Thứ 5, ngày 18 tháng 1 năm 2018
Tin tức - Sự kiện
 • Kế hoạch khảo sát trình độ giáo viên tiếng Anh tỉnh Ninh Bình
UBND TỈNH NINH BÌNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 Số 25 /KH-SGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 10 tháng 5 năm 2010

 

KẾ HOẠCH

Khảo sát trình độ

giáo viên tiếng Anh tỉnh Ninh Bình

           

Thực hiện Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 15/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên tiếng Anh ở các cấp học tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2010-2015”, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai khảo sát trình độ giáo viên tiếng Anh tỉnh Ninh Bình như sau:

          I. Mục đích của việc khảo sát trình độ giáo viên tiếng Anh

          1. Đánh giá lại chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh.

          2. Là cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khắc phục những mặt còn yếu kém về kiến thức ngôn ngữ, về phát âm và về phương pháp dạy học của đội ngũ giáo viên tiếng Anh.

3. Tạo động lực, định hướng cho giáo viên tiếng Anh thay đổi nhận thức, có ý thức tự học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của giáo dục.

          II. Nội dung, hình thức khảo sát

1. Nội dung:

Chương trình kiểm tra đánh giá trình độ Anh ngữ OPT (Oxford Placement Test). OPT là bài kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Anh một cách hiệu quả và tin cậy do Đại học Oxford thiết kế và được sử dụng rộng rãi trên thế giới.

2. Hình thức:

- Tổ chức thi viết: 01 bài kiểm tra trình độ OPT bao gồm:

+ Nghe hiểu: 10 phút

+ Đọc hiểu, ngữ pháp: 50 phút

- Tổ chức thi vấn đáp: 01 bài kiểm tra kỹ năng nói, khả năng giao tiếp và ngữ âm: 7-10 phút/người.  Giáo viên phỏng vấn là các giáo viên bản ngữ có trình độ chuyên môn quốc tế của Trung tâm APOLLO.

III. Đối tượng, thời gian và địa điểm khảo sát

1. Đối tượng:

Giáo viên tiếng Anh trong toàn tỉnh (Tiểu học, THCS, THPT, TTGDTX, TT Tin học và Ngoại ngữ; TC KTKT&TC) thuộc biên chế Nhà nước và hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội. Những đối tượng sau không phải tham gia khảo sát:

- Những giáo viên tuổi cao (Nữ: sinh trước năm 1960; Nam: sinh trước năm 1955).

- Những giáo viên tiếng Anh đã và đang đi đào tạo thạc sỹ.

- Những giáo viên tiếng Anh đã được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài từ 06 tháng trở lên.

2. Thời gian khảo sát: 4 ngày; dự kiến từ ngày 17/6 đến ngày 20/6/2010:

- Làm bài kiểm tra viết OPT vào sáng ngày 17/6/2010.

- Kiểm tra vấn đáp từ chiều ngày 17/6/2010 và các ngày 18; 19; 20/6/2010.

3. Địa điểm khảo sát: Dự kiến tại trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy.

          IV. Tổ chức thực hiện

          1. Sở Giáo dục và Đào tạo

1.1. Ban Tổ chức khảo sát trình độ giáo viên tiếng Anh.

a) Thành phần:

- Trưởng ban Tổ chức: 01 đại diện Lãnh đạo Sở.

- Phó ban Tổ chức: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở và Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở.

- Ủy viên: gồm: Trưởng phòng: Giáo dục Tiểu học, Giáo dục thường xuyên – Giáo dục chuyên nghiệp, Kế hoạch - Tài chính; Chánh Thanh tra Sở; Phó trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, chuyên viên phụ trách môn tiếng Anh Sở và hiệu trưởng trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy.

- Thư ký: 01 chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ.

b) Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở ký kết hợp đồng khảo sát với Trung tâm APOLLO.

- Phối hợp với Trung tâm APOLLO tổ chức khảo sát giáo viên tiếng Anh.

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất: trang trí khánh tiết, phòng thi, văn phòng phẩm; bố trí người phục vụ nước uống, trông coi xe…phục vụ cho hoạt động khảo sát.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở điều động giám thị, thanh tra phục vụ cho hoạt động khảo sát (giám thị là cán bộ, chuyên viên các phòng ban thuộc Sở GD&ĐT)

          1.2. Phòng Tổ chức Cán bộ

          - Tham mưu xây dựng Kế hoạch khảo sát trình độ giáo viên tiếng Anh.

- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức khảo sát trình độ giáo viên tiếng Anh.

- Lập danh sách giáo viên tiếng Anh các đơn vị trực thuộc Sở và các phòng GDĐT thuộc diện tham gia khảo sát.

- Triệu tập giáo viên tiếng Anh tham gia khảo sát.

          - Dự trù, quyết toán kinh phí tổ chức việc khảo sát giáo viên tiếng Anh.

1.3. Phòng Kế hoạch Tài chính

          Phối hợp xây dựng, tổng hợp, thẩm định dự toán và cấp phát, quyết toán kinh phí khảo sát giáo viên từ chương trình bồi dưỡng giáo viên năm 2010.

1.4. Các phòng chuyên môn khác thuộc Sở và Thanh tra Sở

Phối hợp, tham gia chỉ đạo, tổ chức khảo sát đội ngũ giáo viên tiếng Anh theo phân công của Ban Tổ chức.

          2. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT

          - Quán triệt mục đích, yêu cầu của kế hoạch này, tạo sự đồng thuận trong đơn vị.

          - Thông báo đến đối tượng giáo viên tiếng Anh trong đơn vị tham dự khảo sát.

