Thứ 7, ngày 29 tháng 4 năm 2017
Phòng ban Sở
 • Phòng Tổ chức Cán bộ
1. Chức năng
 
Giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công tác tổ chức bộ máy và quản lý nhân sự theo phân cấp quản lý và uỷ quyền quản lý.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tham mưu về công tác tổ chức bộ máy bao gồm việc thành lập, chia tách, sáp nhập, đình chỉ hoạt động, chuyển đổi loại hình của các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để trình cấp có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép thành lập đối với các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài  theo quy định của pháp luật.

2.2. Tham mưu về công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, nhân viên thuộc cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc theo phân cấp quản lý và ủy quyền quản lý

 2.3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện một số cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ chính sách của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc Sở theo phân cấp quản lý.

2.4. Tham mưu xây dựng, tổng hợp và phân bổ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trực thuộc Sở khi được phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc hàng năm theo quy định và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.5. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, tổng hợp kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm của tỉnh thuộc pham vi quản lý. Theo dõi, tổng hợp chất lượng công chức, viên chức và nhân viên toàn ngành.

2.6. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng, thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và nhân viên toàn ngành. Tham mưu thực hiện việc cử công chức, viên chức đi học tập, bồi dưỡng trong nước; đi học tập, công tác ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Sở.

2.7. Chủ trì, phối hợp với các phòng ban thuộc Sở tham mưu xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và tổ chức thực hiện.

2.8. Chủ trì, phối hợp với các phòng ban tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế dân chủ, Quy chế làm việc của cơ quan Sở.
 
2.9. Thực hiện công tác quản lý hồ sơ cán bộ theo phân cấp quản lý và hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý hồ sơ của các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định.

DANH SÁCH CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN
 
 
Stt Họ và tên Chức vụ Điện thoại E-mail
1

Ông Bùi Văn Chương

Trưởng phòng 030.3872338 bdchong@ninhbinh.edu.vn
2

Ông Nguyễn Đình Hưng

Phó TP 030.3872338 - 0915038003 ndhung@ninhbinh.edu.vn
3

Ông Phạm Văn Nam

Phó TP 030.3872338 pvnam@ninhbinh.edu.vn
4

Bà Vũ Minh Nguyệt

Chuyên viên 030.3872338 vmnguyet@ninhbinh.edu.vn

Bà Đinh Thị Mỹ An

Chuyên viên 030.3872338  dtman@ninhbinh.edu.vn 
6    Trần Văn Được  Chuyên viên 0303.872.338 tranduoc020@gmail.com

Đã xem 89005 lần ,cập nhật lúc 03/11/2016 - 11:02
Bookmark and Share
Tìm kiếm
Thông báo
Lịch công tác
 •  Lãnh đạo trực : Quách Đức Hiển

  Đoàn trường trực : Trần Xuân Hưng
  Lớp trực : 11N
   Thứ 2 - Ngày 24/04/2017 
  Sáng :Chào cờ 
  Dạy và học theo TKB
  Chiều :Dạy và học theo TKB
  Thứ 3 - Ngày 25/04/2017
  Sáng :Dạy và học theo TKB
  Chiều :Dạy và học theo TKB
  Thứ 4 - Ngày 26/04/2017
  Sáng :Dạy và học theo TKB
  Chiều :Dạy và học theo TKB
  Thứ 5 - Ngày 27/04/2017
  Sáng :Dạy và học theo TKB
  Chiều :Dạy và học theo TKB
   Thứ 6 - Ngày 28/04/2017
  Sáng :Dạy và học theo TKB
  Tiết 1 GBLĐ, Tiết 2 Họp CN 
  Chiều :Dạy và học theo TKB
  Thứ 7 - Ngày 29/04/2017
  Sáng : Nghỉ
  Chiều : Nghỉ
  Chủ nhật - Ngày 30/04/2017
  Sáng : Nghỉ 
  Chiều :Nghỉ 
Đọc nhiều nhất
Google Search
Thăm dò ý kiến
 • Số người online: 94
 • Số lượt truy cập:
 • 226992432