mẹ học sinh K10,11, GVCN K10,11

  CN - ngày 21/5/2017

  Buổi sáng: Họp phụ huynh 10, 11

  Buổi chiều: Nghỉ

  Thứ 2 - ngày 22/5/2017

  Buổi sáng: Ôn thi THPT QG theo TKB 15

  Buổi chiều:

  14h Đánh giá chuẩn HT, HP

  15h Họp bình xét thi đua tổ cuối năm

  Thứ 3 - ngày 23/5/2017

  Buổi sáng:

  Ôn thi THPT QG theo TKB 15

  Khối 10, 11 đi trải nghiệm sáng tạo

  Buổi chiều:

  ôn thi THPT QG theo TKB số 18

  Thứ 4 - ngày 24/5/2017

  Buổi sáng:

  GV thi BDTX, HS nghỉ

  Buổi chiều:

  ôn thi THPT QG theo TKB số 18

  14: Họp Ban thi đua trường

  Thứ 5 - ngày 25/5/2017

  Buổi sáng:

  Ôn thi THPT QG theo TKB 15

  Buổi chiều:

  ôn thi THPT QG theo TKB số 18

  14: Sơ kết HKII và tổng kết năm học trong HĐGD

  Thứ 6 - ngày 26/5/2017

  Buổi sáng:

  7h: Sơ kết HKII và tổng kết năm học trong toàn trường

  Ôn thi THPT QG theo TKB 15

  Thu Bổ sung HS T.sinh vào lớp 10 (từ 26 – 27)

  Buổi chiều:

  ôn thi THPT QG theo TKB số 18

  Thứ 7 - ngày 27/5/2017

  Buổi sáng:

  Ôn thi THPT QG theo TKB 15

  Buổi chiều:

  ôn thi THPT QG theo TKB số 18

  CN - ngày 28/5/2017

  Nghỉ

  Thứ 2 - ngày 29/5/2017

  Chuẩn bị các điều kiện thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018

  Thứ 3 - ngày 30/5/2017

  Chuẩn bị các điều kiện thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018

  Thứ 4 - ngày 31/5/2017

  Buổi sáng:

  7h: Chủ tịch, TK họp HĐ thi tuyển sinh tại Sở GD&ĐT

  10h: Họp lãnh đạo HĐ thi tuyển sinh

  Buổi chiều:

  Họp HĐ tuyển sinh vào 10

Đọc nhiều nhất
Google Search
Thăm dò ý kiến
 • Số người online: 68
 • Số lượt truy cập:
 • 228567341