- Lập danh sách giáo viên tiếng Anh của đơn vị trong diện phải tham gia khảo sát gửi về Sở GD&ĐT.

          - Sắp xếp, bố trí công việc, tạo điều kiện để giáo viên tiếng Anh thuộc diện khảo sát tham gia khảo sát đầy đủ.

          - Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy giúp Sở GD&ĐT chuẩn bị phòng học có trang bị camera phục vụ cho việc khảo sát và các điều kiện khác do Ban Tổ chức phân công.

3. Đối với các đơn vị trực thuộc phòng GD&ĐT

          - Quán triệt mục đích, yêu cầu của kế hoạch này, tạo sự đồng thuận trong đơn vị.

          - Thông báo đến đối tượng giáo viên tiếng Anh trong đơn vị tham dự khảo sát.

- Lập danh sách giáo viên tiếng Anh của đơn vị trong diện phải tham gia khảo sát gửi về phòng GD&ĐT.

          - Sắp xếp, bố trí công việc, tạo điều kiện để giáo viên tiếng Anh thuộc diện khảo sát tham gia khảo sát đầy đủ.

4. Đối với Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố

- Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố về chủ trương, kế hoạch, kết quả khảo sát giáo viên tiếng Anh.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc khảo sát, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiếng Anh.

- Tham gia điều hành khảo sát, phân loại trình độ giáo viên tiếng Anh theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT.

          - Lập danh sách giáo viên tiếng Anh các cấp học thuộc phòng trong diện phải tham gia khảo sát.

          - Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc phòng sắp xếp, bố trí công việc, tạo điều kiện để giáo viên tiếng Anh tham gia khảo sát đầy đủ.   

          5. Đối với giáo viên tiếng Anh tham gia khảo sát

- Tự bố trí thời gian để ôn tập, chuẩn bị và tham gia khảo sát đạt kết quả cao nhất.

- Hiểu đúng, đầy đủ mục đích, ý nghĩa của việc khảo sát, là cơ hội tốt để được đánh giá lại trình độ, năng lực của bản thân, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt.

Chú ý:

- Trường hợp giáo viên ốm đau có giấy nhập viện hoặc những trường hợp bất khả kháng không thể tham dự khảo sát được thì Thủ trưởng đơn vị phải báo cáo và được sự đồng ý của Lãnh đạo Sở GD&ĐT mới được hoãn tham gia khảo sát. Những giáo viên nào cố tình không tham dự khảo sát sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở và phải chi trả toàn bộ kinh phí thuê chuyên gia khảo sát đợt II.

- Danh sách giáo viên tiếng Anh các đơn vị trực thuộc Sở và các phòng GD&ĐT trong diện đi khảo sát gửi về Phòng Tổ chức Cán bộ Sở bằng văn bản do thủ trưởng đơn vị ký, có đóng dấu và file excel theo địa chỉ email: ttlinh@ninhbinh.edu.vn trước ngày 20/5/2010  theo mẫu gửi kèm.

6. Kinh phí triển khai khảo sát

 Theo Đề án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; kinh phí được trích từ nguồn chương trình mục tiêu bồi dưỡng giáo viên năm 2010

          Trên đây là kế hoạch triển khai việc khảo sát đội ngũ giáo viên tiếng Anh tỉnh Ninh Bình, Sở GD&ĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Sở GD&ĐT hoặc báo cáo về phòng TCCB Sở để tổng hợp và xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở/.

 

Nơi nhận:

- Đ/c Nguyễn Tiến Thành-PCT UBND tỉnh; (để báo cáo)

- Lãnh đạo Sở; (để chỉ đạo)

- Trung tâm APOLLO;                       (để phối hợp thực hiện)

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Các đơn vị trực thuộc Sở;                           (để thực hiện)

- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;

- Các phòng ban Sở;

- Lưu VT, TCCB, LI/28.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

           Lê Văn Dung          


Đã xem 408021 lần ,cập nhật lúc 10/05/2010 - 10:46
Bookmark and Share
Tìm kiếm
Thông báo
Lịch công tác
 • Thứ 2, ngày 15-1-2018
  Buổi Sáng: Dạy và học

  - Chào cờ, nhận xét tuần

  - Tiết 5: Gặp mặt HS dự thi TDTT cấp tỉnh

  Buổi Chiều:

  - Khối 11 học nghề

  - Khối 10, 12 học GDQP

  - Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn 

  Thứ 3, ngày 16-1-2018

  Buổi sáng: Dạy và học

  Buổi Chiều:

  - Khối 12 Học thêm

  - Khối 10, 11 học GDQP

  Thứ 4, ngày 17-1-2018

  Buổi Sáng: Dạy và học

  Thi TDTT cấp tỉnh tại THPT Lương Văn Tụy 

  Buổi Chiều:

  - Dạy thêm, hoc thêm

  Thứ 5, ngày 18-1-2018

  Buổi Sáng: Dạy và học

  Buổi Chiều:

  - Dạy thêm, hoc thêm

  Thứ 6, ngày 19-1-2018

  Buổi Sáng:Dạy và học

  Buổi Chiều:

  - Dạy thêm, hoc thêm

  - 14h Họp Giao ban 

  Thứ 7, ngày 20-1-2018

  Buổi Sáng: Dạy và học

  - Tiết 1: Hoạt động NGLL chủ đề tháng 1-2018

  - Tiết 2: Tư vấn tuyển sinh khối 12 

  Buổi Chiều:

  - Khối 10,12 Học GDQP

  - 14h Kiểm tra hồ sơ, sổ sách giáo viên 
Đọc nhiều nhất
Google Search
Thăm dò ý kiến
 • Số người online: 75
 • Số lượt truy cập:
 • 232313058